^Back To Top

 • 1 1
  หลักปฏิบัติในเทศกาลมหาพรต
 • 2 2
  จำศีลอดอาหาร การอดอาหารหรืออดสิ่งจำเป็นเล็กน้อยในชีวิตก็เป็นการร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพี่น้องของเราที่กำลังอดอยาก ขาดอาหารบริโภค ขาดความสะดวกสบายที่จำเป็นสำหรับชีวิต ที่สำคัญที่สุด คือ อดใจไม่ทำบาป
 • 3 3
  ทำกิจเมตตา เหตุผลอีกอย่างหนึ่งของการจำศีลอดอาหารในเทศกาลมหาพรตก็เพื่อเราจะได้มีโอกาสแบ่งปันอาหารแก่ผู้ที่หิวโหย เราอดออมเงินส่วนหนึ่ง จากการซื้ออาหารหรือขนมไว้เพื่อมอบให้แก่ผู้ที่มีอาหารไม่เพียงพอ การทำดังนี้ เป็นการตอบรับเสียงเรียกของพระเยซูเจ้าที่บอกเราให้เลี้ยงอาหารผู้หิวโหย เยี่ยมเยียนผู้เจ็บป่วย และปลอบโยนผู้ที่อยู่ในความโศกเศร้า
 • 4 4
  ภาวนา การภาวนามีความสำคัญยิ่งในเทศกาลมหาพรต เพราะทำให้เราได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าจากความจริงแห่งการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูเจ้าเพื่อเรา เราจึงควรสรรเสริญสดุดีพระองค์ พระเยซูภาวนาบ่อยๆ เพราะพระองค์เป็นบุตรของพระเจ้า และมีความต้องการจะสัมพันธ์กับพระบิดา
 • 5 5
  เราก็เช่นกัน เราต้องภาวนาไม่ใช่เพราะมีคนอื่นบอก หรือเพราะมีกฎบังคับ เราภาวนาเพราะมีความสำนึกว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้าซึ่งต้องการมีความสัมพันธ์กับพระบิดา

www.kamsonbkk.com

ความรัก

ความรัก
114 17664    ความรักเป็นผลจากความเชื่ออันจริงใจซึ่งบังเกิดขึ้นในจิตใจของผู้เชื่อในเรื่องดังกล่าว เปาโลบอกไว้อย่างชัดเจนว่า “เรื่องสำคัญก็คือมีความเชื่อที่แสดงออกเป็นการกระทำอาศัยความรัก” (กาลาเทีย 5:6) และ “ความรักซึ่งเกิดจากความเชื่อแท้จริง” ( 1 ทิโมธี 1:5 ) อย่างนี้แหละคือความรัก แต่เราไม่สามรถหาถ้อยคำมาพูดอธิบายความรักให้สมบูรณ์แบบได้ ดังนั้นถ้ามีใครถามว่า “ความรักคืออะไร” คำตอบจึงควรจะเป็นอย่างนี้ว่า “จงมองดูพระเยซู จงมองดูชีวิตและความตายของพระเยซู สิ่งที่เราเห็นจากพระเยซู นั่นแหละคือความรัก” ความรักแท้จริง คือการมีใจเป็นหนึ่งเดียวกับพระทัยของพระเจ้าผู้ทรงรักโดยไม่มีขอบเขตจำกัด พระคัมภีร์บอกเราว่า “ถ้าพระเจ้าทรงรักเราเช่นนี้ เราก็ควรจะรักกันด้วย” (1ยอห์น 4:11) ความรักคือการแสดงออกด้วยความจริงใจ ด้วยการปฏิบัติ ไม่ใช่ด้วยคำพูดแต่อย่างเดียว คนที่มีความรักแท้จะยอมเสียสละตนเองเพื่อคนอื่นได้แต่โดยดี ความรักอย่างที่พระเยซูทรงสั่งสอนเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขใด ๆ แม้แต่กับคนที่เป็นศัตรู คนที่มีความรักแท้จะยอมเสียสละตนเองเพื่อคนอื่นได้แต่โดยดี คนที่มีความรักเช่นนี้แม้ถูกทรมานก็ยังคงรักผู้ที่ทรมานตน ไม่เกลียดชังเขาแต่สวดภาวนาและพยายามทุกวิถีทางให้ศัตรูได้เริ่มต้นชีวิตใหม่

