แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

รำพึงพระวาจาประจำวัน

วันอาทิตย์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกา (ลก 16:19-31) เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสกับพวกฟาริสีว่า “เศรษฐีผู้หนึ่ง แต่งกายหรูหราด้วยเสื้อผ้าเนื้อดีราคาแพง จัดงานเลี้ยงใหญ่ทุกวัน คนยากจนผู้หนึ่งชื่อลาซารัส นอนอยู่ที่ประตูบ้านของเศรษฐีผู้นั้น เขามีบาดแผลเต็มตัว อยากจะกินเศษอาหารที่ตกจากโต๊ะของเศรษฐี...
“ประตูสู่ความเชื่อ” (Doorway to Faith) วันที่ 268 พระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นศักดิ์สิทธิ์ (CCC ข้อ 2142-2143) ‘การที่ทรงเปิดเผยพระนามเป็นการแสดงพระองค์ให้ผู้อื่นรู้จัก เป็นการมอบพระองค์อย่างหนึ่ง เป็นการทำให้เราเข้าพบพระองค์ได้ ทำให้มนุษย์รู้จักและเรียกขานพระองค์ได้ในฐานะที่ทรงเป็นพระบุคคลหนึ่ง’ (CCC...
วันเสาร์ สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกา (ลก 9:43ข-45) เวลานั้น ขณะที่ทุกคนกำลังพิศวงในทุกสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำอยู่นั้น พระองค์ตรัสกับบรรดาศิษย์ว่า “ท่านทั้งหลายจงฟังถ้อยคำเหล่านี้ไว้ให้ดีเถิด บุตรแห่งมนุษย์กำลังจะถูกมอบในมือของคนทั้งหลาย” แต่บรรดาศิษย์ไม่เข้าใจพระวาจานี้ซึ่งเป็นถ้อยคำที่ถูกปิดบังไว้มิให้เข้าใจความหมาย แต่เขาทั้งหลายก็ไม่กล้าทูลถามเรื่องนี้ ลก...
“ประตูสู่ความเชื่อ” (Doorway to Faith) วันที่ 267 การเคารพรูปภาพ (CCC ข้อ 2129-2132) ‘เกียรติที่เราถวายแด่รูปนั้นเป็นการแสดงความเคารพแก่ผู้เป็นแบบ (ของรูปนั้น) ผู้ที่เคารพรูป ย่อมเคารพผู้ที่เป็นแบบภาพวาดไว้ในรูปนั้น’(นักบุญบาซิล) พระบัญญัติประการแรกคือ...

คำสอนสำหรับเยาวชน YOUCAT

22. บุคคลจะแสดงออกถึงความเชื่ออย่างไร ผู้มีความเชื่อแสวงหาความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเจ้า และพร้อมที่จะเชื่อทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงแสดงพระองค์เอง (เปิดเผย) ต่อเขา (150-152)...
21. ความเชื่อคืออะไร ความเชื่อ เป็นความรู้และความไว้วางใจ มีลักษณะเฉพาะ 7 ประการ...
20. เมื่อพระองค์ตรัสแก่เรา เราจะตอบรับพระเจ้าได้อย่างไร การตอบรับพระเจ้า คือการเชื่อพระองค์ (142-149 )...
18. พระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่มีความหมายอย่างไรต่อคริสตชน การเผยแสดงของพระเจ้าสมบูรณ์ในพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ พระวรสารทั้งสี่ตามคำเล่าของนักบุญมัทธิว มาระโก ลูกา และยอห์น...

E-Book แผนกคริสตศาสนธรรม อัคสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

สื่อการสอน เกมคำสอน เกมพระคัมภีร์ ออนไลน์

Blessed Nicolas
แผนภูมิความรู้ สักการสถาน บุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง ประกอบด้วย 1. สักการสถาน บุญราศีนิโคลาส บุญเกิด...
พิธีบูชาขอบพระคุณ re
สื่อการเรียนการสอน เรื่อง ความหมายของลําดับพิธีและขั้นตอนต่างๆ ในพิธีมิสซา (บูชาขอบพระคุณ) แผนภูมิความรู้ ประกอบด้วย สื่อการเรียนการสอน เรื่อง ความหมายของลําดับพิธีและขั้นตอนต่างๆ...
ความสุขแท้จริง re
สื่อการเรียนการสอน เรื่อง ความสุขแท้จริง (บุญลาภ 8 ประการ) แผนภูมิความรู้ ประกอบด้วย 1. อธิบายพระวรสารนักบุญมัทธิว...

ประมวลภาพกิจกรรม

ปิดคอร์สอบรมพระคัมภีร์วันเสาร์ “หนังสือกิจการอัครสาวก”
ปิดคอร์สอบรมพระคัมภีร์วันเสาร์ ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 9 ก.ค. – 27 ส.ค. 2022 (8 ครั้ง) เวลา 9.00 – 12.00 น....
คำสอนสัญจร สัปดาห์พระคัมภีร์
โครงการคำสอนสัญจร แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้จัดกิจกรรม สัปดาห์พระคัมภีร์ "หนังสืออพยพ" วันที่ 22 - 26 สิงหาคม 2022 เวลา 9.00 – 16.00...

