ดาเนียลในถ้ำสิงโต


บรรดาผู้ว่าราชการภาคไม่พอใจการเลื่อนตำแหน่งของดาเนียล
    2กษัตริย์ดาริอัสพอพระทัยแต่งตั้งผู้ว่าราชการภาค หนึ่งร้อยยี่สิบคนทั่วราชอาณาจักร เพื่อให้มีผู้ปกครองแทนพระองค์อยู่ทุกภาค 3และทรงแต่งตั้งผู้ตรวจราชภาคสามคน ดาเนียลเป็นผู้ตรวจราชการภาคด้วย ผู้ว่าราชการภาคแต่ละคนต้องรายงานต่อผู้ตรวจราชการเหล่านี้ เพื่อกษัตริย์จะไม่ทรงขาดผลประโยชน์ 4ดาเนียลมีคุณสมบัติพิเศษเหนือผู้ตรวจราชการและผู้ว่าราชการภาคทุกคน กษัตริย์จึงทรงคิดจะแต่งตั้งเขาให้ปกครองราชอาณาจักรทั้งหมด 5ทั้งผู้ตรวจราชการและผู้ว่าราชการภาคจึงหามูลเหตุกล่าวหาดาเนียลเกี่ยวกับการบริหารราชการ แต่ก็หามูลเหตุหรือความผิดไม่ได้ เพราะเขาซื่อสัตย์ ไม่มีความบกพร่องหรือความผิดพลาดใดๆเลย 6คนเหล่านั้นจึงพูดกันว่า “พวกเราจะหามูลเหตุกล่าวหาดาเนียลไม่ได้เลย นอกจากเรื่องที่เขาปฏิบัติตามธรรมบัญญัติแห่งพระเจ้าของเขา” 7ผู้ตรวจราชการและผู้ว่าราชการภาครีบไปเข้าเฝ้ากษัตริย์ ทูลว่า “ข้าแต่พระราชาดาริอัส ขอทรงพระเจริญเทอญ 8ผู้ตรวจราชการแผ่นดิน ผู้ว่าราชการแคว้น ผู้ว่าราชการภาค มนตรีที่ปรึกษาและผู้ว่าราชการเมืองทั้งหลายเห็นพ้องต้องกันว่าควรออกพระราชกฤษฎีกาสั่งว่า ในช่วงเวลาสามสิบวัน ถ้าผู้ใดวอนขอจากเทพเจ้าหรือมนุษย์นอกเหนือจากพระราชา ผู้นั้นจะต้องถูกโยนลงในถ้ำสิงโต 9ข้าแต่พระราชา บัดนี้ โปรดทรงออกพระราชกฤษฎีกาและลงพระนาม เพื่อจะเปลี่ยนแปลงและยกเลิกไม่ได้ ตามกฎหมายของชาวมีเดียและชาวเปอร์เซีย” 10กษัตริย์ดาริอัสจึงทรงลงพระนามในพระราชกฤษฎีกาประกาศเป็นกฎหมาย”

ดาเนียลอธิษฐานภาวนาต่อพระเจ้า
    11เมื่อดาเนียลรู้ว่ากษัตริย์ทรงลงพระนามประกาศพระราชกฤษฎีกา เขาก็เข้าไปในบ้านซึ่งมีหน้าต่างห้องชั้นบนเปิดตรงไปยังกรุงเยรูซาเล็มb เขาคุกเข่าวันละสามครั้งเพื่ออธิษฐานภาวนาและสรรเสริญพระเจ้าของตน ดังที่เขาเคยกระทำมาก่อน 12ผู้ต้องการกล่าวหาดาเนียลจึงวิ่งเข้าไปในบ้าน พบดาเนียลกำลังอธิษฐานภาวนาทูลขอพระเจ้าของตน 13เขาทั้งหลายจึงรีบเข้าเฝ้ากษัตริย์ ทูลเรื่องประกาศห้ามว่า “ข้าแต่พระราชา พระองค์ทรงออกพระราชกฤษฎีกามิใช่หรือว่า ในช่วงเวลาสามสิบวัน ถ้าผู้ใดวอนขอจากเทพเจ้าหรือมนุษย์นอกจากพระราชา ผู้นั้นจะต้องถูกโยนลงไปในถ้ำสิงโต” กษัตริย์ตรัสตอบว่า “ถูกแล้ว ตามกฎหมายของชาวมีเดียและชาวเปอร์เซีย กฤษฎีกาฉบับนี้ยกเลิกไม่ได้” 14คนเหล่านั้นจึงทูลว่า “ข้าแต่พระราชา ดาเนียลผู้นั้นซึ่งเป็นคนหนึ่งในบรรดาผู้ถูกจับเป็นเชลยมาจากแคว้นยูดาห์ ไม่เคารพพระองค์ และไม่เคารพพระราชกฤษฎีกาของพระองค์ เขาอธิษฐานภาวนาวันละสามครั้ง” 15เมื่อกษัตริย์ทรงได้ยินถ้อยคำเหล่านี้ ก็ทรงเป็นทุกข์ยิ่งนัก และทรงตั้งพระทัยจะช่วยดาเนียลให้รอดพ้น    ทรงพยายามหาวิธีการจนถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก 16แต่คนเหล่านั้นกลับมาเข้าเฝ้ากษัตริย์อีก ทูลว่า “ข้าแต่พระราชา ขอทรงทราบว่าตามกฎหมายของชาวมีเดียและชาวเปอร์เซีย พระราชกฤษฎีกาและข้อกำหนดใดๆที่กษัตริย์ทรงลงพระนามแล้วจะยกเลิกไม่ได้”

