แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

รำพึงพระวาจาประจำวัน

วันอาทิตย์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก (มก 1:1-8) การเริ่มต้นข่าวดีเรื่องพระเยซูเจ้าเป็นพระคริสต์ พระบุตรของพระเจ้า มีเขียนไว้ในหนังสือประกาศกอิสยาห์ว่า ดูซิ เราส่งผู้นำสารของเราไปข้างหน้าท่าน เพื่อเตรียมทางสำหรับท่าน คนคนหนึ่งร้องตะโกนในถิ่นทุรกันดารว่า จงเตรียมทางขององค์พระผู้เป็นเจ้าจงทำทางเดินของพระองค์ให้ตรงเถิด เพื่อให้ข้อความนี้เป็นจริง...
วันเสาร์ สัปดาห์ที่ 1 เตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิว (มธ 9:35-10:1, 5ก, 6-8) เวลานั้น พระเยซูเจ้าเสด็จไปตามเมืองและตามหมู่บ้าน ทรงสั่งสอนในศาลาธรรม ทรงประกาศข่าวดีเรื่องพระอาณาจักร ทรงรักษาโรคและความเจ็บไข้ทุกชนิด เมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเห็นประชาชน...
วันศุกร์ สมโภชพระนางมารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกา (ลก 1:26-38) เวลานั้น เมื่อนางเอลีซาเบธตั้งครรภ์ได้หกเดือนแล้ว พระเจ้าทรงส่งทูตสวรรค์กาเบรียลมายังเมืองหนึ่งในแคว้นกาลิลีชื่อเมืองนาซาเร็ธ มาพบหญิงพรหมจารีคนหนึ่งซึ่งหมั้นอยู่กับชายชื่อโยเซฟ ในราชวงศ์ของกษัตริย์ดาวิด หญิงพรหมจารีผู้นั้นชื่อมารีย์ ทูตสวรรค์เข้าในบ้านกล่าวกับพระนางว่า “จงยินดีเถิด ท่านผู้ที่พระเจ้าโปรดปราน องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่าน”...

Don't be afraid

E-Book แผนกคริสตศาสนธรรม อัคสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

สื่อการสอน เกมคำสอน เกมพระคัมภีร์ ออนไลน์

สื่อคำสอน เรื่องคริสต์มาส ประวัติและประเพณี
สื่อคำสอน เรื่องคริสต์มาส ประวัติและประเพณี
สื่อการเรียนการสอน เรื่อง คริสต์มาส กิจกรรมที่ 1 แผนภูมิความรู้ คริสต์มาส ประวัติและประเพณี...
สื่อคำสอน เรื่องลำดับพระวงศ์ของพระเยซูคริสตเจ้า
สื่อคำสอน เรื่องลำดับพระวงศ์ของพระเยซูคริสตเจ้า
สื่อการเรียนการสอน เรื่อง ลำดับพระวงศ์ของพระเยซูคริสตเจ้า กิจกรรมที่ 1 แผนภูมิความรู้ ประกอบด้วย พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิว...
สื่อคำสอน เรื่องเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า
สื่อคำสอน เรื่องเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า
สื่อการเรียนการสอน เรื่อง เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า แผนภูมิความรู้ เรื่องเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า ประกอบด้วย บทเพลง เชิญเสด็จพระมหาไถ่...
สื่อคำสอน เรื่องศีลศักดิ์สิทธิ์ 7 ประการ
สื่อคำสอน เรื่องศีลศักดิ์สิทธิ์ 7 ประการ
สื่อการเรียนการสอน เรื่อง ศีลศักดิ์สิทธิ์ 7 ประการ กิจกรรมที่ 1 แผนภูมิความรู้...