สวดสายประคำ

พระแม่มารีย์ แห่งกวาดาลูเป
ชาวคาทอลิกกว่า 400 คน ในเดนเวอร์ (Denver)...
ประวัติความศรัทธาต่อพระนางมารีย์ ผู้แก้ปม
เดือนตุลาคม เดือนแห่งแม่พระลูกประคำ แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เชิญชวนพี่น้องทุกครอบครัว...

ช่วงเวลาสั้นๆ กับพระเจ้า

พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านในวันนี้
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านในวันนี้ พระ​วาจา​ของ​พระองค์​เป็น​โคม​ส่อง​ทาง​ของ​ข้าพ​เจ้า เป็น​แสง​สว่าง​ส่อง​ทางเดิน​ให้​ข้าพ​เจ้า (สดด 119:105) ภาวนาวอนขอความสว่างจากพระองค์...
พระวาจาหนุนใจ – บาป
พระวาจาหนุนใจ – บาป อสย. 1:18 พระยาห์เวห์ตรัสว่า...
พระวาจาหนุนใจ - ความเข้าใจ
สภษ. 2:5-6 ลูกก็จะเข้าใจความยำเกรงพระยาห์เวห์ และจะพบความรู้จักพระเจ้า เพราะพระยาห์เวห์ประทานปรีชาญาณ ความรู้และความเข้าใจออกมาจากพระโอษฐ์...

ประมวลคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก

ทำไมจึงว่าพระศาสนจักรคาทอลิกมีสากลภาพหรือคาทอลิก
830 คำว่า “คาทอลิก” มีความหมายว่า “สากล”...
ทำไมจึงว่าพระศาสนจักรคาทอลิกมีศักดิ์สิทธิภาพ
823 “เรามีความเชื่อว่าพระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์โดยไม่เสื่อมคลาย ทั้งนี้เพราะพระคริสตเจ้าพระบุตรของพระเจ้า ซึ่งเราขับร้องประกาศว่า ‘พระองค์ผู้เดียวศักดิ์สิทธิ์’...

คำถามที่เด็กๆ อยากรู้เกี่ยวกับพระเจ้า

prophet
ประกาศก คือ บางคนที่ถูกเรียกเพื่อพูดแทนพระเจ้า บรรดาประกาศกเตือนสอนประชาชนให้รักและรับใช้ผู้อื่น...
promised land
แผ่นดินแห่งพระสัญญา เป็นดินแดนแห่งอิสรภาพ ที่พระเจ้าได้ทรงสัญญาจะประทานแก่โมเสสและชาวอิสราเอล
priest
พระสงฆ์ คือ ศาสนบริกรผู้ได้รับศีลบวช ซึ่งเทศน์สอนพระวาจาของพระเจ้า...

ประวัตินักบุญ

16824866700766
วันที่ 23 กันยายน ระลึกถึงนักบุญปีโอ แห่ง ปีเอเตรลชีนา (St Pius of Pietrelcina) หรือเรียกกันว่า คุณพ่อปีโอ ผู้มีรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ ถือว่าท่านเป็นนักบุญร่วมสมัย เพราะท่านได้ล่วงลับไปเมื่อปี...
16780085018931
15 กันยายน ระลึกถึง แม่พระระทมทุกข์ (Our Lady of Sorrows, memorial) เช่นเดียวกับในวันศุกร์ในสัปดาห์พระทรมาน วันในกลางเดือนกันยายนนี้ก็เป็นอีกครั้งที่พระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์ระลึกถึงการทนทุกข์ครั้งใหญ่ๆของแม่พระ (=โดยถือวันที่ต่อจากวันฉลองเทิดทูนไม้กางเขน) ซึ่งมี 7 เรื่องหลักๆด้วยกัน...
The Exaltation of the Cross 1
14 กันยายน ฉลองเทิดทูนไม้กางเขน (The Exaltation of the Holy Cross, feast) ธรรมล้ำลึกปัสกาของพระเยซูคริสตเจ้าเป็นทั้งแหล่งที่มาและคำมั่นสัญญาของชีวิตนิรันดร และเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่สูงส่งที่แฝงไว้ถึงสิริรุ่งโรจน์ของธรรมล้ำลึกทั้งหมดนี้ ก็คือไม้กางเขน ซึ่งแขวนการไถ่ให้รอดของโลกนี้ไว้ ชัยชนะของไม้กางเขนเหนือบาปและความตายถูกรวบยอดอยู่ที่นี่...

CCBKK Channel

youtube1

Facebook CCBKK

วันละหนึ่งนาทีกับ น.โยเซฟ

St.Joseph 2021

คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก

ccc thai web

คู่มือการศึกษา YOUCAT

youcatstudy

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

สถิติเยี่ยมชม (22-2-2012)

วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
62984
28821
62984
409692
397885
27716210
Your IP: 44.201.68.86
2022-09-25 12:38

สถานะการเยี่ยมชม

มี 199 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์