แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

E-Book แผนกคริสตศาสนธรรม อัคสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

ประชาสัมพันธ์

การสอนคำสอนกับการนำความเชื่อเข้าในวัฒนธรรมไทยตามคู่มือแนะแนวการสอนคำสอนเล่มใหม่
ขอเรียนเชิญ : พระสงฆ์ นักบวช ครูจิตตาภิบาล ครูคำสอน ครูคาทอลิก ฆราวาสคริสตชน และผู้สนใจ เข้ารับฟังการบรรยาย หัวข้อ “การสอนคำสอนกับการนำความเชื่อเข้าในวัฒนธรรมไทย ตามคู่มือแนะแนวการสอนคำสอน เล่มใหม่” (DC ข้อ 394-400) วันที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 8.30-12.30 น.
สมณลิขิตในรูปแบบพระสมณอัตตาณัติ (Motu Proprio) โดยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
สมณลิขิตในรูปแบบพระสมณอัตตาณัติ (Motu Proprio) โดยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส "ศาสนบริกรดั้งเดิม" ในการจัดตั้งศาสนบริกรครูคำสอน
แนวปฏิบัติการจัดพิธีภาวนาอุทิศแก่ผู้ล่วงลับและพิธีปลงศพสำหรับคริสตชนคาทอลิกในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19
แนวปฏิบัติการจัดพิธีภาวนาอุทิศแก่ผู้ล่วงลับและพิธีปลงศพสำหรับคริสตชนคาทอลิกในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19

รำพึงพระวาจาประจำวัน

วันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกา (ลก 9:7-9) เวลานั้น กษัตริย์เฮโรดทรงได้ยินเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมด ทรงรู้สึกสับสน เพราะบางคนพูดว่ายอห์นได้กลับคืนชีพจากบรรดาผู้ตาย บางคนพูดว่าประกาศกเอลียาห์ได้ปรากฏแล้ว บางคนว่าประกาศกในอดีตคนหนึ่งได้กลับคืนชีพ แต่กษัตริย์เฮโรดตรัสว่า “ยอห์นนั้น เราได้ตัดศีรษะแล้ว คนที่เราได้ยินเรื่องราวทั้งหมดนี้เป็นใคร” กษัตริย์เฮโรดจึงทรงหาโอกาสจะพบพระองค์ สำหรับบรรดาผู้มีความเชื่อ เยซู...
Day by Day with St. Joseph (วันละหนึ่งนาทีกับนักบุญโยเซฟ) 23 กันยายน “การปฏิบัติความชอบธรรมและความยุติธรรม เป็นที่โปรดปรานของพระยาห์เวห์มากกว่าการถวายเครื่องบูชา” (สภษ 21 : 3) จงปฏิบัติด้วยความชอบธรรม บทไตร่ตรอง มนุษย์ต้องลงทุนลงแรงอย่างมากทั้งกายและใจในการดำเนินชีวิตด้วยความชอบธรรมอย่างสมบูรณ์ แต่เมื่อวันสิ้นสุดลง ผู้ชอบธรรมก็จะตระหนักได้ถึงความพึงพอใจอันยิ่งใหญ่จากการที่ได้พยายามทำให้ดีที่สุดในแต่ละวัน...
วันพุธ สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกา (ลก 9:1-6) เวลานั้น พระเยซูเจ้าทรงเรียกอัครสาวกสิบสองคนเข้ามาพร้อมกัน ประทานอำนาจเหนือปีศาจ และพลังรักษาโรค ทรงส่งเขาไปประกาศพระอาณาจักรพระเจ้าและรักษาคนเจ็บป่วย พระองค์ตรัสกับเขาว่า “เมื่อท่านเดินทาง อย่านำสิ่งใดไปด้วย อย่านำไม้เท้า ย่าม อาหาร เงิน หรือแม้แต่เสื้อสำรองไปด้วย...
Day by Day with St. Joseph (วันละหนึ่งนาทีกับนักบุญโยเซฟ) 22 กันยายน “บางเมล็ดตกในที่ดินดี จึงงอกขึ้นและเกิดผลร้อยเท่า” (ลก 8 : 8) พระเจ้าทรงเป็นผู้หว่านที่ชอบธรรม บทไตร่ตรอง บรรดาผู้ที่มีความเชื่อนั้นเป็นคนที่มีความกตัญญูรู้คุณโดยที่มิได้นำชีวิตที่พระเจ้าประทานมาให้แก่พวกเขาใช้ตามใจชอบเท่านั้น แต่พวกเขายังเปิดใจกว้างเพื่อรับพระจิตเจ้าที่เสด็จมาในชีวิตผ่านทางธรรมชาติและการดำเนินชีวิตของพวกเขา ซึ่งในบางช่วงของชีวิตนั้นอาจจะนำความคิดใหม่...
วันอังคาร สัปดาห์ที่ 25 ฉลองนักบุญมัทธิว อัครสาวกและผู้นิพนธ์พระวรสาร พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิว (มธ 9:9-13) ขณะที่พระเยซูเจ้าทรงดำเนินไปจากที่นั่น ทรงเห็นชายคนหนึ่งชื่อมัทธิว...
Day by Day with St. Joseph (วันละหนึ่งนาทีกับนักบุญโยเซฟ) 21 กันยายน “เราแต่ละคนได้รับพระหรรษทานตามสัดส่วนที่พระคริสตเจ้าประทานให้”...
วันจันทร์ สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกา (ลก 9:23-26) เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสกับทุกคนว่า “ถ้าผู้ใดอยากติดตามเราก็จงเลิกนึกถึงตนเอง...
Day by Day with St. Joseph (วันละหนึ่งนาทีกับนักบุญโยเซฟ) 20 กันยายน “เวลารื้อทำลายและเวลาก่อสร้าง”...

