^Back To Top

 • 1 1
  .
 • 2 2
  .
 • 3 3
  .
 • 4 4
  .
 • 5 5
  .

kamsonbkk.com

บุคคลที่เกี่ยวข้องในการถ่ายทอดความเชื่อ

บุคคลที่เกี่ยวข้องในการถ่ายทอดความเชื่อ

105. การถ่ายทอดความเชื่อมีความเกี่ยวข้องกับพระศาสนจักรทั้งหมดที่แสดงออกเป็นพระศาสนจักรท้องถิ่น  สมัชชาพระสังฆราช สังฆมณฑลที่ตระหนักในการประกาศพระวรสาร, ยิ่งกว่านั้น การถ่ายทอดความเชื่อ และดำเนินชีวิตตามพระวรสาร นอกจากนี้ พระศาสนจักรท้องถิ่นเหล่านี้ ยังเป็นผลของงานประกาศพระวรสารและถ่ายทอดความเชื่อ ยังเป็นตัวแทนในการถ่ายทอดความเชื่อ ขณะที่เราจดจำประสบการณ์ของชุมชนคริสตชนแรกเริ่มได้ (เทียบ กจ. 2.42-47). พระจิตทรงรวบรวมผู้มีความเชื่อให้เข้าสู่ชุมชนที่พวกเขาดำเนินชีวิตตามความเชื่อของพวกเขาอย่างกระตือรืนร้น,หล่อเลี้ยงพวกเขาเองด้วยการฟังคำสั่งสอนของบรรดาอัครสาวกและโดยเฉลิมฉลองศีลมหาสนิทและการใช้ชีวิตของพวกเขาในการประกาศพระอาณาจักรของพระเจ้า.  สภาสังคายนาวาติกัน 2 เชื่อถือในถ้อยคำเหล่านี้. ในการอธิบายถึงพื้นฐานของอัตลักษณ์สำหรับชุมชนคริสตชนแต่ละแห่ง,เมื่อระบุไว้ว่า "พระศาสนจักรอันนี้ของพระคริสตเจ้า เป็นอยู่โดยแท้ในบรรดากล่มสัตบุรุษในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งเป็นกลุ่มสัตบุรุษที่ชอบด้วยกฎหมาย, แต่กลุ่มต่าง ๆ นี้ขึ้นอยู่กับชุมพาบาลของตน ๆ กลุ่มเหล่านี้ในพันธสัญญาใหม่เรียกชื่อว่า เหล่าพระศาสนจักร เหตุว่าพระศาสนจักรเหล่านี้ พระเจ้ามีพระดำรัสเรียกเขาในสถานที่อยู่ของเขาว่าเป็นประชากรใหม่ ซึ่งเป็นอยู่โดยฤทธิ์อำนาจของพระจิตเจ้าและตั้งอยู่ในความบริบูรณ์เป็นอย่าง (เทียบ 1 ธส.  1:5). ในพระศาสนจักรเหล่านี้ บรรดาสัตบุรุษมาร่วมประชุมฟังการประกาศพระวรสารของพระคริสตเจ้า และมีการฉลองพระอคาธัตถ์การเลี้ยงอาหารค่ำขององค์พระผู้เป็นเจ้า “เพื่อด้วยอาศัยอาหารและพระโลหิตขององค์พระผู้เป็นเจ้า การเป็นพี่น้องกันหมดทุก ๆ คน จะได้กระชับกันขึ้น” [54]

