foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

กษัตริย์เบลชัสซาร์ทรงจัดงานฉลอง
5    1กษัตริย์เบลชัสซาร์aทรงจัดงานเลี้ยงฉลองแก่เจ้านายหนึ่งพันคน และเสวยน้ำจัณฑ์พร้อมกับเจ้านายเหล่านั้น 2เมื่อกษัตริย์เบลชัสซาร์เสวยน้ำจัณฑ์มากแล้ว มีพระบัญชาให้นำภาชนะทองคำและเงิน ซึ่งกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์พระราชบิดาทรงนำมาจากพระวิหารในกรุงเยรูซาเล็มออกมา เพื่อพระองค์จะทรงใช้เสวยพร้อมกับบรรดาเจ้านาย พระสนมและนางห้ามของพระองค์ 3บรรดาผู้รับใช้จึงนำภาชนะทองคำและเงินซึ่งถูกนำมาจากพระวิหารของพระเจ้าที่กรุงเยรูซาเล็ม กษัตริย์ทรงใช้ภาชนะเหล่านี้เสวยพร้อมกับบรรดาเจ้านาย พระสนมและนางห้ามของพระองค์ 4ขณะที่ทุกคนกำลังดื่มเหล้าองุ่นและสรรเสริญเทพเจ้าที่ทำด้วยทองคำ เงินb ทองสัมฤทธิ์ เหล็ก ไม้และหิน 5ทันใดนั้น นิ้วมือมนุษย์ปรากฏขึ้นและเขียนบนผนังของท้องพระโรงตรงหน้าเชิงประทีป เมื่อกษัตริย์ทรงเห็นนิ้วมือที่กำลังเขียนอยู่ 6พระพักตร์ของพระองค์ก็ซีดเผือด พระดำริทำให้พระองค์ตกพระทัย พระวรกายก็อ่อนเปลี้ย พระชานุก็กระทบกัน 7กษัตริย์จึงรับสั่งเสียงดังให้เรียกมายากร ชาวเคลเดีย และโหราจารย์เข้ามาเฝ้า ตรัสกับบรรดาผู้มีปรีชาของกรุงบาบิโลนว่า “ผู้ที่อ่านข้อเขียนนี้และอธิบายความหมายให้เราได้ เราจะให้ผู้นั้นสวมเสื้อสีม่วงแดง สวมสร้อยคอทองคำ และจะแต่งตั้งเขาให้มีอำนาจปกครองเป็นลำดับที่สามcในราชอาณาจักรของเรา” 8ผู้มีปรีชาทุกคนของกษัตริย์ก็เข้ามาเฝ้า แต่ไม่มีผู้ใดอ่านข้อเขียนนั้น หรืออธิบายความหมายให้กษัตริย์ทรงทราบได้ 9กษัตริย์เบลชัสซาร์ตกพระทัยมาก พระพักตร์ซีดเผือด บรรดาเจ้านายทั้งหลายก็วุ่นวายใจด้วย 10พระชนนีของกษัตริย์ทรงได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์และเสียงร้องของบรรดาเจ้านาย จึงเสด็จเข้ามาในท้องพระโรงงานเลี้ยง ตรัสถามพระองค์ว่า “ข้าแต่พระราชา ขอทรงพระเจริญเป็นนิตย์เถิด ขออย่าได้ตกพระทัย อย่าให้พระพักตร์ของพระองค์ซีดไป 11ในพระราชอาณาจักรของพระองค์มีชายคนหนึ่งซึ่งมีจิตของบรรดาเทพเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ ในสมัยที่พระราชบิดาของพระองค์ยังทรงพระชนม์อยู่ ทุกคนเห็นว่าเขามีความสว่าง มีปัญญาและปรีชาญาณ เหมือนปรีชาญาณของบรรดาเทพเจ้า กษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ พระราชบิดาของพระองค์ทรงแต่งตั้งให้เขาเป็นหัวหน้าของบรรดาโหราจารย์ ผู้วิเศษ ชาวเคลเดียและมายากรd 12ทุกคนเห็นว่าดาเนียลผู้นี้ ซึ่งกษัตริย์ประทานพระนามว่าเบลเทชัสซาร์มีจิตสุขุมเป็นพิเศษ มีความรู้ความเข้าใจในการทำนายฝัน แก้ปริศนาและแก้ปัญหาต่างๆได้ ขอทรงเรียกดาเนียลให้เข้ามาเฝ้าเพื่ออธิบายความหมายของข้อเขียนนี้เถิด”
    13มีผู้นำดาเนียลเข้ามาเฝ้ากษัตริย์ พระองค์ตรัสถามว่า “ท่านคือดาเนียล ชาวยิวคนหนึ่งในบรรดาผู้ที่พระราชบิดาของเราทรงจับเป็นเชลยจากแคว้นยูดาห์มาอยู่ที่นี่ใช่ไหม 14เราได้ยินว่าท่านมีจิตของบรรดาเทพเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ และทุกคนรู้ว่าท่านมีความสว่าง มีปัญญาและปรีชาญาณพิเศษกว่าผู้อื่น 15ก่อนหน้านี้ เราสั่งให้เรียกบรรดาผู้มีปรีชา และผู้วิเศษเข้ามาเพื่ออ่านข้อเขียนนี้ และอธิบายความหมายให้เรา แต่เขาทั้งหลายทำไม่ได้ 16เราได้ยินว่าท่านอธิบายและแก้ปริศนาได้ ถ้าท่านอ่านข้อเขียนนี้และอธิบายความหมายให้เราได้ เราจะให้ท่านสวมเสื้อสีม่วงแดง สวมสร้อยคอทองคำ และจะแต่งตั้งท่านให้มีอำนาจปกครองเป็นลำดับที่สามในราชอาณาจักร”
