แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

รำพึงพระวาจาประจำวัน

“ประตูสู่ความเชื่อ” (Doorway to Faith) วันที่ 399 การให้อภัยแก่ศัตรู (CCC ข้อ 2844) ‘ที่ใดไร้ความรัก จงเติมความรักเข้าไป แล้วท่านจะนำเอาความรักออกมาได้’ (นักบุญยอห์น แห่งไม้กางเขน)...
วันจันทร์ สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลธรรมดา พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก (มก 5:1-20) เวลานั้น พระเยซูเจ้าและบรรดาศิษย์ข้ามทะเลสาบมาถึงดินแดนของชาวเกราซา ครั้นพระองค์เสด็จขึ้นจากเรือ ชายคนหนึ่งซึ่งถูกปีศาจสิงออกมาจากบริเวณหลุมศพ เข้ามาเฝ้าพระองค์ทันที ชายคนนี้อาศัยอยู่ตามหลุมศพ ไม่มีใครล่ามเขาไว้ได้ แม้จะใช้โซ่ล่ามก็ตาม...
“ประตูสู่ความเชื่อ” (Doorway to Faith) วันที่ 395 โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้า (CCC ข้อ 2839) ‘คำวอนขอของเราเริ่มด้วย “การสารภาพบาป” ที่เรากล่าวถึงความน่าสงสารของเราและกล่าวถึงพระกรุณาของพระองค์’ (CCC 2839)...
วันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลธรรมดา พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิว (มธ 5:1-12ก) เวลานั้น พระเยซูเจ้าทอดพระเนตรเห็นประชาชนจำนวนมาก จึงเสด็จขึ้นบนภูเขา เมื่อประทับแล้ว บรรดาศิษย์เข้ามาห้อมล้อมพระองค์ พระองค์ทรงเริ่มตรัสสอนว่า “ผู้มีใจยากจน ย่อมเป็นสุข...

E-Book แผนกคริสตศาสนธรรม อัคสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

สื่อการสอน เกมคำสอน เกมพระคัมภีร์ ออนไลน์

สื่อคำสอน เทศกาลมหาพรตและปัสกา
มหาพรต
สื่อการเรียนการสอน เรื่อง เทศกาลมหาพรตและปัสกา กิจกรรมที่ 1 แผนภูมิความรู้ เทศกาลมหาพรตและปัสกา E-book มหาพรต E-book สุขสันต์ปัสกา ความหมาย เทศกาลมหาพรต วีดิทัศน์ เทศกาลมหาพรต โดย คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช วีดิทัศน์ เทศกาลมหาพรต โดย คุณพ่อไพศาล ยอแซฟ วันพุธรับเถ้า (ความหมาย) ทำไมเทศกาลมหาพรตต้อง 40 วัน จิตตารมณ์การถือศีลอดอาหาร ความหมายการเดินรูป...
สื่อคำสอน เมื่อจะไปรับศีลอภัยบาป
ศีลอภัยบาป
แผนภูมิความรู้ เมื่อจะไปรับศีลอภัยบาป 5 ขั้นตอนของการรับศีลอภัยบาป มีดังนี้ 1. ภาวนา เพื่อจะได้เตรียมตัวรับศีลอภัยบาปอย่างดี และมีความเป็นทุกข์ถึงบาปอย่างจริงใจ 2. พิจารณาบาป ทบทวนถึงบาปที่ได้กระทําผิดต่อพระเจ้า ต่อเพื่อนพี่น้อง และต่อตนเอง 3. เป็นทุกข์ถึงบาป การสํานึกผิดและการเสียใจที่ได้ทําบาป เป็นเงื่อนไขที่สําคัญที่สุดเพื่อจะได้รับการอภัยบาป 4. ไปสารภาพบาป และรับการยกบาปจากพระสงฆ์ บอกบาปทุกอย่างด้วยความสํานึกผิด และสุภาพถ่อมตน (จํานวนครั้ง) 5. ทํากิจใช้โทษบาป ตั้งใจว่าจะไม่ทําบาปนั้นอีก ชดเชยความผิดที่ได้กระทํา ตั้งใจเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้น
สื่อคำสอน บทข้าพเจ้าเชื่อ (สัญลักษณ์ของอัครสาวก) (CREDO)
บทข้าพเจ้าเชื่อ credo
แผนภูมิความรู้ บทข้าพเจ้าเชื่อ (สัญลักษณ์ของอัครสาวก) (CREDO) - คำอธิบายข้อความเชื่อแต่ละประการ (เนื้อหาจากหนังสือ คาทอลิกสอนอะไร) 1. ข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้า พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพ ทรงเนรมิตฟ้าดิน 2. ข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสตเจ้า พระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย 3. ทรงปฏิสนธิเดชะพระจิตเจ้า ทรงบังเกิดจากพระนางมารีย์พรหมจารี 4. ทรงรับทรมานสมัยปอนทิอัส ปิลาต ทรงถูกตรึงกางเขน สิ้นพระชนม์ และทรงถูกฝังไว้ 5. เสด็จสู่แดนมรณะ วันที่สามทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตาย 6. เสด็จสู่สวรรค์...
สื่อคำสอน ปีพิธีกรรม
ปีพิธีกรรม
แผนภูมิความรู้ ปีพิธีกรรม 1. เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า 2. เทศกาลพระคริสตสมภพ 3. เทศกาลธรรมดา (ช่วงแรก) 4. เทศกาลมหาพรต 5. เทศกาลปัสกา 6. เทศกาลธรรมดา (ช่วงสอง)