106. ข้อความนี้คัดมาจากสภาสังคายนาวาติกันที่ 2 นี้จะถูกทำให้สำเร็จไป  และบ่อยครั้ง สามารถอธิบายสถานการณ์ของชีวิตจริงของพระศาสนจักรของเรา ผ่านการถ่ายทอดความเชื่อและประกาศพระวรสารของพวกเขา ผู้ตอบเน้นข้อเท็จจริงนั้นในทศวรรษที่ผ่านมา, คริสตชนจำนวนมากที่ได้ทำงานนี้เองอย่างอิสระและทำงานนี้ด้วยความใส่ใจอย่างแท้จริงและชุมชนควรดำเนินชีวิตเยี่ยงของประทานที่แท้จริงของพระจิต. งานอภิบาลในการถ่ายทอดความเชื่อทำให้พระศาสนจักรเข้าสู่สภาพแวดล้อมทางสังคมในท้องถิ่นที่ต่างกัน,  แสดงความมั่งคั่งและความหลากหลายของศาสนบริการและจากภายในพระศาสนจักร,ซึ่งนำชีวิตไปสู่การดำรงอยู่ในชีวิตประจำวัน. ด้วยวิธีนี้ เราจะเข้าใจพระศาสนจักรด้วยวิธีการใหม่ นั่นคือ ความคิดที่จะมีส่วนร่วมในชุมชนคริสตชน (พระสงฆ์ ผู้ปกครอง นักบวช ครูคำสอน) ในการรวมเป็นหนึ่งเดียวกับพระสังฆราชนั้น แต่ละคนทำงานที่เหมาะสมด้วยความรับผิดชอบ

107. ตามที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้ การประกาศพระวรสารและการถ่ายทอดความเชื่อจะกลายเป็นแรงผลักดันในเชิงบวกขณะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังดำเนินงานอย่างใกล้ชิดโดยชุมชนวัด.  ผู้ตอบ Lineamenta ถามถึงตำแหน่งที่เป็นแกนในงานประกาศพระวรสารแบบใหม่ คำตอบคือตำแหน่งนี้ควรเป็นของเขตวัด ซึ่งเป็นชุมชนแห่งชุมชนทั้งหลาย เขตวัดไม่เป็นเพียงสถานที่สำหรับการบริการทางศาสนาเพื่อเฉลิมฉลองเท่านั้น แต่เป็นสถานที่ชุมนุมสำหรับครอบครัว, กลุ่มพระคัมภีร์และการมีส่วนร่วมของฆราวาสที่ได้รับการฟื้นฟู, เป็นสถานที่แห่งความสำนึกแท้จริงของพระศาสนจักรที่มีประสบการณ์ผ่านการดำเนินชีวิตด้วยการรับศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆและตามความหมายของศีลศักดิ์สิทธิ์.  ปิตาจารย์ในสมัชชาพระสังฆราชควรตรวจสอบเรื่องกระแสเรียกของเขตวัด ถือเป็นประเด็นอ้างอิงประการหนึ่งและเป็นการประสานงานเพื่อความหลากหลายของสภาพความเป็นจริงของพระศาสนจักรและงานริเริ่มด้านอภิบาล

