แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

รำพึงพระวาจาประจำวัน

วันพุธ สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลธรรมดา พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก (มก 6:1-6) เวลานั้น พระเยซูเจ้าเสด็จออกจากที่นั่นกลับไปยังถิ่นกำเนิดของพระองค์ บรรดาศิษย์ติดตามไปด้วย ครั้นถึงวันสับบาโตพระองค์ทรงเริ่มสั่งสอนในศาลาธรรม ผู้ฟังมากมายต่างประหลาดใจ และพูดว่า “เขาเอาเรื่องทั้งหมดนี้มาจากไหน ปรีชาญาณที่เขาได้รับมานี้คืออะไร...
“ประตูสู่ความเชื่อ” (Doorway to Faith) วันที่ 397 เหมือน (CCC ข้อ 2842) ‘คุกที่เลวร้ายที่สุดคือ ใจที่ปิด’ (นักบุญยอห์น ปอล ที่...
วันอังคาร สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลธรรมดา พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก (มก 5:21-43) เมื่อพระเยซูเจ้าเสด็จลงเรือข้ามฟากอีกครั้งหนึ่ง ประชาชนชุมนุมกันเนืองแน่นรอบพระองค์ขณะที่ยังทรงอยู่ริมทะเลสาบ หัวหน้าศาลาธรรมคนหนึ่งชื่อไยรัสเดินมา เมื่อเห็นพระองค์ เขากราบลงที่พระบาท พร่ำวิงวอนว่า “บุตรหญิงเล็กๆ ของข้าพเจ้าจวนจะสิ้นใจอยู่แล้ว...
“ประตูสู่ความเชื่อ” (Doorway to Faith) วันที่ 396 เหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่น (CCC ข้อ 2840-2841) ‘คุณภาพของความเมตตาไม่ได้มาจากการฝืนใจ แต่หลั่งมาเหมือนฝนอันชื่นใจจากฟ้า ทำให้เบื้องใต้นั้นได้รับพรสองเท่า เป็นพรทั้งสำหรับผู้ให้และผู้รับ’ (วิลเลียม...

E-Book แผนกคริสตศาสนธรรม อัคสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

สื่อการสอน เกมคำสอน เกมพระคัมภีร์ ออนไลน์

สื่อคำสอน เมื่อจะไปรับศีลอภัยบาป
ศีลอภัยบาป
แผนภูมิความรู้ เมื่อจะไปรับศีลอภัยบาป 5 ขั้นตอนของการรับศีลอภัยบาป มีดังนี้ 1. ภาวนา เพื่อจะได้เตรียมตัวรับศีลอภัยบาปอย่างดี และมีความเป็นทุกข์ถึงบาปอย่างจริงใจ 2. พิจารณาบาป ทบทวนถึงบาปที่ได้กระทําผิดต่อพระเจ้า ต่อเพื่อนพี่น้อง และต่อตนเอง 3. เป็นทุกข์ถึงบาป การสํานึกผิดและการเสียใจที่ได้ทําบาป เป็นเงื่อนไขที่สําคัญที่สุดเพื่อจะได้รับการอภัยบาป 4. ไปสารภาพบาป และรับการยกบาปจากพระสงฆ์ บอกบาปทุกอย่างด้วยความสํานึกผิด และสุภาพถ่อมตน (จํานวนครั้ง) 5. ทํากิจใช้โทษบาป ตั้งใจว่าจะไม่ทําบาปนั้นอีก ชดเชยความผิดที่ได้กระทํา ตั้งใจเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้น
สื่อคำสอน บทข้าพเจ้าเชื่อ (สัญลักษณ์ของอัครสาวก) (CREDO)
บทข้าพเจ้าเชื่อ credo
แผนภูมิความรู้ บทข้าพเจ้าเชื่อ (สัญลักษณ์ของอัครสาวก) (CREDO) - คำอธิบายข้อความเชื่อแต่ละประการ (เนื้อหาจากหนังสือ คาทอลิกสอนอะไร) 1. ข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้า พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพ ทรงเนรมิตฟ้าดิน 2. ข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสตเจ้า พระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย 3. ทรงปฏิสนธิเดชะพระจิตเจ้า ทรงบังเกิดจากพระนางมารีย์พรหมจารี 4. ทรงรับทรมานสมัยปอนทิอัส ปิลาต ทรงถูกตรึงกางเขน สิ้นพระชนม์ และทรงถูกฝังไว้ 5. เสด็จสู่แดนมรณะ วันที่สามทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตาย 6. เสด็จสู่สวรรค์...
สื่อคำสอน ปีพิธีกรรม
ปีพิธีกรรม
แผนภูมิความรู้ ปีพิธีกรรม 1. เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า 2. เทศกาลพระคริสตสมภพ 3. เทศกาลธรรมดา (ช่วงแรก) 4. เทศกาลมหาพรต 5. เทศกาลปัสกา 6. เทศกาลธรรมดา (ช่วงสอง)
สื่อคำสอน บาปต้น (พยศชั่ว) 7 ประการ
บาปต้น 7 ประการ
สื่อการเรียนการสอน เรื่อง บาปต้น (พยศชั่ว) 7 ประการ แผนภูมิความรู้ ประกอบด้วย 1. ความหมายของบาปต้นหรือพยศชั่ว 7 ประการ 2. เพลง บาปต้น 7 ประการ 3. เกม ตีตัวตุ่น บาปต้น 7 ประการ

