แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

E-Book แผนกคริสตศาสนธรรม อัคสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

รำพึงพระวาจาประจำวัน

วันอังคาร สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลปัสกา พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น (ยน 16:5-11) เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์ว่า “บัดนี้เรากำลังไปเฝ้าพระองค์ผู้ทรงส่งเรามา ไม่มีผู้ใดถามเราว่า ‘พระองค์จะเสด็จไปไหน’ แต่เพราะเราได้บอกเรื่องเหล่านี้กับท่าน ใจของท่านจึงมีแต่ความทุกข์ เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า ที่เราไปนั้นก็เป็นประโยชน์กับท่าน เพราะถ้าเราไม่ไป พระผู้ช่วยเหลือก็จะไม่เสด็จมาหาท่าน แต่ถ้าเราไป เราจะส่งพระองค์มาหาท่าน...
“ประตูสู่ความเชื่อ” (Doorway to Faith) วันที่ 144 พระหรรษทานของศีลล้างบาป เพื่อการอภัยบาป (CCC ข้อ 1262-1264) ‘การจุ่มตัวลงไปในน้ำเป็นสัญลักษณ์หมายถึงความตายและการชำระ แต่ยังเป็นสัญลักษณ์หมายถึงการเกิดใหม่และการฟื้นฟูอีกด้วย’ (CCC 1262; กจ 2:38) น้ำเป็นสัญลักษณ์ของความตายและการชำระ แต่ในอีกมุมมองหนึ่ง น้ำเป็นเครื่องหมายของชีวิตใหม่และการฟื้นฟูด้วย...
วันจันทร์ สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลปัสกา พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น (ยน 15:26-16:4ก) เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์ว่า “เมื่อพระผู้ช่วยเหลือซึ่งเราจะส่งมาจากพระบิดา จะเสด็จมา คือพระจิตแห่งความจริง ผู้ทรงเนื่องมาจากพระบิดา พระองค์จะทรงเป็นพยานให้เรา ท่านทั้งหลายก็จะเป็นพยานให้เราด้วย...
“ประตูสู่ความเชื่อ” (Doorway to Faith) วันที่ 143 ความจำเป็นของศีลล้างบาป (CCC ข้อ 1256-1261) ‘พระกรุณายิ่งใหญ่ของพระเจ้า...และพระทัยอ่อนโยนของพระเยซูเจ้าต่อเด็กๆ... ทำให้เราหวังได้ว่ามีหนทางความรอดพ้นสำหรับเด็กทารกที่ตายไปโดยยังไม่ได้รับศีลล้างบาป’ (CCC 1261) พระเยซูเจ้าตรัสแก่นิโคเดมัสว่า...

ประมวลภาพกิจกรรม

แนะนำการใช้หนังสือวิชาจริยศึกษา ให้กับคุณครูโรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนต์
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2022 แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำโดยคุณพ่อทัศมะ กิจประยูร และเจ้าหน้าที่ 4 คน ได้แนะนำการใช้หนังสือจริยศึกษา ให้กับคุณครูโรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนต์ ระดับชั้นอนุบาล - ม. 6 จำนวน 120 คน...
แนะนำการใช้หนังสือวิชาจริยศึกษา ให้กับคุณครูโรงเรียนเซนต์แมรี่
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2022 แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำโดยคุณพ่อทัศมะ กิจประยูร และเจ้าหน้าที่ 4 คน ได้แนะนำการใช้หนังสือจริยศึกษา ให้กับคุณครูโรงเรียนเซนต์แมรี่ ระดับชั้นอนุบาล - ม. 3 จำนวน 80 คน...
อบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการสร้างสื่อในการสอนคำสอน” (โครงการพัฒนาครูคำสอน เขตการศึกษาที่ 4 )
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2022 แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำโดยคุณพ่อทัศมะ กิจประยูร และเจ้าหน้าที่ 5 คน ได้อบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการสร้างสื่อในการสอนคำสอน” (โครงการพัฒนาครูคำสอน เขตการศึกษาที่ 4 ) ณ ห้องประชุมโรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ จำนวน...

มหาพรต - ปัสกา

ข้อคิดข้อรำพึง สมโภชปัสกา พระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ
ข้อคิดข้อรำพึง สมโภชปัสกา พระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ “เช้าตรู่วันต้นสัปดาห์ ขณะที่ยังมืดอยู่ มารีย์ชาวมักดาลาออกไปที่พระคูหา” นักบุญยอห์นผู้เขียนพระวรสารตอนนี้ ต้องการเน้นให้เห็นว่านี่เป็นวันใหม่ สัปดาห์ใหม่ สิ่งสร้างใหม่ โดยถ้าเราย้อนไประลึกถึงการสร้างในหนังสือปฐมกาลแล้ว จะพบว่าพระเจ้าทรงสร้างสรรพสิ่งจากความว่างเปล่า โดยพระวจนะของพระองค์ โดยลมหายใจ(=พระจิต)ของพระองค์ ทรงสร้างแสงสว่างในวันแรก ทรงสร้างสิ่งต่างๆ และทรงสร้างมนุษย์ในวันที่หก วันที่เจ็ดพระเจ้าทรงเสร็จงานทั้งสิ้นของพระองค์ พระเจ้าทรงพักจากงานทั้งสิ้นของพระองค์ เหตุการณ์ขณะนั้น...
ภาษา และ พระทรมานของพระเยซูเจ้า ( Language and the Passion )
ภาษา และ พระทรมานของพระเยซูเจ้า ( Language and the Passion ) เป็นสิ่งที่น่าสนใจที่จะสังเกตได้ว่า การใช้ภาษาเล่าเรื่องในพระวรสารภาคการประกาศข่าวดี กับ ภาคมหาทรมานของพระเยซูเจ้า มีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด ดังนี้ : ภาษาที่ใช้ในระหว่างการประกาศข่าวดี เป็นภาษาที่ใช้กริยาของผู้กระทำ (active verbs)...