108. งานถ่ายทอดความเชื่อและการสอนผู้คนถึงวิธีดำเนินชีวิตคริสตชนที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายของคริสตชน, นอกจากบทบาทที่แทนกันไม่ได้ของชุมชนคริสตชนโดยรวมแล้ว. การตอบสนองเบื้องต้นจึงเป็นการขอร้องครูคำสอน .คริสตชนมากมายยอมรับว่าครูคำสอนเป็นของประทานแห่งความเชื่อสำหรับบรรดาคริสตชน  ครูคำสอนเริ่มต้นความเชื่อของสัตบุรุษด้วยใจอิสระ  ครูคำสอนจึงมีส่วนร่วมในการประกาศพระวรสารและการถ่ายทอดความเชื่ออย่างไม่ซ้ำแบบใครและไม่มีใครทำแทนได้.โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ในพระศาสนจักรท้องถิ่นหลายแห่ง ที่ได้รับการประกาศพระวรสารในศตวรรษล่าสุดนี้.  ผู้ตอบบางท่านเห็นว่า  ควรเรียกร้องให้ครูคำสอนมีส่วนร่วมในการประกาศพระวรสารแบบใหม่ และเช่นเดียวกัน พระศาสนจักรควรผูกมัดตนในนามของครูคำสอนทีเดียว,  ครูคำสอนเป็นพยานโดยตรงและเป็นผู้ประกาศพระวรสารที่ไม่มีใครมาทำแทนได้.  พวกเขาเป็นตัวแทนที่มีพลังพื้นฐานของชุมชนคริสตชนด้วย.  พระศาสนจักรต้องไตร่ตรองอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นให้เห็นความสำคัญของงานและทำให้พวกเขามีชีวิตความเป็นอยู่ที่มั่นคงขึ้นและได้รับการฝึอบรมมากขึ้น รวมทั้งทำให้คนเห็นงานรับใช้ของพวกเขาชัดเจนขึ้น. ด้วยความคิดนี้เอง, สมัชชาพระสังฆราชจะทำให้ครูคำสอนเป็นสถาบันที่มั่นคงที่จะเห็นผลนั้นว่าเป็นการทำศาสนบริการภายในพระศาสนจักร,จะพิจารณาผลการศึกษาที่ดำเนินการอยู่แล้วในทศวรรษที่ผ่านมา, สมัชชาพระสังฆราชตัดสินผลกระทบที่เห็นอยู่แล้ว ด้วยการสนับสนุนครูคำสอนอย่างแข็งขันมากขึ้น และเป็นทรัพยากรในการประกาศพระวรสารแบบใหม่ที่ได้รับการเรียกร้องในพระศาสนจักรในช่วงเวลาแห่งการฟื้นฟูการประกาศพระวรสารและการถ่ายทอดความเชื่อ

109. ผู้ตอบหลายท่านเน้นบทบาทที่สำคัญและการอุทิศตนของบรรดาสังฆานุกรและสตรีจำนวนมากที่มีส่วนร่วมในการสอนคำสอน. ผู้ตอบท่านอื่น ๆเห็นว่า การค้นพบเชิงบวกเหล่านี้ตามมาด้วยความกังวล เนื่องจากในหลายปีที่ผ่านมา, มีการมอบงานสอนคำสอนของพระสงฆ์ให้ฆราวาสดูแลมากขึ้นเรื่อยๆ, เนื่องจากจำนวนของพระสงฆ์ลดลงและรับงานศาสนบริการชุมชนคริสตชนมากกว่าหนึ่งแห่ง, ผู้ตอบต้องการให้สมัชชาพระสังฆราชช่วยให้ผู้คนเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ถึงวิธีที่พระสงฆ์เชิญชวนให้แสดงเอกลักษณ์ความเป็นสงฆ์ในปัจจุบัน. ด้วยเหตุนี้ สมัชชาพระสังฆราชสามารถกำหนดทิศทางต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้และปกป้องสิ่งที่เกี่ยวข้องกับศาสนบริการเฉพาะของพระสงฆ์ในด้านการประกาศพระวรสาร และการถ่ายทอดความเชื่อ. กล่าวโดยทั่วไป สมัชชาพระสังฆราชสามารถช่วยให้ชุมชนคริสตชนเห็นความสำคัญงานธรรมทูตที่ได้รับการฟื้นฟูต่อศาสนบริการของพระสงฆ์ สังฆานุกรและ ครูคำสอนผู้ทำงานอยู่ท่ามกลางพวกเขาในปัจจุบัน

ค้นหา

Pope Report คำสอน บทเทศน์

pope report francis

ถ่ายทอดสด พิธีบูชาขอบพระคุณ

MASS Header re

Kamson BKK Update!!

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

Bible Diary 2020

img007 resize

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

สถิติเยี่ยมชม (เริ่ม 22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
8742
7926
67564
57595
420929
17961789
Your IP: 18.204.227.117
2020-06-06 22:46

สถานะการเยี่ยมชม

มี 132 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

 

แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
122/8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 095-953-3070,  02-681-3850   Email: ccbkk@catholic.or.th   Line_ID: kamsonbkk