foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

การฟื้นฟูจิตใจคืออะไร

การฟื้นฟูจิตใจ  มาจากคำว่า RETREAT หมายถึง

R  eserved for God                  กิจกรรมเพื่อพระเจ้า       
E  xamine your life                  พิจารณาชีวิตของฉัน
T  hink about your future         คิดถึงอนาคตของฉัน
R  econcile with self, others and God   
คืนดีกับตัวเอง  กับผู้อื่นและพระเจ้า
E  ndeavor to pray well            พยายามสวดภาวนาอย่างดี
A  ttentive to God’s presence    ใฝ่ใจเข้าเฝ้าพระเจ้า
T  hank God                            ขอบคุณพระเจ้า

การฟื้นฟูจิตใจ
•    เป็นการปฏิบัติสิ่งพิเศษต่อพระเจ้า
•    เป็นการพบพระเจ้าอย่างใกล้ชิดพระองค์
•    เป็นการเรียกจากพระเจ้าเพื่อให้เรามาสนิทกับพระองค์