สวดสายประคำ

พระแม่มารีย์ แห่งกวาดาลูเป
ชาวคาทอลิกกว่า 400 คน ในเดนเวอร์ (Denver) ได้แห่ศีลมหาสนิทไปรอบๆ คลินิกทำแท้งที่ใหญ่ที่สุดของรัฐในวันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม งานนี้จัดขึ้นโดยอัครสังฆมณฑลเดนเวอร์...
ประวัติความศรัทธาต่อพระนางมารีย์ ผู้แก้ปม
เดือนตุลาคม เดือนแห่งแม่พระลูกประคำ แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เชิญชวนพี่น้องทุกครอบครัว สวดสายประคำในครอบครัว และบทภาวนาแม่พระแก้ปม เพื่อวอนขอพระนางให้เสนอวิงวอนสำหรับทุกๆ ปัญหา (ปม)...

สื่อการสอน เกมคำสอน เกมพระคัมภีร์ ออนไลน์

12 apostles
สื่อการเรียนการสอน เรื่อง อัครสาวก 12 องค์ กิจกรรมที่ 1 แผนภูมิความรู้ อัครสาวก 12...

บทภาวนา (กิจกรรม)

ประมวลคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก

ทำไมจึงว่าพระศาสนจักรคาทอลิกมีสากลภาพหรือคาทอลิก
830 คำว่า “คาทอลิก” มีความหมายว่า “สากล”...
ทำไมจึงว่าพระศาสนจักรคาทอลิกมีศักดิ์สิทธิภาพ
823 “เรามีความเชื่อว่าพระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์โดยไม่เสื่อมคลาย ทั้งนี้เพราะพระคริสตเจ้าพระบุตรของพระเจ้า ซึ่งเราขับร้องประกาศว่า ‘พระองค์ผู้เดียวศักดิ์สิทธิ์’...

คำถามที่เด็กๆ อยากรู้เกี่ยวกับพระเจ้า

Our Lady of Guadalupe
แม่พระแห่งกวาดาลูป ในปี ค.ศ. 1531 พระนางมารีย์ได้ประจักษ์มาแก่ชายเม็กซิกันยากจนคนหนึ่งนามว่า ยวง ดิเอโก...
Our Father
ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย พระองค์สถิตในสวรรค์ พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะ พระอาณาจักรจงมาถึง พระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์ โปรดประทานอาหารประจำวัน แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้...
original sin
บาปกำเนิด เป็นการแยกระหว่างพระเจ้ากับประชากร ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่เมื่ออาดัมและเอวาได้เลือกที่จะไม่เชื่อฟังพระเจ้า ชีวิตและการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูเจ้าได้ปลดปล่อยมนุษยชาติให้หลุดพ้นจากผลของบาปกำเนิด

ช่วงเวลาสั้นๆ กับพระเจ้า

พระวาจาหนุนใจ - ปรีชาญาณ
สภษ. 22:3 คนเฉลียวฉลาดเห็นอันตรายและซ่อนตัว แต่คนขาดสติเดินต่อไป และรับอันตรายนั้น...
พระวาจาหนุนใจ - การภาวนา
มธ. 6:6-7 ส่วนท่าน เมื่ออธิษฐานภาวนา จงเข้าไปในห้องส่วนตัว...
พระวาจาหนุนใจ - ความมานะอุตสาหะ ความมุ่งมั่น
ฮบ. 10:10 โดยพระประสงค์นี้เองเราทั้งหลายได้รับความศักดิ์สิทธิ์ เดชะการถวายพระวรกายของพระองค์เป็นการบูชาที่พระเยซูคริสตเจ้าทรงกระทำแต่เพียงครั้งเดียวโดยมีผลตลอดไป กท....

ประวัตินักบุญ

16073006191838
13 พฤษภาคม พระนางมารีย์พรหมจารีแห่งฟาติมา (Our Lady of Fatima) เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม ค.ศ.1917 ซึ่งอยู่ในช่วงปีที่ 3 ของสงครามโลกครั้งที่ 1...
16011178763101
1 พฤษภาคม ระลึกถึง นักบุญโยเซฟ กรรมกร (St Joseph the Worker, memorial) เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 1955...

CCBKK Channel

youtube1

Facebook CCBKK

วันละหนึ่งนาทีกับ น.โยเซฟ

St.Joseph 2021

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

สถิติเยี่ยมชม (22-2-2012)

วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
11108
9069
20177
253573
353860
25992103
Your IP: 3.235.24.113
2022-05-23 21:31

สถานะการเยี่ยมชม

มี 397 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์