แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako
สัญลักษณ์แห่งศาสนา

 

godisone-1024x768ศาสนาคริสต์ : กางเขน
•    เครื่องหมายกางเขน เป็นสัญลักษณ์หลักความเชื่อคริสตชน พระเยซูเจ้าทรงกล่าวไว้ล่วงหน้าแล้วว่า พระองค์จะต้องรับทรมาน สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน และกลับคืนพระชนมชีพเพื่อไถ่บาปมวลมนุษย์ ทำให้มนุษย์มีความสัมพันธ์อันดีกับพระเจ้า ทำให้ประตูสวรรค์เปิดอีกครั้งหนึ่ง กางเขนจึงเป็นเครื่องหมายแห่งการไถ่บาป เป็นเครื่องหมายแห่งการให้อภัยสิ้น เป็นเครื่องหมายแห่งการชนะบาปและความตาย และเป็นเครื่องหมายแห่งการกลับคืนชีพ

•    เครื่องหมายกางเขน เป็นสัญลักษณ์ที่เกิดมาจากการถูกตรึงกางเขนของพระเยซูเจ้าบนเนินเขากัลวารีโอ ซึ่งในสมัยนั้นการตรึงให้ตายบนไม้กางเขน จะใช้กับนักโทษประหารมีคดีร้ายแรง ถ้าในสมัยนี้ก็เหมือนกับถูกยิงเป้า หลายคนไม่เข้าใจความหมายแท้จริงของกางเขน จึงเห็นเป็นเพียงเครื่องประดับเท่านั้น
•    สัญลักษณ์กางเขนมีหลากหลายรูปแบบ ซึ่งบางแบบก็เอาความหมายจากพระคัมภีร์มาออกแบบ แต่ส่วนใหญ่ก็มาจากความนิยมของกลุ่มคริสตชนที่แตกต่างกันทางเชื้อชาติ เขตแคว้นหรือนิกาย เรามีสิทธิ์เลือกใช้ได้ตามใจชอบ แต่จะมีบางแบบที่สงวนไว้เฉพาะ เช่น กางเขนแบบพระสันตะปาปา ซึ่งจะมีแขนเป็นสามชั้นเรียงลำดับสั้นสุดลงมา กางเขนแบบนี้จะใช้ในขบวนเสด็จของพระสันตะปาปาเท่านั้น

ศาสนาพุทธ : ธรรมจักร
20091216_64500ธรรมจักร เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนพุทธศาสนา การนำเอาธรรมจักรมาใช้เป็นสัญลักษณ์นั้น เนื่องมาจากแนวความคิดที่ว่า พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระพุทธศาสนาครั้งแรกด้วยการแสดงพระธรรมเทศนาชื่อ “ธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร” โปรดปัญจวัคคีย์

  • จากความหมายทางชื่อ พระธรรมเทศนาหมายถึง การนำธรรมะให้หมุนเคลื่อนไป เพื่อให้เข้าถึงหมู่สัตว์ ซึ่งเปรียบเหมือนวงล้อของราชรถ ที่นำพระราชาให้เสด็จเคลื่อนไป ทำให้เกิดการนำเอารูปธรรมจักรมาใช้เป็นสัญลักษณ์ โดยแกนของจักร หมายถึง นิพพาน ซี่ทั้งแปด คือ มรรคแปด และขอบที่เชื่อมซี่ทั้งแปด หมายถึง ความสมถะ

ศาสนาอิสลาม : ดาวและจันทร์เสี้ยว
1155356028ตามหลักการศาสนาอิสลาม ไม่ปรากฏสัญลักษณ์ประจำศาสนา แต่ในโลกปัจจุบันความคุ้นเคยกับดาวและจันทร์เสี้ยว ทำให้ทุกคนเข้าใจว่าดาวและจันทร์เสี้ยว คือสัญลักษณ์ของอิสลาม ซึ่งความเป็นจริงที่มาของดาวและจันทร์เสี้ยว พอสรุปได้ดังนี้คือ 1.    ในยุครุ่งเรืองของอารยธรรมออโตมาน (ค.ศ. 15-19) ได้คิดค้นสัญลักษณ์ธง เพื่อยกธงบอกถึงชัยชนะการทำสงคราม โดยเขียนพยัญชนะอารบิกตัว “นูน” มีรูปโค้งคล้ายจันทร์เสี้ยว ซึ่งมีคำเต็มว่า “นัซรุน” หมายถึง ชัยชนะ
2.    ยุคถัดมา มีบางกลุ่มเข้าใจว่าอักษรตัวนูนนั้นคือ เครื่องหมายจันทร์เสี้ยว จึงมีผู้คนนิยมนำรูปจันทร์เสี้ยวมาใช้
3.    อดีตถึงปัจจุบันโลกตะวันออกกลาง ได้นำสัญลักษณ์จันทร์เสี้ยวแดงมาใช้เป็นเครื่องหมายแทนเครื่องหมายกาชาด
4.    ตามหลักการอิสลาม อิบาดะห์บางอย่างได้ถูกกำหนดด้วยการดูจันทร์เสี้ยวเป็นจุดเริ่มต้น เช่น การถือศีลอด และดวงจันทร์ยังเป็นตัวกำหนดวันเริ่มเดือนใหม่ของปฏิทินอิสลาม