คำสอนสำหรับเยาวชน YOUCAT

54. ทูตสวรรค์คืออะไร ทูตสวรรค์คือจิตบริสุทธิ์ เป็นสิ่งสร้างของพระเจ้า มีสติปัญญาและเจตตำนง พวกท่านไม่มีร่างกาย ไม่รู้จักตาย...
53. นรกคืออะไร ตามความเชื่อของเรา เราเรียกสภาพการถูกตัดขาดจากพระเจ้าตลอดไปว่า “นรก” ผู้ใดก็ตามที่มองเห็นความรักชัดเจนเฉพาะพระพักตร์ของพระเจ้า แต่ไม่ต้องการความรักนี้...
52. สวรรค์คืออะไร สวรรค์คือ สถานที่ของพระเจ้า เป็นสถานที่พำนักของบรรดาทูตสวรรค์และผู้ศักดิ์สิทธิ์ และเป็นจุดหมายปลายทางของสิ่งสร้าง ในถ้อยคำที่ว่า...

ประมวลภาพกิจกรรม

ทีมคำสอนสัญจร จัดกิจกรรมวันพระคัมภีร์ ให้กับนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ แผนกมัธยม
ทีมคำสอนสัญจร จัดกิจกรรมวันพระคัมภีร์ ให้กับนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ แผนกมัธยม
วันพุธที่ 25 มกราคม 2023 ทีมคำสอนสัญจร แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้จัดกิจกรรมวันพระคัมภีร์ ให้กับนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ แผนกมัธยม จำนวน1,034 คน โดยฐานของเรามีชื่อว่า...
ทีมคำสอนสัญจร ได้จัดฐานกิจกรรม "เลาตาโต ซี และพระคัมภีร์คือชีวิต" และออกร้านจำหน่ายหนังสือและศาสนภัณฑ์ ในวันวิชาการ เขต 2
ทีมคำสอนสัญจร ได้จัดฐานกิจกรรม
วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2023 ทีมคำสอนสัญจร แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้จัดฐานกิจกรรม "เลาตาโต ซี และพระคัมภีร์คือชีวิต" และออกร้านจำหน่ายหนังสือและศาสนภัณฑ์ ในวันวิชาการ...
ทีมคำสอนสัญจร แบ่งปันกับคุณครูคาทอลิกเขต 6
ทีมคำสอนสัญจร แบ่งปันกับคุณครูคาทอลิกเขต 6
วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2023 ทีมคำสอนสัญจร แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้มีโอกาสไปแบ่งปันให้กับคุณครู เนื่องในวันฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิกเขต 6 ณ โรงเรียน ไตรราชวิทยา...

สวดสายประคำ

สายประคํานําชีวา ความศรัทธาจากบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์
สายประคํานําชีวา ความศรัทธาจากบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ สายประคํา นั้นเป็นดั่งอาวุธครบมือ ภาวนาด้วยความเชื่อมั่น และคุณจะได้เห็นผลลัพธ์ที่น่าทึ่ง - นักบุญโฆเซ่มารีอา เอสกริบา เด บาลาเกร์ - บางคนโง่เขลามาก...
พระแม่มารีย์ แห่งกวาดาลูเป
ชาวคาทอลิกกว่า 400 คน ในเดนเวอร์ (Denver) ได้แห่ศีลมหาสนิทไปรอบๆ คลินิกทำแท้งที่ใหญ่ที่สุดของรัฐในวันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม งานนี้จัดขึ้นโดยอัครสังฆมณฑลเดนเวอร์ (Archdiocese of Denver)...
ประวัติความศรัทธาต่อพระนางมารีย์ ผู้แก้ปม
เดือนตุลาคม เดือนแห่งแม่พระลูกประคำ แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เชิญชวนพี่น้องทุกครอบครัว สวดสายประคำในครอบครัว และบทภาวนาแม่พระแก้ปม เพื่อวอนขอพระนางให้เสนอวิงวอนสำหรับทุกๆ ปัญหา (ปม) ของเรา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านชีวิตสมรส สุขภาพ...