คำสอนสำหรับเยาวชน YOUCAT

57. มนุษย์ควรปฏิบัติต่อสัตว์ และเพื่อนร่วมโลกที่เป็นสิ่งสร้างอื่น ๆ อย่างไร มนุษย์ควรให้เกียรติพระผู้สร้างในสิ่งสร้างอื่น ๆ...
56. มนุษย์มีบทบาทพิเศษในการสร้างหรือไม่ ใช่ มนุษย์เป็นจุดสูงสุดของการสร้าง เพราะพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์มาตามภาพลักษณ์ของพระองค์ (ปฐก 1:27)...
55. เราสามารถสนทนาโต้ตอบกับทูตสวรรค์ได้หรือไม่ ได้ เราสามารถร้องขอความช่วยเหลือจากทูตสวรรค์ และขอท่านเสนอวิงวอนพระเจ้าเพื่อเรา (334-336, 352)...

คริสต์มาสและประเพณี

พิธีเสกหรือการขอพรพระเจ้า เพื่ออวยพรมาลัยเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้าในบ้าน
พิธีเสกหรือการขอพรพระเจ้า เพื่ออวยพรมาลัยเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้าในบ้าน มาลัยเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้าประกอบด้วยเทียนสี่เล่มและกิ่งไม้สีเขียวที่สานกันเป็นวงกลม...
สิ่งน่ารู้เกี่ยวกับเรื่องมาลัยเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า
สิ่งน่ารู้เกี่ยวกับเรื่องมาลัยเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า โดย Francesca...
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเตือนให้ระวัง “คริสต์มาสปลอม” ที่หวังผลด้านธุรกิจการค้า  ด้วยการให้ไตร่ตรองถึงความใกล้ชิดของพระเจ้าต่อมนุษย์
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสส่งเสริมให้บรรดาคาทอลิกเฉลิมฉลองพระคริสตสมภพด้วยการเน้นถึงความใกล้ชิดของพระเยซูคริสตเจ้า โดยไม่เพียงมุ่งแต่ด้านบริโภคนิยม หรือด้านธุรกิจการค้าขายตามเทศกาลเท่านั้น...

ประมวลภาพกิจกรรม

ทีมคำสอนสัญจร จัดกิจกรรมวันพระคัมภีร์ ให้กับนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ แผนกมัธยม
ทีมคำสอนสัญจร จัดกิจกรรมวันพระคัมภีร์ ให้กับนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ แผนกมัธยม
วันพุธที่ 25 มกราคม 2023 ทีมคำสอนสัญจร แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้จัดกิจกรรมวันพระคัมภีร์ ให้กับนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ แผนกมัธยม จำนวน1,034 คน โดยฐานของเรามีชื่อว่า...
ทีมคำสอนสัญจร ได้จัดฐานกิจกรรม "เลาตาโต ซี และพระคัมภีร์คือชีวิต" และออกร้านจำหน่ายหนังสือและศาสนภัณฑ์ ในวันวิชาการ เขต 2
ทีมคำสอนสัญจร ได้จัดฐานกิจกรรม
วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2023 ทีมคำสอนสัญจร แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้จัดฐานกิจกรรม "เลาตาโต ซี และพระคัมภีร์คือชีวิต" และออกร้านจำหน่ายหนังสือและศาสนภัณฑ์ ในวันวิชาการ...
ทีมคำสอนสัญจร แบ่งปันกับคุณครูคาทอลิกเขต 6
ทีมคำสอนสัญจร แบ่งปันกับคุณครูคาทอลิกเขต 6
วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2023 ทีมคำสอนสัญจร แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้มีโอกาสไปแบ่งปันให้กับคุณครู เนื่องในวันฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิกเขต 6 ณ โรงเรียน ไตรราชวิทยา...