    17ดาเนียลทูลตอบว่า “ขอพระองค์ทรงเก็บของพระราชทานไว้กับพระองค์ และประทานเป็นรางวัลแก่ผู้อื่นเถิด ข้าพเจ้าจะอ่านข้อเขียนนี้ถวาย และจะอธิบายความหมายให้ทรงทราบ 18ข้าแต่พระราชา พระเจ้าสูงสุดเคยประทานพระราชอาณาจักร ความยิ่งใหญ่ ความรุ่งโรจน์ และความเจริญรุ่งเรืองแก่กษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์พระราชบิดาของพระองค์e 19และเพราะความยิ่งใหญ่นี้ที่พระเจ้าประทานให้พระราชบิดา บรรดาชนชาติ ประชาชนที่พูดภาษาต่างๆจึงยำเกรงและกลัวพระราชบิดาจนตัวสั่น พระองค์ทรงประหารหรือทรงไว้ชีวิตตามที่พอพระทัย ทรงยกย่องหรือทรงทำให้ตกต่ำตามที่พอพระทัยเช่นเดียวกัน 20แต่เมื่อพระทัยของพระราชบิดาผยองขึ้น และจิตใจของพระองค์ก็แข็งกระด้างด้วยความหยิ่งยโส พระเจ้าจึงทรงถอดพระองค์ลงจากราชบัลลังก์ และทรงริบพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์ 21พระเจ้าทรงขับไล่พระราชบิดาออกไปจากหมู่มนุษย์ ทรงกระทำให้พระทัยของพระราชบิดาเป็นเหมือนใจสัตว์ป่า ต้องทรงพำนักอยู่ในหมู่ลาป่าและเสวยหญ้าเหมือนโค พระวรกายของพระราชบิดาต้องเปียกชุ่มน้ำค้างจากท้องฟ้า จนกว่าจะทรงยอมรับว่าพระเจ้าสูงสุดทรงปกครองอาณาจักรของมนุษย์ และทรงแต่งตั้งผู้ปกครองตามที่พอพระทัย 22บัดนี้ ข้าแต่กษัตริย์เบลชัสซาร์ พระองค์ทรงเป็นพระโอรสของกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ แม้ทรงทราบเรื่องนี้แล้วก็ยังมิได้ถ่อมพระองค์ลง 23ยิ่งกว่านั้น พระองค์ยังทรงยกพระองค์ขึ้นดูหมิ่นองค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งสวรรค์ ทรงให้นำภาชนะแห่งพระวิหารของพระเจ้ามาเฉพาะพระพักตร์ แล้วพระองค์ก็เสวยเหล้าองุ่นจากภาชนะเหล่านั้น พร้อมกับบรรดาเจ้านาย พระสนมและนางห้ามของพระองค์ พระองค์ทรงสรรเสริญบรรดาเทพเจ้าที่ทำด้วยเงิน ทองคำ ทองสัมฤทธิ์ เหล็ก ไม้และหิน เทพเจ้าเหล่านี้มองไม่เห็น ไม่ได้ยินและไม่เข้าใจอะไรเลย พระองค์มิได้ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า ทั้งๆที่พระชนมชีพของพระองค์อยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้า และวิถีชีวิตทั้งหมดของพระองค์ก็เป็นของพระเจ้าด้วย 24พระเจ้าจึงทรงส่งมือมาเขียนข้อความนี้ไว้ 25ซึ่งอ่านได้ว่า ‘เมเน เทเคล เปเรส’ f 26นี่คือความหมายของข้อเขียน ‘เมเน’ มีความหมายว่า  ‘นับแล้ว’ พระเจ้าทรงนับวันพระอาณาจักรของพระองค์แล้ว และทรงนำพระอาณาจักรมาถึงจุดจบ 27’เทเคล’ มีความหมายว่า ‘ชั่งแล้ว’ พระองค์ทรงถูกชั่งบนตราชูและปรากฏว่าทรงมีน้ำหนักไม่พอ 28’เปเรส’ มีความหมายว่า ‘แบ่งแล้ว’ พระอาณาจักรของพระองค์ถูกแบ่งแล้วและถูกมอบแก่ชาวมีเดียและชาวเปอร์เซีย”
    29กษัตริย์เบลชัสซาร์จึงทรงบัญชาข้าราชบริพารให้นำเสื้อสีม่วงแดงมาสวมให้ดาเนียล นำสร้อยคอทองคำมาสวมคอ และมีผู้ประกาศให้ทุกคนรู้ว่าดาเนียลมีอำนาจปกครองเป็นลำดับที่สามในราชอาณาจักร
    30คืนนั้นเอง กษัตริย์เบลชัสซาร์ของชาวเคลเดียก็ทรงถูกประหาร
6    1กษัตริย์ดาริอัสชาวมีเดียทรงขึ้นครองราชย์สืบต่อมา พระองค์ทรงพระชนมายุหกสิบสองพรรษาa