แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ครอบครัวคือแหล่งต้นแบบสำหรับการประกาศพระวรสาร

110. ขณะที่บรรดาพระสังฆราชติดต่อสัมพันธ์กับผู้ที่รับผิดชอบการถ่ายทอดความเชื่อ, ผู้ตอบ Lineamenta  มุ่งมั่นที่จะใส่ใจเรื่องครอบครัว. สารของคริสตศาสนาเกี่ยวกับการแต่งงานและครอบครัวที่เป็นของประทานที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งจะทำให้ครอบครัวเป็นแหล่งต้นแบบสำหรับการเป็นพยานถึงความเชื่อ, เนื่องจากสมรรถนะเยี่ยงประกาศกในการดำเนินชีวิตตามค่านิยมหลักของประสบการณ์คริสตชน.  ค่านิยมเหล่านั้นรวมถึงลักษณะของศักดิ์ศรีและการเสริมประกอบกันระหว่างชายกับหญิง ที่ถูกสร้างตามพระฉายาของพระเจ้า (เทียบ ปฐก. 1:27.); การเปิดกว้างต่อชีวิต; การแบ่งปันและความเป็นหนึ่งเดียวกัน; การอุทิศตนต่อคริสตชนที่อ่อนแอมากที่สุด; และมุ่งเน้นการอบรมและความไว้วางใจในพระเจ้าซึ่งทรงเป็นแหล่งของความรัก,อันเป็นพื้นฐานสำหรับความเป็นหนึ่งเดียวกันของครอบครัว  พระศาสนจักรท้องถิ่นหลายแห่งเรียกร้องและผูกมัดตนต่องานอภิบาลครอบครัว. ที่ถูกต้องแล้ว เป็นเรื่องของการเรียกร้องใหทำงานธรรมทูตและการเป็นพยานถึงความเชื่อ

111. ในเวลาเดียวกัน พระศาสนจักรยอมรับว่าครอบครัวต้องรับผิดชอบในการอบรมและถ่ายทอดความเชื่อคริสตชนตั้งแต่เริ่มต้นชีวิตมนุษย์. พันธะที่ใกล้ชิดระหว่างพระศาสนจักรกับครอบครัวเกิดขึ้นจากที่พระศาสนจักรหาทางช่วยเหลือครอบครัว ขณะที่พระศาสนจักรคาดหวังความช่วยเหลือจากครอบครัว. บ่อยครั้ง ครอบครัวเครียดง่ายเนื่องจากก้าวย่างชีวิตที่น่าใจหายใจคว่ำ ความไม่แน่นอนของการทำงาน  ความไม่มั่นคงและความเหนื่อยล้ามากขึ้นในเรื่องการศึกษาของลูกๆ ซึ่งกำลังเป็นเรื่องยากลำบากมากขึ้น ครอบครัวตระหนักถึงความยุ่งยากเหล่านี้  จึงต้องการความสนับสนุนที่มาจากความรู้สึกของความส่วนหนึ่งของชุมชน  ปรารถนาให้ชุมชนยอมรับพวกเขาและรับฟังพวกเขา เช่นเดียวกัน ครอบครัวต้องได้รับแรงเสริม ไม่เพียงแต่โดยการประกาศพระวรสารเท่านั้น  แต่ยังต้องการการแนะแนวการศึกษาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานประกาศพระวรสาร.  เป้าหมายร่วมกันที่เป็นเรื่องปกติธรรมดาคือ การให้ครอบครัวมีบทบาทอย่างแข็งขันมากขึ้นในกระบวนการของการถ่ายทอดความเชื่อ


112. ผู้ตอบLineamenta เล่าถึงความยากลำบากและความต้องการที่หลายครอบครัวต้องเผชิญในปัจจุบันนี้. รวมถึงครอบครัวคริสตชน นั่นคือ ต้องการรับความสนับสนุนที่มากขึ้นอย่างชัดเจนในหลายสถานการณ์ของความเจ็บปวดและความล้มเหลว, ในการอบรมเรื่องความเชื่อโดยเฉพาะเด็กๆ.  ผู้ตอบหลายท่านกล่าวถึงการจัดตั้งกลุ่มครอบครัว (จัดกลุ่มขึ้นในท้องถิ่นหรือจัดให้มีประสบการณ์ร่วมกันและขบวนการต่างๆของพระศาสนจักร), ได้รับแรงบันดาลใจจากความเชื่อคริสตชนซึ่งได้ทำให้บรรดาคู่รักแก้ปัญหาที่พวกเขาเผชิญอยู่, ในการกระทำเช่นนี้ได้ พวกเขาต้องเป็นพยานที่ชัดเจนถึงความเชื่อคริสตชน

113. ผู้ตอบหลายท่านเห็นว่า กลุ่มครอบครัวเหล่านี้เป็นหนึ่งในผลจากการประกาศพระวรสารความเชื่อของชุมชนคริสตชน. ในการนี้  ผู้ตอบกล่าวถึงข้อดีเกี่ยวกับลักษณะยืดหยุ่นของชุมชนคริสตชนจำนวนมาก,แม้ผู้ที่อยู่ในภาวะล่อแหลม;  พวกเขาก็ยังซื่อสัตย์ในการร่วมฉลองความเชื่อ. แม้พวกเขามีทรัพยากรจำกัด ก็พร้อมที่จะนำไปบรรเทาคนยากจนและเพื่อเป็นพยานถึงพระวรสารในท่าทีที่เรียบง่ายในแต่ละวัน