สวดสายประคำ

สายประคํานําชีวา ความศรัทธาจากบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์
สายประคํานําชีวา ความศรัทธาจากบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ สายประคํา นั้นเป็นดั่งอาวุธครบมือ ภาวนาด้วยความเชื่อมั่น และคุณจะได้เห็นผลลัพธ์ที่น่าทึ่ง - นักบุญโฆเซ่มารีอา เอสกริบา เด บาลาเกร์ - บางคนโง่เขลามาก...
พระแม่มารีย์ แห่งกวาดาลูเป
ชาวคาทอลิกกว่า 400 คน ในเดนเวอร์ (Denver) ได้แห่ศีลมหาสนิทไปรอบๆ คลินิกทำแท้งที่ใหญ่ที่สุดของรัฐในวันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม งานนี้จัดขึ้นโดยอัครสังฆมณฑลเดนเวอร์ (Archdiocese of Denver)...
ประวัติความศรัทธาต่อพระนางมารีย์ ผู้แก้ปม
เดือนตุลาคม เดือนแห่งแม่พระลูกประคำ แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เชิญชวนพี่น้องทุกครอบครัว สวดสายประคำในครอบครัว และบทภาวนาแม่พระแก้ปม เพื่อวอนขอพระนางให้เสนอวิงวอนสำหรับทุกๆ ปัญหา (ปม) ของเรา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านชีวิตสมรส สุขภาพ...

ช่วงเวลาสั้นๆ กับพระเจ้า

วงล้อ
ทุกๆ คนล้วนแสวงหาความสุข และอยากจะพบความสุข จะมีสักกี่คนที่พบความสุขแท้ วงล้อ ความสุขแท้จากพระคัมภีร์...
วงล้อ
ช่วงเวลาที่มีความหมายสำหรับชีวิตของท่าน คือช่วงใดบ้างในแต่ละวัน... จงสละเวลาวันละนิด เพื่อใกล้ชิดกับองค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงเป็นพละกำลังของท่าน แล้วท่านจะพบพลังนั้นจากถ้อยคำที่เสริมกำลังใจ...

ประมวลคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก

ทำไมจึงว่าพระศาสนจักรคาทอลิกมีสากลภาพหรือคาทอลิก
830 คำว่า “คาทอลิก” มีความหมายว่า “สากล”...
ทำไมจึงว่าพระศาสนจักรคาทอลิกมีศักดิ์สิทธิภาพ
823 “เรามีความเชื่อว่าพระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์โดยไม่เสื่อมคลาย ทั้งนี้เพราะพระคริสตเจ้าพระบุตรของพระเจ้า ซึ่งเราขับร้องประกาศว่า ‘พระองค์ผู้เดียวศักดิ์สิทธิ์’...

คำถามที่เด็กๆ อยากรู้เกี่ยวกับพระเจ้า

sin
sin
บาป เป็นการที่เราเลือกทำสิ่งที่ผิด...
Sign of the Cross
เครื่องหมายสำคัญมหากางเขน เป็นบทภาวนาถวายเกียรติแด่พระตรีเอกภาพ...
sign of peace
การมอบสันติสุข ในพิธีบูชาขอบพระคุณ...

ประวัตินักบุญ

31 มกราคม ระลึกถึงนักบุญยอห์น บอสโก พระสงฆ์
31 มกราคม ระลึกถึงนักบุญยอห์น บอสโก พระสงฆ์
31 มกราคม ระลึกถึงนักบุญยอห์น บอสโก พระสงฆ์ (St John Bosco, Priest, memorial) นักบุญยอห์น บอสโก เกิดที่ Piedmont ในเขตสังฆมณฑลตุริน ประเทศอิตาลี ในปี ค.ศ. 1815 ตั้งแต่วัยเด็กมาแล้ว...
27 มกราคม นักบุญอังเยลา เมริชี พรหมจารี
27 มกราคม นักบุญอังเยลา เมริชี พรหมจารี
27 มกราคม นักบุญอังเยลา เมริชี พรหมจารี (St Angela Merici, Virgin) นักบุญอังเยลาเกิดแถบชายฝั่งทะเลสาบ...

CCBKK Channel

youtube1

Kamson TikTok

tiktok

Facebook CCBKK

วันละหนึ่งนาทีกับ น.โยเซฟ

St.Joseph 2021

คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก

ccc thai web

คู่มือการศึกษา YOUCAT

youcatstudy

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

วิชาคริสต์ศาสนา + จริยศึกษา

poster 2023 moral re

poster 2023 christianity re

สถิติเยี่ยมชม (22-2-2012)

วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
794
10818
35279
794
467005
29695001
Your IP: 35.173.35.14
2023-02-01 03:25

สถานะการเยี่ยมชม

มี 124 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์