แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เพลงสดุดีที่ 145 (Vg 144)
เพลงสรรเสริญพระยาห์เวห์ทรงเป็นกษัตริย์

    สดด บทนี้เป็นบทเพลงสรรเสริญพระเจ้าทรงเป็นกษัตริย์แห่งสกลจักรวาลตลอดนิรันดร เขียนขึ้นในแบบกลบทอักษร แต่ละข้อเริ่มต้นด้วยพยัญชนะภาษาฮีบรูเรียงตามลำดับเหมือน สดด 9-10; 25; 119 ความคิดหลักใน สดด บทนี้คือความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า และความดีของพระองค์ในการเนรมิตสร้างสรรพสิ่ง มนุษย์จะต้องประกาศความยิ่งใหญ่และความดีนี้ต่อๆ ไปทุกยุคทุกสมัย พระเยซูเจ้าทรงสำแดงให้เรารู้จักพระอานุภาพและความดีของพระเจ้า และทรงสรรเสริญพระบิดา (มธ 11:25) จดหมายถึงชาวเอเฟซัสเริ่มด้วยรายการยืดยาวของพระพร ที่คริสตชนได้รับในองค์พระคริสตเจ้า คริสตชนทุกคนจึงต้องตอบสนองโดยสรรเสริญขอบพระคุณพระองค์โดยไม่หยุดยั้ง (เทียบ อฟ 1:3-14)
เพลงสรรเสริญ ของกษัตริย์ดาวิดอาเลฟ    1    ข้าแต่พระเจ้า พระราชาของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะเทิดพระเกียรติพระองค์
            และจะถวายพระพรแด่พระนามของพระองค์ตลอดไปเป็นนิตย์
เบท        2    ข้าพเจ้าจะถวายพระพรแด่พระองค์ทุกวัน
            จะสรรเสริญพระนามของพระองค์ตลอดไปเป็นนิตย์
กีเมล         3    พระยาห์เวห์ทรงยิ่งใหญ่ ทรงสมควรจะได้รับการสรรเสริญยิ่งนัก
            ความยิ่งใหญ่ของพระองค์เกินกว่าจะหยั่งรู้ได้
ดาเลท    4     คนยุคหนึ่งประกาศพระราชกิจของพระองค์ให้คนอีกยุคหนึ่งรู้    
            เขาจะเล่าถึงพระอานุภาพของพระองค์
เฮ        5    ข้าพเจ้าจะครุ่นคิดถึงพระเกียรติรุ่งโรจน์ของพระองค์
            และคำนึงถึงกิจการมหัศจรรย์ของพระองค์
วาว        6    เขาจะพูดถึงพระอานุภาพน่าสะพรึงกลัวของพระองค์
            และข้าพเจ้าจะเล่าถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์
ซาอิน    7    เขาจะเปิดเผยความดีล้นเหลือของพระองค์ให้ทุกคนระลึกถึง
            เขาจะโห่ร้องสรรเสริญความเที่ยงธรรมของพระองค์
เคท        8    พระยาห์เวห์โปรดปรานและทรงพระเมตตากรุณา
            กริ้วช้าและทรงความรักมั่นคงอย่างเต็มเปี่ยม
เตด        9    พระยาห์เวห์ทรงพระทัยดีแก่ทุกคน
            ความอ่อนโยนของพระองค์ครอบคลุมสิ่งสร้างทั้งมวล
โยด        10    ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขอให้สิ่งสร้างทั้งมวลสรรเสริญพระองค์
            ขอให้ผู้จงรักภักดีต่อพระองค์ถวายพระพรแด่พระองค์
คัฟ        11    เขาจะพูดถึงพระสิริรุ่งโรจน์แห่งพระอาณาจักรของพระองค์
            และเล่าถึงพระอานุภาพของพระองค์
ลาเมด    12     บุตรแห่งมนุษย์จะได้รู้ถึงพระอานุภาพของพระองค์
            พระสิริรุ่งโรจน์และความรุ่งเรืองแห่งพระอาณาจักรของพระองค์
เมม        13    พระอาณาจักรของพระองค์เป็นอาณาจักรที่ดำรงอยู่ตลอดไป
            อำนาจปกครองของพระองค์คงอยู่ทุกยุคทุกสมัย
(นูน)            พระยาห์เวห์ทรงซื่อสัตย์ต่อพระสัญญาทุกถ้อยคำของพระองค์
            ทรงความรักมั่นคงในกิจการทั้งหลายของพระองค์
ซาเมค    14    พระยาห์เวห์ทรงค้ำจุนทุกคนที่กำลังจะล้ม
            และทรงพยุงทุกคนที่ล้มให้ลุกขึ้นได้
อายิน         15    ตาของทุกคนมองไปที่พระองค์ด้วยความหวัง
            และพระองค์ประทานอาหารแก่เขาทั้งหลายตามเวลา
เป        16    พระองค์ทรงยื่นพระหัตถ์ออก
            ประทานอาหารให้สิ่งมีชีวิตทั้งมวลได้กินจนอิ่ม
ซาเด    17    พระยาห์เวห์ทรงเที่ยงธรรมในการกระทำทั้งหลายของพระองค์
            ทรงความรักมั่นคงในกิจการทุกอย่างของพระองค์
โฆฟ        18    พระยาห์เวห์ประทับอยู่ใกล้ชิดทุกคนที่เรียกขานพระองค์
            ทุกคนที่เรียกขานพระองค์ด้วยใจจริง
เรช        19    พระองค์ทรงตอบสนองความปรารถนาของทุกคนที่ยำเกรงพระองค์
            ทรงฟังเสียงร้องขอความช่วยเหลือและทรงช่วยเขาให้รอดพ้น
ชิน        20    พระยาห์เวห์ทรงพิทักษ์ทุกคนที่รักพระองค์
            แต่ทรงทำลายคนอธรรมทุกคน
เตา         21    ปากของข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระยาห์เวห์
            สิ่งสร้างทั้งหลายจงถวายพระพรแด่พระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ตลอดไปเป็นนิตย์