แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เพลงสดุดีที่ 144 (Vg 143)
คำภาวนาขอชัยชนะ

เพลงสดุดีเกี่ยวกับกษัตริย์บทนี้ ชวนให้คิดถึงพิธีกรรมที่พระราชาในฐานะจอมทัพของประชากรอิสราเอลวอนขอพระเจ้าก่อนจะทรงยาตราทัพออกไปทำสงคราม หรือเมื่อเสด็จกลับมาเพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะ จะสังเกตเห็นได้ชัดว่า สดด บทนี้ได้รับแรงบันดาลใจจาก สดด 18 อย่างมาก เพลงสดุดีทั้งสองบทอาจใช้ในโอกาสเดียวกัน ภาคหลังของ สดด บทนี้แสดงความปรารถนาของพระราชาที่จะเห็นความเจริญรุ่งเรืองและสันติภาพ ในสมัยที่อิสราเอลไม่มีกษัตริย์ปกครองอีกต่อไป สดด บทนี้คงได้รับความหมายเกี่ยวกับพระเมสสิยาห์ แสดงความหวังถึงอนาคตอันรุ่งเรืองของอิสราเอล เราคริสตชนเข้าใจว่าความหวังดังกล่าวสำเร็จเป็นความจริงแล้วในองค์พระคริสตเจ้า
ของกษัตริย์ดาวิด1    ขอถวายพระพรแด่พระยาห์เวห์ หลักศิลาของข้าพเจ้า
        พระองค์ทรงฝึกมือของข้าพเจ้าไว้เพื่อทำสงคราม
        ทรงฝึกนิ้วของข้าพเจ้าไว้เพื่อการต่อสู้
2    พระองค์ทรงเป็นความรักมั่นคงของข้าพเจ้า
        ทรงเป็นป้อมปราการของข้าพเจ้า
    ทรงเป็นที่มั่นที่ช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้น
        ทรงเป็นโล่กำบังที่ข้าพเจ้าเข้ามาลี้ภัย
  พระองค์ทรงปราบประชากรทั้งหลายให้มาอยู่ใต้อำนาจข้าพเจ้า
3 ข้าแต่พระยาห์เวห์ มนุษย์เป็นใครที่พระองค์จะต้องทรงเฝ้าดูแล
        บุตรแห่งมนุษย์เป็นใครที่พระองค์ทรงคำนึงถึง?
4    มนุษย์เป็นเหมือนลมหายใจเฮือกเดียว
        วันของเขาผ่านไปเหมือนเงา
5    ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดทรงเอียงท้องฟ้าและเสด็จลงมา
    ทรงสัมผัสภูเขาทั้งหลาย ภูเขาเหล่านั้นก็จะพ่นควันออกมา
6  โปรดทรงส่งสายฟ้ามาบันดาลให้บรรดาศัตรูกระจัดกระจายไป
        โปรดทรงยิงลูกธนู แล้วเขาจะหนีไป
7    โปรดทรงยื่นพระหัตถ์ลงมาจากเบื้องบน
        ทรงช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากกระแสน้ำ
        ให้รอดพ้นจากเงื้อมมือของคนต่างด้าว
8    ปากของเขาพูดแต่คำเท็จ
        เขายกมือขวาขึ้นสาบานเท็จ
9    ข้าแต่พระเจ้า ข้าพเจ้าจะขับร้องเพลงบทใหม่ถวายพระองค์
        ข้าพเจ้าจะเล่นพิณสิบสายบรรเลงเพลงถวายพระองค์
10    พระองค์ประทานชัยชนะแก่บรรดากษัตริย์
        ทรงช่วยดาวิดผู้รับใช้ของพระองค์ให้รอดพ้น
11    ขอพระองค์ทรงช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากคมดาบชั่วร้าย
        โปรดทรงช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากเงื้อมมือของคนต่างด้าว
    ปากของเขาพูดแต่คำเท็จ
        เขายกมือขวาขึ้นสาบานเท็จ
12    ขอให้บุตรชายของเราเป็นประดุจต้นไม้
        ที่เติบโตอย่างดีตั้งแต่แรกเริ่ม
    ขอให้บุตรหญิงของเราเป็นประดุจเสาหินสง่างามd
        ซึ่งแกะสลักไว้ที่มุมพระราชวัง
13    ขอให้ยุ้งฉางของเราเต็มเปี่ยม
        มีธัญญาหารทุกชนิดเก็บไว้
    ขอให้ฝูงแพะแกะของเราทวีจำนวนเป็นพันเป็นหมื่น
        อยู่ในทุ่งหญ้าของเรา
14    ขอให้ฝูงสัตว์ของเราอ้วนพีแข็งแรง
     อย่าให้มีการเจาะกำแพงเมืองหรือกวาดผู้คนต้อนไปเป็นเชลย
        อย่าให้มีเสียงคร่ำครวญในลานสาธารณะของเราเลย
15    ประชากรที่รับพระพรเช่นนี้ย่อมเป็นสุข
     ประชากรที่พระยาห์เวห์ทรงเป็นพระเจ้าของเขาย่อมเป็นสุข