แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako
สัญลักษณ์แห่งศาสนา

 

godisone-1024x768ศาสนาคริสต์ : กางเขน
•    เครื่องหมายกางเขน เป็นสัญลักษณ์หลักความเชื่อคริสตชน พระเยซูเจ้าทรงกล่าวไว้ล่วงหน้าแล้วว่า พระองค์จะต้องรับทรมาน สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน และกลับคืนพระชนมชีพเพื่อไถ่บาปมวลมนุษย์ ทำให้มนุษย์มีความสัมพันธ์อันดีกับพระเจ้า ทำให้ประตูสวรรค์เปิดอีกครั้งหนึ่ง กางเขนจึงเป็นเครื่องหมายแห่งการไถ่บาป เป็นเครื่องหมายแห่งการให้อภัยสิ้น เป็นเครื่องหมายแห่งการชนะบาปและความตาย และเป็นเครื่องหมายแห่งการกลับคืนชีพ

•    เครื่องหมายกางเขน เป็นสัญลักษณ์ที่เกิดมาจากการถูกตรึงกางเขนของพระเยซูเจ้าบนเนินเขากัลวารีโอ ซึ่งในสมัยนั้นการตรึงให้ตายบนไม้กางเขน จะใช้กับนักโทษประหารมีคดีร้ายแรง ถ้าในสมัยนี้ก็เหมือนกับถูกยิงเป้า หลายคนไม่เข้าใจความหมายแท้จริงของกางเขน จึงเห็นเป็นเพียงเครื่องประดับเท่านั้น
•    สัญลักษณ์กางเขนมีหลากหลายรูปแบบ ซึ่งบางแบบก็เอาความหมายจากพระคัมภีร์มาออกแบบ แต่ส่วนใหญ่ก็มาจากความนิยมของกลุ่มคริสตชนที่แตกต่างกันทางเชื้อชาติ เขตแคว้นหรือนิกาย เรามีสิทธิ์เลือกใช้ได้ตามใจชอบ แต่จะมีบางแบบที่สงวนไว้เฉพาะ เช่น กางเขนแบบพระสันตะปาปา ซึ่งจะมีแขนเป็นสามชั้นเรียงลำดับสั้นสุดลงมา กางเขนแบบนี้จะใช้ในขบวนเสด็จของพระสันตะปาปาเท่านั้น

ศาสนาพุทธ : ธรรมจักร
20091216_64500ธรรมจักร เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนพุทธศาสนา การนำเอาธรรมจักรมาใช้เป็นสัญลักษณ์นั้น เนื่องมาจากแนวความคิดที่ว่า พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระพุทธศาสนาครั้งแรกด้วยการแสดงพระธรรมเทศนาชื่อ “ธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร” โปรดปัญจวัคคีย์

  • จากความหมายทางชื่อ พระธรรมเทศนาหมายถึง การนำธรรมะให้หมุนเคลื่อนไป เพื่อให้เข้าถึงหมู่สัตว์ ซึ่งเปรียบเหมือนวงล้อของราชรถ ที่นำพระราชาให้เสด็จเคลื่อนไป ทำให้เกิดการนำเอารูปธรรมจักรมาใช้เป็นสัญลักษณ์ โดยแกนของจักร หมายถึง นิพพาน ซี่ทั้งแปด คือ มรรคแปด และขอบที่เชื่อมซี่ทั้งแปด หมายถึง ความสมถะ

ศาสนาอิสลาม : ดาวและจันทร์เสี้ยว
1155356028ตามหลักการศาสนาอิสลาม ไม่ปรากฏสัญลักษณ์ประจำศาสนา แต่ในโลกปัจจุบันความคุ้นเคยกับดาวและจันทร์เสี้ยว ทำให้ทุกคนเข้าใจว่าดาวและจันทร์เสี้ยว คือสัญลักษณ์ของอิสลาม ซึ่งความเป็นจริงที่มาของดาวและจันทร์เสี้ยว พอสรุปได้ดังนี้คือ 1.    ในยุครุ่งเรืองของอารยธรรมออโตมาน (ค.ศ. 15-19) ได้คิดค้นสัญลักษณ์ธง เพื่อยกธงบอกถึงชัยชนะการทำสงคราม โดยเขียนพยัญชนะอารบิกตัว “นูน” มีรูปโค้งคล้ายจันทร์เสี้ยว ซึ่งมีคำเต็มว่า “นัซรุน” หมายถึง ชัยชนะ
2.    ยุคถัดมา มีบางกลุ่มเข้าใจว่าอักษรตัวนูนนั้นคือ เครื่องหมายจันทร์เสี้ยว จึงมีผู้คนนิยมนำรูปจันทร์เสี้ยวมาใช้
3.    อดีตถึงปัจจุบันโลกตะวันออกกลาง ได้นำสัญลักษณ์จันทร์เสี้ยวแดงมาใช้เป็นเครื่องหมายแทนเครื่องหมายกาชาด
4.    ตามหลักการอิสลาม อิบาดะห์บางอย่างได้ถูกกำหนดด้วยการดูจันทร์เสี้ยวเป็นจุดเริ่มต้น เช่น การถือศีลอด และดวงจันทร์ยังเป็นตัวกำหนดวันเริ่มเดือนใหม่ของปฏิทินอิสลาม