คริสต์มาสและประเพณี

ทำไมจึงฉลองคริสต์มาสในวันที่ 25 ธันวาคม
ทำไมจึงฉลองคริสต์มาสในวันที่ 25 ธันวาคม ตามหลักฐานในพระวรสาร (ลูกา 2:1-3) มีว่า พระเยซูบังเกิดในสมัยที่จักรพรรดิ ซีซาร์ ออกัสตัส...
กำเนิดและความหมายของ วันคริสต์มาส
วันคริสต์มาส เป็นวันหยุดประจำปีของคริสตศาสนิกชน ฉลองในวันที่ 25 ธันวาคม เป็นวันที่มีความสำคัญเพราะเป็นวันสมภพของพระเยซูชาวนาซาเร็ธ การบังเกิดของพระองค์เป็นมาตรฐานในเรื่องของระบบวันเวลาของคริสตศักราช ซึ่งนักประวัติศาสตร์ได้กำหนดขึ้นประมาณ 2 ปี...

คำสอนสำหรับเยาวชน YOUCAT

174 . ทำไมมีความเชื่อในพระเยซูคริสตเจ้านั้นไม่เพียงพอ ทำไมพระเจ้าจึงทรงประทานศีลศักดิ์สิทธิ์ให้กับเราด้วย เราสามารถและควรไปหาพระเจ้าด้วยความรู้สึกทั้งปวงของเรา มิใช่เพียงแค่สติปัญญา จึงทำให้พระเจ้าทรงประทานพระองค์เองให้กับเราโดยทางเครื่องหมายต่างๆของโลก เป็นพิเศษในปังและเหล้าองุ่น พระกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้า (1084 , 1146-1152)...
173. ทำไมเราจึงต้องการศีลศักดิ์สิทธิ์เป็นอันดับแรก เราต้องการศีลศักดิ์สิทธิ์เพื่อที่จะทำให้ชีวิตมนุษย์อันเล็กน้อยนี้เจริญขึ้น และกลายเป็นเหมือนกับพระเยซูเจ้า ผ่านทางพระเยซูเจ้า เรากลายเป็นบุตรของพระเจ้าในเสรีภาพและพระสิริรุ่งโรจน์ ( 1129 ) ในศีลล้างบาป บุตรของมนุษย์ที่ตกในบาปกลายเป็นบุตรของพระเจ้าที่สงวนไว้ในหัวใจด้วยความรัก โดยทางศีลกำลัง...
172. ศีลศักดิ์สิทธิ์มีกี่ประการ เรียกว่าอะไรบ้าง พระศาสนจักรมีศีลศักดิ์สิทธิ์ 7 ประการ คือ ศีลล้างบาป ศีลกำลัง ศีลมหาสนิท ศีลอภัยบาป ศีลเจิมผู้ป่วย...

กิจกรรมพระคัมภีร์

จงให้และจะได้รับ
จงให้และจะได้รับ
จงให้และจะได้รับ เรื่อง ความใจกว้าง พระคัมภีร์ ลูกา 6:38 ภาพรวม เด็กๆ ตัดสินใจว่าจะ “จ่าย” ให้กับผู้อื่นเท่าใด และได้รับกลับคืนมาตามจำนวนที่ให้ อุปกรณ์ ไฟฉาย 1 อัน ชอคโกแล็ต M&M ชนิดซอง หลายๆ อัน (หรือของอื่นๆ ที่มีลักษณะแบบเดียวกันนี้) ประสบการณ์ ให้เด็กนั่งเป็นวงกลม...
เป็นเพื่อนของฉัน
เป็นเพื่อนของฉัน
เป็นเพื่อนของฉัน เรื่อง มิตรภาพ พระคัมภีร์ สุภาษิต 18:24 ภาพรวม เด็กๆ เรียนรู้ว่าการมีเพื่อน 1 คนนั้น พวกเขาต้องให้หัวใจส่วนหนึ่งของเขาออกไป อุปกรณ์ ปากกาเส้นใหญ่ กรรไกร และรูปหัวใจเท่าจำนวนเด็ก ประสบการณ์ ให้เวลาเด็กๆ 1 นาที สร้างความเป็นเพื่อนกันในห้อง ให้ทุกคนเดินทักทายกัน โบกมือให้กัน ตบไหล่กัน จับมือกัน...