ดาเนียลถูกโยนลงในถ้ำสิงโต
    17กษัตริย์จึงทรงบัญชาให้ไปจับดาเนียล นำมาโยนลงในถ้ำสิงโต กษัตริย์ตรัสแก่ดาเนียลว่า “ขอพระเจ้าของท่านที่ท่านรับใช้อย่างซื่อสัตย์ตลอดมา ทรงช่วยท่านให้รอดพ้นเถิด” 18มีคนนำหินก้อนหนึ่งมาปิดปากถ้ำไว้ กษัตริย์ทรงประทับตราด้วยพระธำมรงค์ของพระองค์ และด้วยตราของบรรดาเจ้านาย เพื่อมิให้ผู้ใดเปลี่ยนแปลงชะตากรรมของดาเนียลได้ 19แล้วกษัตริย์ก็เสด็จกลับพระราชวัง ทรงอดพระกระยาหารตลอดคืนนั้น ไม่ทรงยอมรับความบันเทิงใดๆc และบรรทมไม่หลับ
    20วันรุ่งขึ้น กษัตริย์ทรงลุกขึ้นแต่เช้าตรู่ รีบเสด็จไปยังถ้ำสิงโต 21เมื่อเสด็จมาใกล้ถ้ำที่ดาเนียลอยู่ พระองค์ทรงเรียกดาเนียลด้วยพระสุรเสียงโทมนัสว่า “ดาเนียล ผู้รับใช้ของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์เอ๋ย พระเจ้าของท่านที่ท่านรับใช้อย่างซื่อสัตย์ตลอดมาทรงช่วยท่านให้รอดพ้นจากสิงโตได้หรือไม่” 22ดาเนียลทูลตอบว่า “ข้าแต่พระราชา ขอทรงพระเจริญเทอญ 23พระเจ้าของข้าพเจ้าทรงส่งทูตสวรรค์มาปิดปากสิงโตไว้ ไม่ให้มันทำอันตรายข้าพเจ้าได้ เพราะทรงเห็นว่าข้าพเจ้าไม่มีความผิดเฉพาะพระพักตร์ ข้าแต่พระราชา ข้าพเจ้ามิได้กระทำผิดประการใดต่อพระองค์อีกด้วย” 24กษัตริย์ทรงยินดีอย่างยิ่ง ทรงบัญชาให้นำดาเนียลออกมาจากถ้ำ เมื่อเขาออกมาแล้วก็ไม่ปรากฏว่ามีบาดแผลใดๆเลย เพราะเขาไว้ใจในพระเจ้าของตน 25กษัตริย์จึงทรงบัญชาให้นำคนเหล่านั้นที่กล่าวหาดาเนียลมาโยนลงในถ้ำสิงโตพร้อมกับบุตรภรรยา และก่อนที่เขาเหล่านี้ไปถึงก้นถ้ำ สิงโตก็กระโจนใส่เขาและขย้ำเขาจนกระดูกแหลกละเอียดทั้งหมด

กษัตริย์ทรงยืนยันความเชื่อในพระเจ้า
    26กษัตริย์ดาริอัสจึงทรงพระอักษรถึงชนทุกชาติทุกภาษาที่อาศัยอยู่ทั่วแผ่นดินว่า “ท่านทั้งหลายจงมีสันติสุขและความเจริญก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นเถิด 27เราสั่งให้ออกกฤษฎีกานี้ว่าทุกคนที่อยู่ใต้ปกครองของเราต้องเคารพยำเกรงพระเจ้าของดาเนียล
    เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์
    ทรงดำรงอยู่เป็นนิตย์
    พระอาณาจักรของพระองค์จะไม่ถูกทำลาย
    และอำนาจปกครองของพระองค์จะดำรงอยู่ตลอดไป
    28พระองค์ทรงปลดปล่อยและช่วยให้รอดพ้น
    ทรงกระทำปาฏิหาริย์และเครื่องหมายอัศจรรย์
    ในสวรรค์และบนแผ่นดิน
    พระองค์ทรงช่วยดาเนียลให้รอดพ้นจากอุ้งเล็บของสิงโต”
29ดาเนียลผู้นี้จึงเจริญรุ่งเรืองขึ้นในรัชสมัยของกษัตริย์ดาริอัส และในรัชสมัยของกษัตริย์ไซรัสชาวเปอร์เซียd

ค้นหา

Bible Diary 2019

IMG resize 2019

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พระวาจาประจำวัน

word of God 2

ข้อคิดจากพระวาจา

word of God 1

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

เอกสารฉลอง 350 ปี

350

เว็บไซต์คาทอลิก

 • bkk

 • haab

 • becthailand

 • santikham

 • pope report-francis

 • bannerpope

 • cc_link2011

 • 0002

 • thaicatholicbible

 • mass

 • bnbec

 • facebook

สถิติเยี่ยมชม (เริ่ม 22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
6920
8472
58842
255161
416637
12334150
Your IP: 54.163.20.123
2019-05-25 18:49

สถานะการเยี่ยมชม

มี 47 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 122/8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

โทร 02-681-3850 มือถือ 095-953-3070 โทรสาร 02-681-3851