ข้อสรุป

  • ในหลักการศาสนาอิสลามไม่มีสัญลักษณ์หรือเครื่องหมาย
  • อนุญาตให้นำสัญลักษณ์ดาวและจันทร์เสี้ยวมาเป็นสัญลักษณ์ได้
  • ห้ามเคารพสักการะสัญลักษณ์ดาวและจันทร์เสี้ยว


ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู : โอม
aum01สัญลักษณ์ของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู คือ อักษรเทวนาครี อ่านว่า “โอม” ซึ่งย่อมาจากอักษร อ อุ และ ม หมายถึง เทพยิ่งใหญ่ทั้งสาม อักษร “อ” แทนพระวิษณุ อักษร “อุ” แทนพระวิศวะ และอักษร “ม” แทนพระพรหม สัญลักษณ์ดังกล่าวนี้บางครั้งเรียกว่า “สวัสดิหรือสวัสดิกะ”ศาสนาซิกข์ : คันด้า (เครื่องหมายเกียรติยศ)

kan_da_0คันด้า คือ สัญลักษณ์ของชาวซิกข์ ประกอบด้วย กีรปาน (ดาบของชาวซิกข์) สองด้าม คันด้าตรงกลาง 1 อัน (ดาบลักษณะสองคม) และวงจักร (ห่วงกลม) กลมภายใน 1 ห่วง ดาบทั้งสองด้าม แสดงถึงความมีอำนาจอธิปไตยทั้งทางโลกและทางธรรมอย่างสมบูรณ์ วงจักร แสดงถึงความเป็นอมตะหนึ่งเดียวของพระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงสร้างให้กำเนิดสรรพสิ่ง ดาบสองคม แสดงถึงความเป็นผู้ริเริ่ม ฉะนั้นอำนาจอธิปไตย ความเป็นอมตะ (ของพระผู้เป็นเจ้า) และความเป็นผู้ริเริ่ม บุกเบิก คือสัญลักษณ์พื้นฐาน 3 ประการของความเป็นชนชาติซิกข์

ที่มา : หนังสือคู่มือศาสนสัมพันธ์

E-Book แผนกคริสตศาสนธรรม อัคสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

