foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

kam15

การใช้กำยานในพิธีทางศาสนามีมาก่อนศาสนาคริสต์ เช่น ในอียิปต์ใช้กำยานเผาเพื่อเป็นการให้เกียรติแก่ผู้ล่วงลับ หรือเพื่อแสดงความเคารพต่อผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน เป็นการถวายบูชาแด่เทพเจ้า และเป็นเครื่องหมายแสดงความยินดี  และแสดงให้เห็นถึงบรรยากาศแห่งความ
ศักดิ์สิทธิ์ อ่านทั้งหมด