แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เพลงสดุดีที่ 146 (Vg 145)
เพลงสรรเสริญพระเจ้าผู้ประทานความช่วยเหลือ

    สดด บทนี้เป็นบทแรกในบรรดาเพลงสดุดี “ฮัลเลลูยา” 5 บทซึ่งปิดท้ายหนังสือเพลงสดุดี แต่ละบทจะเริ่มต้นและลงท้ายด้วยข้อความที่ใช้ในพิธีกรรม “ฮัลเลลูยา” = “จงสรรเสริญพระยาห์เวห์เถิด” ผู้ประพันธ์ สดด บทนี้ในลีลาแบบวรรณกรรมปรีชาญาณชี้ให้เห็นความโง่เขลาของผู้ที่วางใจในมนุษย์ที่ตายได้ แทนที่จะแสวงหาความรอดพ้นจากพระเจ้าผู้ทรงเป็นอมต ต่อจากนั้นเขายกย่องความดีที่พระเจ้าทรงมีต่อผู้ที่อยู่ในความทุกข์ยาก ผู้ถูกจองจำ คนตาบอด  คนถูกรังแก คนต่างด้าว ลูกกำพร้าและหญิงม่าย พระเยซูเจ้าทรงบอกในศาลาธรรมที่เมืองนาซาเร็ธว่าพระองค์ทรงมีภารกิจเช่นเดียวกันนี้ด้วย (เทียบ ลก 4:16-21) คริสตชนแต่ละคนได้รับเรียกมาในสืบทอดภารกิจเช่นนี้ในหมู่ผู้ยากจนขัดสนในปัจจุบันนี้ด้วย1    อัลเลลูยา
    วิญญาณข้าพเจ้าเอ๋ย จงสรรเสริญพระยาห์เวห์เถิด
2    ข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระยาห์เวห์ตลอดชีวิต
        ข้าพเจ้าจะร้องเพลงสดุดีถวายพระเจ้าของข้าพเจ้าตราบที่ข้าพเจ้ามีชีวิต
3    จงอย่าไว้วางใจเจ้านายคนใด
        อย่าไว้ใจบุตรแห่งมนุษย์ เขาไม่อาจช่วยให้รอดพ้นได้
4    เมื่อจิตออกไปจากเขา เขาก็กลับไปสู่ดิน
        แผนการทั้งหมดของเขาก็สูญหายไปในวันนั้น
5    ผู้ที่มีพระเจ้าแห่งยาโคบคอยช่วยเหลือย่อมเป็นสุข
        เขามีความหวังอยู่ในพระยาห์เวห์ พระเจ้าของเขา
6    พระเจ้าผู้ทรงสร้างท้องฟ้าและแผ่นดิน
        ทรงสร้างทะเลและทุกสิ่งที่อยู่ในทะเล
    พระองค์ทรงรักษาความสัตย์จริงตลอดไป
7        ประทานความยุติธรรมแห่ผู้ถูกกดขี่
    ประทานอาหารแก่ผู้หิวโหย
        พระยาห์เวห์ทรงปล่อยบรรดาผู้ถูกจองจำให้เป็นอิสระ
8    พระยาห์เวห์ประทานสายตาแก่คนตาบอด
        พระยาห์เวห์ทรงพยุงผู้ที่ล้มให้ลุกขึ้นได้
    พระยาห์เวห์ทรงรักผู้ชอบธรรม
9        พระยาห์เวห์ทรงพิทักษ์คนต่างถิ่นที่มาอาศัยอยู่
    ทรงค้ำจุนเด็กกำพร้าและหญิงม่าย
        แต่ทรงขัดขวางหนทางของคนชั่วร้าย
10    พระยาห์เวห์จะทรงครองราชย์ตลอดไป
        ศิโยนเอ๋ย พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของท่าน
    อัลเลลูยา