รำพึงพระวาจาประจำวัน

วันจันทร์ สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิว (มธ 8:5-11) เวลานั้น เมื่อพระเยซูเจ้าเสด็จเข้าเมืองคาเปอรนาอุม นายร้อยคนหนึ่งเข้ามาเฝ้าพระองค์ ทูลอ้อนวอนว่า “พระองค์เจ้าข้า ผู้รับใช้ของข้าพเจ้าเป็นอัมพาตนอนอยู่ที่บ้าน ต้องทรมานอย่างสาหัส” พระเยซูเจ้าจึงตรัสกับเขาว่า “เราจะไปรักษาเขาให้หาย” แต่นายร้อยทูลตอบว่า “พระองค์เจ้าข้า ข้าพเจ้าไม่สมควรให้พระองค์เสด็จเข้ามาในบ้านของข้าพเจ้า แต่ขอพระองค์ตรัสเพียงคำเดียวเท่านั้น...
Day by Day with St. Joseph (วันละหนึ่งนาทีกับนักบุญโยเซฟ) 29 พฤศจิกายน “ทูตสวรรค์ชี้ให้ข้าพเจ้าดูแม่น้ำแห่งชีวิต น้ำใสเหมือนแก้วผลึกไหลจากพระบัลลังก์ของพระเจ้า” (วว 22 : 1) การหวนคืนสู่การเป็นสิ่งสร้างดังเมื่อแรกสร้างโลกของเรา บทไตร่ตรอง มนุษย์ทุกคนล้วนมีหนทางในการดำเนินชีวิตกลับคืนสู่การเป็นสิ่งสร้างดังเมื่อแรกสร้างโลก กลับไปยังสวนเอเดนที่ซึ่งต้นไม้แห่งชีวิตออกดอกผลเพื่อดูแลเยียวยาบรรดาชนชาติทั้งหลาย “ที่ใดบาปทวีขึ้น...
วันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกา (ลก 21:25-28, 34-36) เวลานั้น จะมีเครื่องหมายในดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์และดวงดาวต่างๆ ชนชาติต่างๆ บนแผ่นดินจะทนทุกข์ทรมาน ฉงนสนเท่ห์ต่อเสียงกึกก้องของทะเลที่ปั่นป่วน มนุษย์จะสลบไปเพราะความกลัว และหวั่นใจถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในโลก เพราะสิ่งต่างๆ ในท้องฟ้าจะสั่นสะเทือน หลังจากนั้นประชาชนทั้งหลายจะเห็นบุตรแห่งมนุษย์เสด็จมาในก้อนเมฆ ทรงพระอานุภาพและพระสิริรุ่งโรจน์ยิ่งใหญ่...
Day by Day with St. Joseph (วันละหนึ่งนาทีกับนักบุญโยเซฟ) 28 พฤศจิกายน “ทันใดนั้น นิ้วมือมนุษย์ปรากฏขึ้นและเขียนบนผนังของท้องพระโรงตรงหน้าเชิงประทีป” (ดนล 5 : 5) ความแจ้งชัดเริ่มปรากฏ บทไตร่ตรอง การสื่อสารและอินเตอร์เน็ตที่ก้าวหน้าขึ้นทำให้โลกเราดูแคบลงเรื่อยๆ และความเป็นไปได้ในการเรียกร้องของผู้คนทั่วโลกที่เพิ่มขึ้น สิ่งเหล่านี้เริ่มชัดแจ้งขึ้นเรื่อยๆ...
ข้อคิดข้อรำพึง อาทิตย์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ ปี C “วันนั้นจะมาถึงท่านอย่างฉับพลันเหมือนบ่วงแร้ว” วันอาทิตย์นี้เราเริ่มต้นปีใหม่ทางพิธีกรรม ซึ่งจะช่วยให้เราค่อยๆ ก้าวเดินไปอย่างมั่นคงและมีความหมายในหนทางฝ่ายจิต...
วันเสาร์ สัปดาห์ที่ 34 เทศกาลธรรมดา พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกา (ลก 21:34-36) เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิษย์ว่า “จงระวังไว้ให้ดี...
Day by Day with St. Joseph (วันละหนึ่งนาทีกับนักบุญโยเซฟ) 27 พฤศจิกายน “ข้าพเจ้าจะระลึกถึงความรักมั่นคงของพระยาห์เวห์...
วันศุกร์ สัปดาห์ที่34 เทศกาลธรรมดา พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกา (ลก 21:29-33) เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสคำอุปมาให้บรรดาศิษย์ฟังว่า “จงมองดูต้นมะเดื่อเทศและต้นไม้ทั้งหลายเถิด เมื่อมันแตกใบอ่อน...

คริสต์มาสและประเพณี

สิ่งน่ารู้เกี่ยวกับเรื่องมาลัยเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า
สิ่งน่ารู้เกี่ยวกับเรื่องมาลัยเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า โดย Francesca Pollio ระหว่างช่วงเทศกาลคริสต์มาส...
พิธีเสกหรือการขอพรพระเจ้า เพื่ออวยพรมาลัยเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้าในบ้าน
พิธีเสกหรือการขอพรพระเจ้า เพื่ออวยพรมาลัยเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้าในบ้าน มาลัยเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้าประกอบด้วยเทียนสี่เล่มและกิ่งไม้สีเขียวที่สานกันเป็นวงกลม ก่อนที่จะจุดเทียนเล่มแรก ให้สมาชิกในครอบครัวรวมตัวกันให้พร้อมสำหรับการเสกมาลัยนี้...

