แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เพลงสดุดีที่ 143 (Vg 142)
คำวอนขออย่างถ่อมตน

สดด บทนี้เป็นบทสุดท้ายในบรรดา “เพลงสดุดีขอสมาโทษ” ทั้ง 7 บท (สดด 6; 32; 38; 51; 102; 130; 143) ผู้ประพันธ์สำนึกในความผิดของตน จึงภาวนาขอพระเมตตาจากพระเจ้ามากกว่าขอความยุติธรรมให้ทรงลงโทษศัตรูผู้ทำร้ายตน คำภาวนาของเขาได้พลังบันดาลใจมาจากความซื่อสัตย์ที่พระเจ้าทรงสำแดงในอดีตเพื่อช่วยเหลือประชากรของพระองค์ เมื่อคริสตชนใช้ สดด บทนี้ภาวนา จึงควรระลึกว่าตนเป็นคนบาป พร้อมกับระลึกถึงพระทัยดีและความรักของพระบิดาในนิทานเปรียบเทียบเรื่อง “ลูกล้างผลาญ” (หรือเรื่อง “บิดาผู้ใจดี”) (ลก 15:11-32) และคิดถึงคำสอนของนักบุญเปาโลที่ว่าความชอบธรรมของเรามิได้มาจากกิจการดีงามที่เราทำ แต่มาจากกิจการกอบกู้ของพระคริสตเจ้า (เทียบ รม 3:20,24,28; 5:;1; กท 2:16; 3:11)
เพลงสดุดี ของกษัตริย์ดาวิด1    ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดทรงฟังคำภาวนาของข้าพเจ้า
        โปรดเงี่ยพระกรรณฟังคำวอนขอของข้าพเจ้า
    พระองค์ทรงซื่อสัตย์ โปรดทรงตอบข้าพเจ้า
        ด้วยความเที่ยงธรรมของพระองค์เถิด
2    โปรดอย่าทรงเรียกผู้รับใช้ของพระองค์ไปพิจารณาคดีเลย
        เพราะไม่มีผู้มีชีวิตคนใดจะเป็นผู้ชอบธรรมอยู่ได้เฉพาะพระพักตร์พระองค์b
3    ศัตรูกำลังเบียดเบียนข้าพเจ้า
        เหยียบย่ำชีวิตของข้าพเจ้าที่พื้นดิน
    บังคับข้าพเจ้าให้ไปอยู่ในที่มืด
        เหมือนคนที่ตายนานแล้ว
4    จิตข้าพเจ้าอ่อนกำลังอยู่ภายในข้าพเจ้า
        ใจข้าพเจ้าหวั่นวิตกอยู่ภายใน
5    ข้าพเจ้าระลึกถึงวันในอดีต
        รำพึงถึงพระราชกิจทั้งมวลของพระองค์
        ไตร่ตรองถึงผลงานจากพระหัตถ์ของพระองค์
6    ข้าพเจ้ายื่นมือออกไปหาพระองค์
        จิตใจข้าพเจ้าโหยหาพระองค์เหมือนแผ่นดินแห้งผาก
                        (หยุดสักครู่หนึ่ง)
7    โปรดทรงตอบข้าพเจ้าโดยเร็ว
        จิตข้าพเจ้าอ่อนเปลี้ย
    โปรดอย่าทรงเบือนพระพักตร์ไปจากข้าพเจ้า
        ข้าพเจ้าจะได้ไม่เป็นเหมือนผู้ที่ลงไปในขุมลึก
8    ขอให้ข้าพเจ้าได้ยินความรักมั่นคงของพระองค์ตั้งแต่เช้า
        เพราะข้าพเจ้าวางใจในพระองค์
    โปรดทรงชี้ทางให้ข้าพเจ้าเดิน
        เพราะข้าพเจ้ายกจิตใจขึ้นสู่พระองค์
9    ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้นจากศัตรูทั้งมวล
        ข้าพเจ้าลี้ภัยมาพึ่งพระองค์
10    โปรดทรงสอนข้าพเจ้าให้ปฏิบัติตามพระประสงค์
        เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพเจ้า
    ขอให้พระจิตโอบเอื้อของพระองค์
        นำข้าพเจ้าไปยังแผ่นดินราบเรียบ
11    ข้าแต่พระยาห์เวห์ เดชะพระนามของพระองค์
        โปรดประทานชีวิตแก่ข้าพเจ้า
    โปรดทรงช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากความทุกข์ยาก
        เพราะความเที่ยงธรรมของพระองค์
12    โปรดทรงล้างผลาญศัตรูของข้าพเจ้าให้สิ้นไปด้วยความรักมั่นคงของพระองค์
        โปรดทรงทำลายผู้ที่มุ่งร้ายต่อข้าพเจ้า
        เพราะข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระองค์