แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako
การพิจารณามโนธรรมในเชิงปฏิบัติ

ศีลแห่งการเป็นทุกข์กลับใจ (ศีลแห่งการสารภาพบาป, ศีลแห่งการคืนดี) เป็นศีลศักดิ์สิทธิ์เพื่อการอภัยบาปที่ได้กระทำไปหลังรับศีลล้างบาป  โดยผ่านทางการอภัยบาปของพระสงฆ์  ศีลศักดิ์สิทธิ์ประการนี้เป็นไปตามถ้อยคำที่พระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาอัครสาวก (และผู้สืบตำแหน่งอัครสาวก  รวมถึงพระสังฆราชผู้ซึ่งมีบรรดาพระสงฆ์เป็นผู้ช่วย) ว่า “จงรับพระจิตเจ้าเถิด  ท่านทั้งหลายอภัยบาปของผู้ใด  บาปของผู้นั้นก็ได้รับการอภัย  ท่านทั้งหลายไม่อภัยบาปของผู้ใด  บาปของผู้นั้นก็ไม่ได้รับการอภัยด้วย”  (ยน 20:23)  นักบุญยอห์น อัครสาวกและผู้นิพนธ์พระวรสาร ได้รับการดลใจจากพระจิตเจ้า เขียนไว้ว่า  “ถ้าเราสารภาพบาป  พระองค์จะทรงอภัยบาปของเรา  และจะทรงชำระเราให้สะอาดจากความอธรรมทั้งปวง”(1ยน 1:9)