สื่อการสอน เกมคำสอน เกมพระคัมภีร์ ออนไลน์

เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า re
สื่อการเรียนการสอน เรื่อง เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า กิจกรรมที่ 1 แผนภูมิความรู้ เรื่องเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า ประกอบด้วย บทเพลง เชิญเสด็จพระมหาไถ่...
พระจิตเจ้าคือใคร resize
สื่อการเรียนการสอน เรื่อง พระจิตเจ้า กิจกรรมที่ 1 แผนภูมิความรู้ พระจิตเจ้าคือใคร ประกอบด้วย เพลง เชิญมาเถิดองค์พระจิตเจ้า...
ซีนอด 2021
สื่อการเรียนการสอน เรื่อง ซีนอด 2021-2023 กิจกรรมที่...
ศีลศักดิ์สิทธิ์ 7 ประการ 2
สื่อการเรียนการสอน เรื่อง ศีลศักดิ์สิทธิ์ 7 ประการ...
เรื่องอุปมา 1
สื่อการเรียนการสอน เรื่อง อุปมาหรือนิทานเปรียบเทียบ กิจกรรมที่ 1...
เดินรูป 14 ภาค
สื่อการเรียนการสอน เรื่อง เดินรูป 14 ภาค...

ประมวลคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก

ทำไมจึงว่าพระศาสนจักรคาทอลิกมีสากลภาพหรือคาทอลิก
830 คำว่า “คาทอลิก” มีความหมายว่า “สากล”...
ทำไมจึงว่าพระศาสนจักรคาทอลิกมีศักดิ์สิทธิภาพ
823 “เรามีความเชื่อว่าพระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์โดยไม่เสื่อมคลาย ทั้งนี้เพราะพระคริสตเจ้าพระบุตรของพระเจ้า ซึ่งเราขับร้องประกาศว่า ‘พระองค์ผู้เดียวศักดิ์สิทธิ์’...
ทำไมจึงว่าพระศาสนจักรคาทอลิกมีเอกภาพ
815 อะไรเป็นสายสัมพันธ์ของเอกภาพนี้ เหนือสิ่งใดทั้งหมดก็คือความรักซึ่ง “รวมเราไว้เป็นหนึ่งเดียวกันอย่างสมบูรณ์” (คส...
อะไรเป็นเครื่องหมายที่สำคัญๆของพระศาสนจักร
811 “นี่คือพระศาสนจักรหนึ่งเดียวของพระคริสตเจ้า ที่เราประกาศในสูตรประกาศความเชื่อว่าเป็นหนึ่งเดียว ศักดิ์สิทธิ์ สากล...

คำถามที่เด็กๆ อยากรู้เกี่ยวกับพระเจ้า

Lord's Day
เราเรียก วันอาทิตย์ ว่าเป็นวันของพระเจ้า ในวันนี้เรานมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยการเฉลิมฉลองพิธีศีลมหาสนิท อีกทั้งยังเป็นวันที่เรียกว่า วันสับบาโต ด้วย
Lord
องค์พระผู้เป็นเจ้า เป็นพระนามแห่งความเคารพ เมื่อเราขานพระนามพระเยซูเจ้าว่า องค์พระผู้เป็นเจ้า นั่นเป็นความหมายที่แสดงว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้า
Liturgy of the Word
ภาควจนพิธีกรรม เป็นส่วนหนึ่งของพิธีบูชาขอบพระคุณ เมื่อเรารับฟังบทอ่าน พระวาจาของพระเจ้าจากพระคัมภีร์ และรับฟังการอธิบายในบทเทศน์
The Liturgy of the Hours
พิธีกรรมทำวัตร เป็นการภาวนาประจำวันของพระศาสนจักร เราสวดบทพิธีกรรมทำวัตรด้วยบทอ่านจากพระคัมภีร์ในเวลาต่างๆ...
The Liturgy of the Eucharist
พิธีกรรมภาคศีลมหาสนิท เป็นส่วนหนึ่งของพิธีบูชาขอบพระคุณ เป็นการระลึกถึงและโมทนาคุณแห่งการอุทิศถวายพระกายและพระโลหิตของพระเยซูเจ้า
Liturgy
พิธีกรรม หมายถึง “การนมัสการร่วมกัน”...