ประมวลภาพกิจกรรม

พิธีต้อนรับผู้เตรียมเป็นคริสตชน 2023
พิธีต้อนรับผู้เตรียมเป็นคริสตชน 2023
🙏 พิธีต้อนรับผู้เตรียมเป็นคริสตชน 🙏 . พิธีรับผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชน มี 4 ระยะ ดังนี้ 1) ระยะเวลาก่อนเรียนคำสอน (precatechumenate) 2) ระยะเวลาเรียนคำสอน (catechumenate) 3) ระยะเวลาเตรียมรับศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการรับเข้าเป็นคริสตชน (Purification and Enlightenment)...
คำสอนสัญจร ณ เจียงหม่าย
คำสอนสัญจร ณ เจียงหม่าย
🚙คำสอนสัญจร ณ เจียงหม่าย🚙 . วันที่ 25 - 26 พฤศจิกายน 2023 ทีมคำสอนสัญจร อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้ไปจัดกิจกรรมให้กับเด็กๆ และจำหน่ายศาสนภัณฑ์ ที่อาสนวิหาร พระหฤทัยเชียงใหม่ โดยคำเชิญของคุณพ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม พระสงฆ์จากอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ที่ได้รับหน้าที่ให้ไปช่วยงานทางภาคเหนือ...

ช่วงเวลาสั้นๆ กับพระเจ้า

วงล้อ พระวาจาหนุนใจในเหตุการณ์ต่างๆ ของชีวิต
ในชีวิตประจำวัน เราจะพบความเศร้า ความกลัว...
วงล้อ
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านในวันนี้ พระ​วาจา​ของ​พระองค์​เป็น​โคม​ส่อง​ทาง​ของ​ข้าพ​เจ้า เป็น​แสง​สว่าง​ส่อง​ทางเดิน​ให้​ข้าพ​เจ้า...

บทภาวนา (กิจกรรม)

การภาวนาคืออะไร
การภาวนาคืออะไร เป็นการยกจิตใจและดวงใจขึ้นหาพระเจ้า หรือเป็นการร้องขอสิ่งที่ดีจากพระเจ้า บ่งบอกถึงความสัมพันธ์ที่แสดงความรักของลูกๆของพระเจ้ากับพระบิดา...

คำถามที่เด็กๆ อยากรู้เกี่ยวกับพระเจ้า

Emmanuel
อิมมานูเอล อิมมานูเอล หมายความว่า “พระเจ้าสถิตกับเรา” และยังเป็นอีกพระนามหนึ่งของพระเยซูเจ้าด้วย
Christmas
คริสต์มาส ในวันที่ 25 ธันวาคม เราเฉลิมฉลองการบังเกิดของพระเยซูคริสตเจ้า...
Advent
เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า (Advent)Advent แปลว่า “การมาถึง” เป็นเวลา...

ประวัตินักบุญ

8 ธันวาคม สมโภชพระนางมารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล
8 ธันวาคม สมโภชพระนางมารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล ( Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary, solemnity ) เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม...
3 ธันวาคม  ฉลองนักบุญฟรังซิส เซเวียร์ พระสงฆ์ องค์อุปถัมภ์ของมิสซัง
วันที่ 3 ธันวาคม ฉลองนักบุญฟรังซิส เซเวียร์ พระสงฆ์ องค์อุปถัมภ์ของมิสซัง ( St. Francis Xavier, Priest, memorial ) ความคิดที่ว่าในแผนการของพระเจ้าจะทรงทำให้ท่านได้กลายเป็นหนึ่งในบรรดานักบุญมิชชันนารีที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ตามแบบอย่างของนักบุญเปาโล...

CCBKK Channel

youtube1

Kamson TikTok

tiktok

Facebook CCBKK

วันละหนึ่งนาทีกับนักบุญโยเซฟ

St.Joseph 2021

คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก

ccc thai web

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พระคัมภีร์คาทอลิก

WOPTMR80W7YC0H90QTK7LZC1E1L2WM

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

สถิติเยี่ยมชม (22-2-2012)

วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
4702
15789
82333
111260
631140
34458947
Your IP: 3.233.221.90
2023-12-09 12:41

สถานะการเยี่ยมชม

มี 99 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์