แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เพลงสดุดีที่ 57
ผู้ชอบธรรมขอความช่วยเหลือจากพระเจ้า


ภาคแรกของ สดด บทนี้ (ข้อ 1-5) เป็นคำภาวนาด้วยความมั่นใจขอให้พระเจ้าทรงช่วยให้พ้นจากศัตรู สร้อยตอบรับในข้อ 5 ขอให้พระเจ้าทรงสำแดงพระอานุภาพในฐานะผู้ปกครองสกลโลก ภาคที่สองเริ่มโดยกล่าวสั้นๆถึงศัตรู แต่แล้วเป็นบทเพลงสรรเสริญพระอานุภาพและความดีของพระเจ้าในโลก  เพลงสดุดีจบด้วยสร้อยตอบรับเหมือนในข้อ 5  ในบริบทของเราคริสตชน "รุ่งอรุณ"ที่ผู้ประพันธ์ต้องการจะ "ปลุก" นั้นหมายถึงการเสด็จมาของพระเมสสิยาห์ (ดู ลก 1:78) พระคัมภีร์ฉบับภาษากรีก (LXX) แปลคำว่า "หน่อ" หรือ "กิ่ง" ในภาษาฮีบรูว่า "รุ่งอรุณ" ซึ่งเป็นสมญาของพระเมสสิยาห์ พระเจ้าทรงเยี่ยมมนุษยชาติเสมือนรุ่งอรุณจากเบื้องบน
สำหรับหัวหน้านักขับร้อง ตามทำนองเพลง "อย่าทำลาย" มิคตามของกษัตริย์ดาวิด เมื่อทรงหลบหนีกษัตริย์ซาอูลไปซ่อนอยู่ในถ้ำ


1    ข้าแต่พระเจ้า โปรดทรงเมตตาข้าพเจ้าเถิด โปรดทรงเมตตา
        เพราะข้าพเจ้าลี้ภัยมาพึ่งพระองค์
    ข้าพเจ้าหลบภัยอยู่ภายใต้ร่มปีกของพระองค์
        จนกว่าอันตรายจะผ่านพ้นไป
2    ข้าพเจ้าเรียกหาพระเจ้าผู้สูงสุด
        เรียกหาพระเจ้าผู้ทรงกระทำดีต่อข้าพเจ้า
3    ขอพระองค์ทรงส่งความช่วยเหลือจากสวรรค์มาช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้น
        ขอทรงทำให้ผู้เบียดเบียนข้าพเจ้าต้องอับอาย
                            (หยุดสักครู่หนึ่ง)
    ขอพระเจ้าทรงส่งความรักมั่นคงและความสัตย์จริงของพระองค์ลงมาเถิด
4    ข้าพเจ้านอนอยู่ในหมู่สิงโต
        ที่อยากกินมนุษย์เป็นอาหาร
    ฟันของมันคือหอกและลูกธนู
        ลิ้นของมันเป็นดาบคม
5    ข้าแต่พระเจ้า ขอพระองค์ทรงได้รับการเทิดทูนให้สูงส่งเหนือฟากฟ้า
        ขอพระสิริรุ่งโรจน์แผ่ไปทั่วแผ่นดิน
6    เขาทั้งหลายวางกับดักไว้บนทางของข้าพเจ้า
        ทำให้ข้าพเจ้าต้องตกต่ำ
    เขาขุดหลุมไว้ล่อข้าพเจ้า
        แต่เขากลับต้องตกลงไปในหลุมนั้น
                            (หยุดสักครู่หนึ่ง)
7    ใจข้าพเจ้าพร้อมแล้ว พระเจ้าข้า ใจข้าพเจ้าพร้อมแล้ว
        ข้าพเจ้าจะขับร้องถวายสดุดีแด่พระองค์
8    จิตข้าพเจ้าเอ๋ย จงตื่นเถิด
        พิณทั้งน้อยใหญ่เอ๋ย จงตื่นเถิด
        ข้าพเจ้าจะได้ปลุกรุ่งอรุณ
9    ข้าแต่พระเจ้า ข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระองค์ในหมู่ประชากรทั้งหลาย
        ข้าพเจ้าจะถวายสดุดีในหมู่ชนชาติทั้งปวง
10     เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ยิ่งใหญ่ถึงท้องฟ้า
        และความสัตย์จริงของพระองค์สูงส่งถึงหมู่เมฆ
11    ข้าแต่พระเจ้า ขอพระองค์ทรงได้รับการเทิดทูนเหนือฟากฟ้า
        ขอพระสิริรุ่งโรจน์แผ่ไปทั่วแผ่นดิน