ข้อสรุป

  • ในหลักการศาสนาอิสลามไม่มีสัญลักษณ์หรือเครื่องหมาย
  • อนุญาตให้นำสัญลักษณ์ดาวและจันทร์เสี้ยวมาเป็นสัญลักษณ์ได้
  • ห้ามเคารพสักการะสัญลักษณ์ดาวและจันทร์เสี้ยว


ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู : โอม
aum01สัญลักษณ์ของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู คือ อักษรเทวนาครี อ่านว่า “โอม” ซึ่งย่อมาจากอักษร อ อุ และ ม หมายถึง เทพยิ่งใหญ่ทั้งสาม อักษร “อ” แทนพระวิษณุ อักษร “อุ” แทนพระวิศวะ และอักษร “ม” แทนพระพรหม สัญลักษณ์ดังกล่าวนี้บางครั้งเรียกว่า “สวัสดิหรือสวัสดิกะ”ศาสนาซิกข์ : คันด้า (เครื่องหมายเกียรติยศ)

kan_da_0คันด้า คือ สัญลักษณ์ของชาวซิกข์ ประกอบด้วย กีรปาน (ดาบของชาวซิกข์) สองด้าม คันด้าตรงกลาง 1 อัน (ดาบลักษณะสองคม) และวงจักร (ห่วงกลม) กลมภายใน 1 ห่วง ดาบทั้งสองด้าม แสดงถึงความมีอำนาจอธิปไตยทั้งทางโลกและทางธรรมอย่างสมบูรณ์ วงจักร แสดงถึงความเป็นอมตะหนึ่งเดียวของพระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงสร้างให้กำเนิดสรรพสิ่ง ดาบสองคม แสดงถึงความเป็นผู้ริเริ่ม ฉะนั้นอำนาจอธิปไตย ความเป็นอมตะ (ของพระผู้เป็นเจ้า) และความเป็นผู้ริเริ่ม บุกเบิก คือสัญลักษณ์พื้นฐาน 3 ประการของความเป็นชนชาติซิกข์

ที่มา : หนังสือคู่มือศาสนสัมพันธ์

รำพึงพระวาจาประจำวัน

วันอาทิตย์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกา (ลก 16:19-31) เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสกับพวกฟาริสีว่า “เศรษฐีผู้หนึ่ง แต่งกายหรูหราด้วยเสื้อผ้าเนื้อดีราคาแพง จัดงานเลี้ยงใหญ่ทุกวัน คนยากจนผู้หนึ่งชื่อลาซารัส นอนอยู่ที่ประตูบ้านของเศรษฐีผู้นั้น เขามีบาดแผลเต็มตัว อยากจะกินเศษอาหารที่ตกจากโต๊ะของเศรษฐี...
“ประตูสู่ความเชื่อ” (Doorway to Faith) วันที่ 268 พระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นศักดิ์สิทธิ์ (CCC ข้อ 2142-2143) ‘การที่ทรงเปิดเผยพระนามเป็นการแสดงพระองค์ให้ผู้อื่นรู้จัก เป็นการมอบพระองค์อย่างหนึ่ง เป็นการทำให้เราเข้าพบพระองค์ได้ ทำให้มนุษย์รู้จักและเรียกขานพระองค์ได้ในฐานะที่ทรงเป็นพระบุคคลหนึ่ง’ (CCC...
วันเสาร์ สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกา (ลก 9:43ข-45) เวลานั้น ขณะที่ทุกคนกำลังพิศวงในทุกสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำอยู่นั้น พระองค์ตรัสกับบรรดาศิษย์ว่า “ท่านทั้งหลายจงฟังถ้อยคำเหล่านี้ไว้ให้ดีเถิด บุตรแห่งมนุษย์กำลังจะถูกมอบในมือของคนทั้งหลาย” แต่บรรดาศิษย์ไม่เข้าใจพระวาจานี้ซึ่งเป็นถ้อยคำที่ถูกปิดบังไว้มิให้เข้าใจความหมาย แต่เขาทั้งหลายก็ไม่กล้าทูลถามเรื่องนี้ ลก...
“ประตูสู่ความเชื่อ” (Doorway to Faith) วันที่ 267 การเคารพรูปภาพ (CCC ข้อ 2129-2132) ‘เกียรติที่เราถวายแด่รูปนั้นเป็นการแสดงความเคารพแก่ผู้เป็นแบบ (ของรูปนั้น) ผู้ที่เคารพรูป ย่อมเคารพผู้ที่เป็นแบบภาพวาดไว้ในรูปนั้น’(นักบุญบาซิล) พระบัญญัติประการแรกคือ...

คำสอนสำหรับเยาวชน YOUCAT

22. บุคคลจะแสดงออกถึงความเชื่ออย่างไร ผู้มีความเชื่อแสวงหาความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเจ้า และพร้อมที่จะเชื่อทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงแสดงพระองค์เอง (เปิดเผย) ต่อเขา (150-152)...
21. ความเชื่อคืออะไร ความเชื่อ เป็นความรู้และความไว้วางใจ มีลักษณะเฉพาะ 7 ประการ...
20. เมื่อพระองค์ตรัสแก่เรา เราจะตอบรับพระเจ้าได้อย่างไร การตอบรับพระเจ้า คือการเชื่อพระองค์ (142-149 )...
18. พระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่มีความหมายอย่างไรต่อคริสตชน การเผยแสดงของพระเจ้าสมบูรณ์ในพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ พระวรสารทั้งสี่ตามคำเล่าของนักบุญมัทธิว มาระโก ลูกา และยอห์น...

E-Book แผนกคริสตศาสนธรรม อัคสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

สื่อการสอน เกมคำสอน เกมพระคัมภีร์ ออนไลน์

Blessed Nicolas
แผนภูมิความรู้ สักการสถาน บุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง ประกอบด้วย 1. สักการสถาน บุญราศีนิโคลาส บุญเกิด...
พิธีบูชาขอบพระคุณ re
สื่อการเรียนการสอน เรื่อง ความหมายของลําดับพิธีและขั้นตอนต่างๆ ในพิธีมิสซา (บูชาขอบพระคุณ) แผนภูมิความรู้ ประกอบด้วย สื่อการเรียนการสอน เรื่อง ความหมายของลําดับพิธีและขั้นตอนต่างๆ...
ความสุขแท้จริง re
สื่อการเรียนการสอน เรื่อง ความสุขแท้จริง (บุญลาภ 8 ประการ) แผนภูมิความรู้ ประกอบด้วย 1. อธิบายพระวรสารนักบุญมัทธิว...

ประมวลภาพกิจกรรม

ปิดคอร์สอบรมพระคัมภีร์วันเสาร์ “หนังสือกิจการอัครสาวก”
ปิดคอร์สอบรมพระคัมภีร์วันเสาร์ ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 9 ก.ค. – 27 ส.ค. 2022 (8 ครั้ง) เวลา 9.00 – 12.00 น....
คำสอนสัญจร สัปดาห์พระคัมภีร์
โครงการคำสอนสัญจร แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้จัดกิจกรรม สัปดาห์พระคัมภีร์ "หนังสืออพยพ" วันที่ 22 - 26 สิงหาคม 2022 เวลา 9.00 – 16.00...

สวดสายประคำ

พระแม่มารีย์ แห่งกวาดาลูเป
ชาวคาทอลิกกว่า 400 คน ในเดนเวอร์ (Denver)...
ประวัติความศรัทธาต่อพระนางมารีย์ ผู้แก้ปม
เดือนตุลาคม เดือนแห่งแม่พระลูกประคำ แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เชิญชวนพี่น้องทุกครอบครัว...