มนุษย์ไม่สามารถบำรุงเลี้ยงความรักอย่างพระเยซูนี้ให้เติบโตด้วยตนเองได้ ต้องพึ่งและรับจากพระจิต โดยการทรงนำของพระจิตเราจึงเชื่อว่าพระเยซู “ทรงรักข้าพเจ้าและได้ทรงมอบพระองค์เพื่อข้าพเจ้า” (กาลาเทีย 2:20) และเพราะเราเชื่อว่า พระเยซูทรงรักทุกคนด้วยความรักเช่นนั้น เราจึงสามารถเข้าใจได้ว่ามนุษย์ทุกคนเป็นพี่น้องกับเราผู้ซึ่งพระเยซูทรงเสียสละชีวิตให้ (1 โครินทร์ 8:11)
เราเริ่มรู้จักรักนี้อย่างแท้จริงเมื่อ “พระจิตเจ้าซึ่งพระเจ้าประทานให้เรา ได้หลั่งความรักของพระเจ้าลงในดวงใจของเรา” (โรม 5:5) คนที่ยังไม่ได้รับการนำของพระจิตมักจะอิจฉา เกลียดชัง อยากแก้แค้นคนอื่นๆ หรือมักจะใช้คนอื่นเพื่อผลประโยชน์และความสุขของตนเอง ต่อเมื่อพระวิญญาณของพระเจ้าเข้าสู่จิตใจอย่างลึกซึ้งแล้วเท่านั้น มนุษย์จึงจะสามารถรักอย่างที่พระเยซูทรงรักได้ เปาโลแสดงความรักเช่นนี้ไว้อย่างงดงามกว่าใคร ว่า “ความรักย่อมอดทน มีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ไม่อิจฉา ไม่โอ้อวดตนเอง ไม่จองหอง ไม่หยาบคาย ไม่เห็นแก่ตัว ความรักไม่ฉุนเฉียวไม่จดจำความผิดที่ได้รับ ไม่ยินดีในความชั่ว แต่ร่วมยินดีในความถูกต้อง ความรักให้อภัยทุกอย่าง เชื่อทุกอย่าง หวังทุกอย่าง อดทนทุกอย่างความรักไม่มีสิ้นสุด” (1โครินท์ 13:4-8)
    “ฝ่ายผลของพระวิญญาณนั้น คือความรัก ความปลาบปลื้มใจ สันติสุข ความอดกลั้นใจ ความปรานี ความดี ความสัตย์ซื่อ ความสุภาพอ่อนน้อม การรู้จักบังคับตน” (กาลาเทีย 5:222-23) เพราะฉะนั้นถ้าเรามีความรักแท้จริงเราจะสามารถรักษาพระบัญญัติทุกข้อของพระเจ้าได้ด้วยความยินดี เปาโลบอกว่า “พระบัญญัติกล่าวว่า อย่าผิดประเวณี อย่าฆ่าคน อย่าลักขโมย อย่าโลภ พระบัญญัติอื่นๆ ทั้งหมดก็รวมอยู่ในพระบัญญัติข้อนี้ ที่ว่า “ท่านจงรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตัวเอง” (โรม 13:9) พระบัญญัติสิบประการ แสดงถึงความรักและแนวทางการปฏิบัติด้วยความรักซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ใดยิ่งใหญ่เท่า และความรักนั้นไม่บังคับหรือฝืนใจมนุษย์เลย ความรักทำให้มนุษย์ยอมเป็นผู้รับใช้ที่รับใช้ด้วยความรัก และนี่แหละคือมนุษย์ที่มีอิสรภาพอย่างแท้จริง ความรักทำให้เกิดทุกข์ แต่มีความปิติยินดีด้วย และไม่มีความยินดีใดยิ่งใหญ่ไปกว่าความยินดีที่เกิดจากความรัก
    ความรักทำให้มนุษย์ไม่ยอมแพ้ ไม่มีพลังใดยิ่งใหญ่กว่าความรัก สิ่งที่เราแสวงหาคือความรัก เพราะมีแต่ความรักเท่านั้นที่ดำรงอยู่นิรันดร

ค้นหา

ถ่ายทอดสด พิธีบูชาขอบพระคุณ

MASS Header re

คำสอนออนไลน์ ศีลศักดิ์สิทธิ์

7 Sacraments ๒๐๐๓๑๖ 0010 resize

Pope Report คำสอน บทเทศน์

pope report francis

Kamson BKK Update!!

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

Bible Diary 2020

img007 resize

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

เอกสารฉลอง 350 ปี

350

พระวาจาประจำวัน

word of God 2

เว็บไซต์คาทอลิก

bkk


sathukarnlogo


haab


becthailand


santikham


pope report-francis


bannerpope


cc_link2011


0002


thaicatholicbible


mass


bnbec


facebook

สถิติเยี่ยมชม (เริ่ม 22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
1417
8608
21266
74686
390163
17134449
Your IP: 3.235.29.190
2020-04-07 03:50

สถานะการเยี่ยมชม

มี 156 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

 

แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
122/8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 095-953-3070,  02-681-3850   Email: ccbkk@catholic.or.th   Line_ID: kamsonbkk