ช่วงเวลาสั้นๆ กับพระเจ้า

พระวาจาหนุนใจ - ปรีชาญาณ
สภษ. 22:3 คนเฉลียวฉลาดเห็นอันตรายและซ่อนตัว แต่คนขาดสติเดินต่อไป และรับอันตรายนั้น...
พระวาจาหนุนใจ - การภาวนา
มธ. 6:6-7 ส่วนท่าน เมื่ออธิษฐานภาวนา จงเข้าไปในห้องส่วนตัว...
พระวาจาหนุนใจ - ความมานะอุตสาหะ ความมุ่งมั่น
ฮบ. 10:10 โดยพระประสงค์นี้เองเราทั้งหลายได้รับความศักดิ์สิทธิ์ เดชะการถวายพระวรกายของพระองค์เป็นการบูชาที่พระเยซูคริสตเจ้าทรงกระทำแต่เพียงครั้งเดียวโดยมีผลตลอดไป กท....
พระวาจาหนุนใจ - ความสงบ สันติ
มธ. 5:9 ผู้สร้างสันติ ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้า...
พระวาจาหนุนใจ - ความเพียรทน
ลก. 8:15 ส่วนเมล็ดที่ตกในที่ดินดีหมายถึงบุคคลที่ฟังพระวาจาด้วยใจดีเลิศ ยึดพระวาจาไว้ด้วยความพากเพียรจนเกิดผล ฮบ....
พระวาจาแห่งปรีชาญาณสำหรับเยาวชน - ฝึกควบคุมตนเอง
อฟ. 4:29 ​จง​อย่า​พูด​คำ​เลวร้าย​ใดๆ เลย จง​พูด​แต่​คำ​ดีงาม​เพื่อ​ช่วย​กัน​เสริมสร้าง​ผู้อื่น​ตาม​โอกาส​และ​เพื่อให้​เกิด​ประโยชน์​แก่​บรรดา​ผู้​ได้ยิน​ได้​ฟัง...

ประวัตินักบุญ

30 พฤศจิกายน ฉลองนักบุญอันดรูว์ อัครสาวก
วันที่ 30 พฤศจิกายน ฉลองนักบุญอันดรูว์ อัครสาวก (St. Andrew Apostle, feast) นักบุญอันดรูว์ ซึ่งชื่อภาษากรีกของท่านมีความหมายว่า "กล้าหาญแบบผู้ชาย" เป็นบุตรของโยนาห์ เป็นน้องของนักบุญเปโตร และทั้งคู่มีอาชีพเป็นชาวประมงของเมืองคาเปอรนาอุม อยู่ชายฝั่งทะเลสาบกาลิลี แรกเริ่มเขาเป็นศิษย์ของยอห์น บัปติสต์ เมื่อยอห์น บัปติสต์ชี้ไปที่พระเยซูเจ้าว่าเป็นพระเมสสิยาห์...
24 พฤศจิกายน นักบุญอันดรูว์ ดุง-ลัก
24 พฤศจิกายน ระลึกถึง นักบุญอันดรูว์ ดุง-ลัก พระสงฆ์และเพื่อนๆมรณสักขีชาวเวียดนาม (SS. Andrew Dung-Lac, Priest, and Companions, Martyrs, memorial) เวียดนาม (ในอดีตขณะนั้นแบ่งอาณาจักรเป็น 3 ส่วน) ได้รับความเชื่อเป็นคริสตชนโดยผ่านทางชาวโปรตุเกส สำนักแพร่ธรรมแรกได้ถูกเปิดขึ้นที่เมืองดานัง...
22 พฤศจิกายน นักบุญเซซีลีอา
22 พฤศจิกายน ระลึกถึง นักบุญเซซีลีอา พรหมจารีและมรณสักขี (C.250-) ( St. Cecilia, Virgin & Martyr, memorial ) นักบุญเซซีลีอา เกิดในตระกูลขุนนางในโรม ประมาณปลายศตวรรษที่ 2 ภายใต้สมัยจักรพรรดิ อเล็กซานเดอร์...
17 พฤศจิกายน นักบุญ เอลีซาเบ็ธ แห่งฮังการี
17 พฤศจิกายน ระลึกถึงนักบุญ เอลีซาเบ็ธ แห่งฮังการี นักบวช (1207 - 1231) ( St Elizabeth of Hungary, Religious, memorial ) นักบุญเอลีซาเบ็ธ เป็นพระธิดาของกษัตริย์อันดรูว์ที่ 2...

CCBKK Channel

youtube1

Kamson TikTok

tiktok

Facebook CCBKK

Kamson BKK Update!!

ไบเบิลไดอารี่ เดือนพฤศจิกายน

BD 2021 front re

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

วิชาคริสต์ศาสนา

Poster PR CHRISTIANITY BOOK resize

วิชาจริยศึกษา

book poster02 re

พระวาจาแห่งคุณธรรม

พระวาจาแห่งคุณธรรม1


  พระวาจาแห่งคุณธรรม2


พระวาจาแห่งคุณธรรม3

 

สถิติเยี่ยมชม (22-2-2012)

วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
7259
9986
17245
293224
380764
23812942
Your IP: 52.90.49.108
2021-11-29 16:10

สถานะการเยี่ยมชม

มี 191 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์