ช่วงเวลาสั้นๆ กับพระเจ้า

พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านในวันนี้
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านในวันนี้ พระ​วาจา​ของ​พระองค์​เป็น​โคม​ส่อง​ทาง​ของ​ข้าพ​เจ้า เป็น​แสง​สว่าง​ส่อง​ทางเดิน​ให้​ข้าพ​เจ้า (สดด 119:105) ภาวนาวอนขอความสว่างจากพระองค์...
พระวาจาหนุนใจ – บาป
พระวาจาหนุนใจ – บาป อสย. 1:18 พระยาห์เวห์ตรัสว่า...
พระวาจาหนุนใจ - ความเข้าใจ
สภษ. 2:5-6 ลูกก็จะเข้าใจความยำเกรงพระยาห์เวห์ และจะพบความรู้จักพระเจ้า เพราะพระยาห์เวห์ประทานปรีชาญาณ ความรู้และความเข้าใจออกมาจากพระโอษฐ์...

ประมวลคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก

ทำไมจึงว่าพระศาสนจักรคาทอลิกมีสากลภาพหรือคาทอลิก
830 คำว่า “คาทอลิก” มีความหมายว่า “สากล”...
ทำไมจึงว่าพระศาสนจักรคาทอลิกมีศักดิ์สิทธิภาพ
823 “เรามีความเชื่อว่าพระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์โดยไม่เสื่อมคลาย ทั้งนี้เพราะพระคริสตเจ้าพระบุตรของพระเจ้า ซึ่งเราขับร้องประกาศว่า ‘พระองค์ผู้เดียวศักดิ์สิทธิ์’...

คำถามที่เด็กๆ อยากรู้เกี่ยวกับพระเจ้า

prophet
ประกาศก คือ บางคนที่ถูกเรียกเพื่อพูดแทนพระเจ้า บรรดาประกาศกเตือนสอนประชาชนให้รักและรับใช้ผู้อื่น...
promised land
แผ่นดินแห่งพระสัญญา เป็นดินแดนแห่งอิสรภาพ ที่พระเจ้าได้ทรงสัญญาจะประทานแก่โมเสสและชาวอิสราเอล
priest
พระสงฆ์ คือ ศาสนบริกรผู้ได้รับศีลบวช ซึ่งเทศน์สอนพระวาจาของพระเจ้า...

ประวัตินักบุญ

16824866700766
วันที่ 23 กันยายน ระลึกถึงนักบุญปีโอ แห่ง ปีเอเตรลชีนา (St Pius of Pietrelcina) หรือเรียกกันว่า คุณพ่อปีโอ ผู้มีรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ ถือว่าท่านเป็นนักบุญร่วมสมัย เพราะท่านได้ล่วงลับไปเมื่อปี...
16780085018931
15 กันยายน ระลึกถึง แม่พระระทมทุกข์ (Our Lady of Sorrows, memorial) เช่นเดียวกับในวันศุกร์ในสัปดาห์พระทรมาน วันในกลางเดือนกันยายนนี้ก็เป็นอีกครั้งที่พระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์ระลึกถึงการทนทุกข์ครั้งใหญ่ๆของแม่พระ (=โดยถือวันที่ต่อจากวันฉลองเทิดทูนไม้กางเขน) ซึ่งมี 7 เรื่องหลักๆด้วยกัน...
The Exaltation of the Cross 1
14 กันยายน ฉลองเทิดทูนไม้กางเขน (The Exaltation of the Holy Cross, feast) ธรรมล้ำลึกปัสกาของพระเยซูคริสตเจ้าเป็นทั้งแหล่งที่มาและคำมั่นสัญญาของชีวิตนิรันดร และเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่สูงส่งที่แฝงไว้ถึงสิริรุ่งโรจน์ของธรรมล้ำลึกทั้งหมดนี้ ก็คือไม้กางเขน ซึ่งแขวนการไถ่ให้รอดของโลกนี้ไว้ ชัยชนะของไม้กางเขนเหนือบาปและความตายถูกรวบยอดอยู่ที่นี่...

CCBKK Channel

youtube1

Facebook CCBKK

วันละหนึ่งนาทีกับ น.โยเซฟ

St.Joseph 2021

คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก

ccc thai web

คู่มือการศึกษา YOUCAT

youcatstudy

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

สถิติเยี่ยมชม (22-2-2012)

วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
63118
28821
63118
409826
397885
27716344
Your IP: 44.201.68.86
2022-09-25 12:48

สถานะการเยี่ยมชม

มี 333 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์