สื่อการสอน เกมคำสอน เกมพระคัมภีร์ ออนไลน์

สื่อคำสอน เดินรูป 14 ภาค (มรรคาศักดิ์สิทธิ์)
สื่อการเรียนการสอน เรื่อง เดินรูป 14 ภาค (มรรคาศักดิ์สิทธิ์) กิจกรรมที่ 1 แผนภูมิความรู้ เดินรูป...
สื่อคำสอน พระเยซูเจ้าในกรุงเยรูซาเล็ม
สื่อการเรียนการสอน เรื่อง พระภารกิจของพระเยซูเจ้าในกรุงเยรูซาเล็ม กิจกรรมที่ 1 แผนภูมิความรู้ พระภารกิจของพระเยซูเจ้าในกรุงเยรูซาเล็ม กิจกรรมที่ 2 จับคู่...
สื่อคำสอน พระภารกิจของพระเยซูเจ้าในแคว้นกาลิลี
สื่อการเรียนการสอน เรื่อง พระภารกิจของพระเยซูเจ้าในแคว้นกาลิลี กิจกรรมที่ 1 แผนภูมิความรู้ พระภารกิจต่างๆ ที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำในแต่ละเมือง ในแคว้นกาลิลี กิจกรรมที่...
สื่อคำสอน ลำดับพระวงศ์ของพระเยซูคริสตเจ้า
สื่อการเรียนการสอน เรื่อง ลำดับพระวงศ์ของพระเยซูคริสตเจ้า กิจกรรมที่ 1...
สื่อคำสอน พระบัญญัติ 10 ประการ
สื่อการเรียนการสอน เรื่อง พระบัญญัติ 10 ประการ...
สื่อคำสอน วันฉลองสำคัญและคุณธรรมของแม่พระ ข้อรำพึงสายประคำ
สื่อการเรียนการสอน เรื่อง วันฉลองสำคัญและคุณธรรมของแม่พระ กิจกรรมที่ 1...
สื่อคำสอน แผนที่ปาเลสไตน์สมัยพระเยซูเจ้า
สื่อการเรียนการสอน เรื่อง แผนที่ปาเลสไตน์สมัยพระเยซูเจ้า กิจกรรมที่ 1...
สื่อคำสอน ปีนักบุญโยเซฟ
สื่อการเรียนการสอน เรื่อง ปีนักบุญโยเซฟ กิจกรรมที่ 1...

ประมวลคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก

ทำไมจึงว่าพระศาสนจักรคาทอลิกมีสากลภาพหรือคาทอลิก
830 คำว่า “คาทอลิก” มีความหมายว่า “สากล”...
ทำไมจึงว่าพระศาสนจักรคาทอลิกมีศักดิ์สิทธิภาพ
823 “เรามีความเชื่อว่าพระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์โดยไม่เสื่อมคลาย...
ทำไมจึงว่าพระศาสนจักรคาทอลิกมีเอกภาพ
815 อะไรเป็นสายสัมพันธ์ของเอกภาพนี้...
อะไรเป็นเครื่องหมายที่สำคัญๆของพระศาสนจักร
811 “นี่คือพระศาสนจักรหนึ่งเดียวของพระคริสตเจ้า...