ช่วงเวลาสั้นๆ กับพระเจ้า

วงล้อ
ทุกๆ คนล้วนแสวงหาความสุข และอยากจะพบความสุข จะมีสักกี่คนที่พบความสุขแท้ วงล้อ ความสุขแท้จากพระคัมภีร์...
วงล้อ
ช่วงเวลาที่มีความหมายสำหรับชีวิตของท่าน คือช่วงใดบ้างในแต่ละวัน... จงสละเวลาวันละนิด เพื่อใกล้ชิดกับองค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงเป็นพละกำลังของท่าน แล้วท่านจะพบพลังนั้นจากถ้อยคำที่เสริมกำลังใจ...

ประมวลคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก

ทำไมจึงว่าพระศาสนจักรคาทอลิกมีสากลภาพหรือคาทอลิก
830 คำว่า “คาทอลิก” มีความหมายว่า “สากล”...
ทำไมจึงว่าพระศาสนจักรคาทอลิกมีศักดิ์สิทธิภาพ
823 “เรามีความเชื่อว่าพระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์โดยไม่เสื่อมคลาย ทั้งนี้เพราะพระคริสตเจ้าพระบุตรของพระเจ้า ซึ่งเราขับร้องประกาศว่า ‘พระองค์ผู้เดียวศักดิ์สิทธิ์’...

คำถามที่เด็กๆ อยากรู้เกี่ยวกับพระเจ้า

share
การแบ่งปัน หมายถึงการให้หรือการรับสิ่งดีๆ...
server
ผู้ช่วยจารีต คือผู้ที่ช่วยประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณหรือในพิธีศีลศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ
Sermon on the Mount
บทเทศน์บนภูเขา เป็นการรวบรวมคำสอนของพระเยซูเจ้า...

ประวัตินักบุญ

5 กุมภาพันธ์ ระลึกถึงนักบุญอากาทา พรหมจารีและมรณสักขี
5 กุมภาพันธ์ ระลึกถึงนักบุญอากาทา พรหมจารีและมรณสักขี
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ ระลึกถึงนักบุญอากาทา พรหมจารีและมรณสักขี (St. Agatha, Virgin & Martyr, memorial) นักบุญอากาทามาจากครอบครัวที่ร่ำรวยและมีชื่อเสียงของเมืองคาตาเนีย (อิตาลี) เธอได้มอบถวายตนแด่พระเจ้าตั้งแต่ในช่วงวัยต้นของชีวิตเธอ ควินเตน (Quintain)ซึ่งเป็นกงสุล แต่เป็นคนที่มีจุดประสงค์ร้าย ได้หลงรักเธอและปรารถนาจะแต่งงานกับเธอ เมื่อเธอตอบปฏิเสธ ควินเตนได้สั่งให้คนไปพาเธอมาต่อหน้าเขาโดยอ้างคำสั่งของจักรพรรดิที่ต่อต้านผู้ที่เป็นคริสตชน...
31 มกราคม ระลึกถึงนักบุญยอห์น บอสโก พระสงฆ์
31 มกราคม ระลึกถึงนักบุญยอห์น บอสโก พระสงฆ์
31 มกราคม ระลึกถึงนักบุญยอห์น บอสโก พระสงฆ์ (St John Bosco, Priest, memorial)...

CCBKK Channel

youtube1

Kamson TikTok

tiktok

Facebook CCBKK

วันละหนึ่งนาทีกับ น.โยเซฟ

St.Joseph 2021

คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก

ccc thai web

คู่มือการศึกษา YOUCAT

youcatstudy

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

วิชาคริสต์ศาสนา + จริยศึกษา

poster 2023 moral re

poster 2023 christianity re

สถิติเยี่ยมชม (22-2-2012)

วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
6960
11166
27320
18126
441714
29687042
Your IP: 3.239.119.61
2023-02-04 10:04

สถานะการเยี่ยมชม

มี 317 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์