คำถามที่เด็กๆ อยากรู้เกี่ยวกับพระเจ้า

Lamb of God
ลูกแกะพระเจ้า คือ พระนามของพระเยซูเจ้า...
laity
ฆราวาส คือ นามที่ใช้เรียกบรรดาผู้ที่ได้รับศีลล้างบาป...
justice
ความยุติธรรมคือการกระทำที่ถูกต้องเที่ยงธรรม เราเป็นผู้เที่ยงธรรมเมื่อเราพยายามจัดสรรตามความต้องการพื้นฐานของทุกๆ คนให้มากที่สุด

ช่วงเวลาสั้นๆ กับพระเจ้า

พระวาจาหนุนใจ - การภาวนา
มธ. 6:6-7 ส่วนท่าน เมื่ออธิษฐานภาวนา จงเข้าไปในห้องส่วนตัว ปิดประตู อธิษฐานต่อพระบิดาของท่านผู้สถิตอยู่ทั่วทุกแห่ง...
พระวาจาหนุนใจ - ความมานะอุตสาหะ ความมุ่งมั่น
ฮบ. 10:10 โดยพระประสงค์นี้เองเราทั้งหลายได้รับความศักดิ์สิทธิ์ เดชะการถวายพระวรกายของพระองค์เป็นการบูชาที่พระเยซูคริสตเจ้าทรงกระทำแต่เพียงครั้งเดียวโดยมีผลตลอดไป กท. 5:1 พระคริสตเจ้าทรงปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระแล้ว...
พระวาจาหนุนใจ - ความสงบ สันติ
มธ. 5:9 ผู้สร้างสันติ ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้า สภษ. 12:20...
พระวาจาหนุนใจ - ความเพียรทน
ลก. 8:15 ส่วนเมล็ดที่ตกในที่ดินดีหมายถึงบุคคลที่ฟังพระวาจาด้วยใจดีเลิศ ยึดพระวาจาไว้ด้วยความพากเพียรจนเกิดผล ฮบ. 10:36 ท่านต้องมีความพากเพียรในการทำตามพระประสงค์ของพระเจ้า...
พระวาจาแห่งปรีชาญาณสำหรับเยาวชน - ฝึกควบคุมตนเอง
อฟ. 4:29 ​จง​อย่า​พูด​คำ​เลวร้าย​ใดๆ เลย จง​พูด​แต่​คำ​ดีงาม​เพื่อ​ช่วย​กัน​เสริมสร้าง​ผู้อื่น​ตาม​โอกาส​และ​เพื่อให้​เกิด​ประโยชน์​แก่​บรรดา​ผู้​ได้ยิน​ได้​ฟัง 2ปต. 1:6...
พระวาจาหนุนใจ - การเชื่อฟัง การยอมตาม
พระวาจาหนุนใจ - การเชื่อฟัง การยอมตาม ยน. 13:17 บัดนี้...

สุขใจไปกับวันพระเจ้า

สุขใจไปกับวันพระเจ้า สัปดาห์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา (ปี B) ออนไลน์
พระองค์ทรงเรียกประชาชนเข้ามาอีกครั้งหนึ่ง ตรัสว่า “ทุกคนจงฟังและเข้าใจเถิด ไม่มีสิ่งใดเลยจากภายนอกของมนุษย์ทำให้เขามีมลทินได้ แต่สิ่งที่ออกมาจากภายในของมนุษย์นั้นแหละทำให้เขามีมลทิน จากภายในคือจากใจมนุษย์นั้นเป็นที่มาของความคิดชั่วร้าย การประพฤติผิดทางเพศ การลักขโมย การฆ่าคน การมีชู้ ความโลภ การทำร้าย การฉ้อโกง การสำส่อน ความอิจฉา...
วันสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์
วีดีทัศน์ประกอบพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกา ลก 1:39-56 กิจกรรมออนไลน์ สุขใจไปกับวันพระเจ้าในสัปดาห์นี้มีด้วยกัน...
สุขใจไปกับวันพระเจ้า สัปดาห์ที่ 19 เทศกาลธรรมดา (ปี B) ออนไลน์
กิจกรรมออนไลน์ สุขใจไปกับวันพระเจ้าในสัปดาห์นี้มีด้วยกัน 3 กิจกรรม คือ...
สุขใจไปกับวันพระเจ้า สัปดาห์ที่ 18 เทศกาลธรรมดา (ปี B) ออนไลน์
กิจกรรมออนไลน์ สุขใจไปกับวันพระเจ้าในสัปดาห์นี้มีด้วยกัน 2 กิจกรรม คือ...

CCBKK Channel

find us on youtube

Facebook CCBKK

Kamson BKK Update!!

ไบเบิลไดอารี่ เดือนกันยายน

BD 2021 front re

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

พระวาจาแห่งคุณธรรม

พระวาจาแห่งคุณธรรม1


 พระวาจาแห่งคุณธรรม2


พระวาจาแห่งคุณธรรม3

สถิติเยี่ยมชม (22-2-2012)

วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
17336
12149
52419
247616
368535
22999963
Your IP: 44.192.254.246
2021-09-22 23:35

สถานะการเยี่ยมชม

มี 279 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์