ศีลศักดิ์สิทธิ์ : ชีวิตที่ประกอบด้วยพระหรรษทาน

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

Sacraments

ศีลศักดิ์สิทธิ์ : ชีวิตที่ประกอบด้วยพระหรรษทาน
เราต้องการเครื่องหมายเพราะเราเป็นมนุษย์ที่มีตัวตน เราต้องการเครื่องหมายที่ประสาทสัมผัสของเรารับรู้ได้ เพื่อช่วยแสดงความจริงที่มองไม่เห็น เช่น ความรัก ความเคารพนับถือและความยำเกรง เราต้องการพูดและได้ยินข้อความเกี่ยวกับความรัก, ให้และรับของขวัญ, จับมือ, แสดงความเคารพ, และโอบกอด, เขียนและรับข้อความที่บอกถึงความสำนึกบุญคุณ และใช้สัญลักษณ์หรือการกระทำที่เป็นสัญลักษณ์ต่างๆ  มากมายเพื่อแสดงถึงความเข้าใจอันลึกซึ้งที่สุดซึ่งมนุษย์เรียนรู้ด้วยตัวเอง นี่คือความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคนอื่น  และมันก็เป็นความจริงที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าด้วย

    ศีลศักดิ์สิทธิ์และชีวิตศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งสำคัญอย่างแน่นอนสำหรับลักษณะพิเศษและความเชื่อของคริสตชนคาทอลิก  โดยที่ทั้งสองสิ่งนี้จัดเตรียมเครื่องหมายภายนอกและจารีตพิธีกรรมที่ทรงคุณค่าให้กับเรา เพื่อให้เราได้แสดงสิ่งที่เราเชื่อเกี่ยวกับพระเจ้าและความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระองค์  การครุ่นคิดถึงความหมายและชื่นชมสิ่งที่สัญลักษณ์และพิธีกรรมเหล่านั้นเป็นตัวแทนนั่นคือการประทับอยู่ของพระเจ้าตลอดเวลาในชีวิตเรา เป็นการพัฒนาความเข้าใจสิ่งที่คริสตชนคาทอลิกยึดถือว่าเป็นสิ่งที่มีค่ามาก  ในความหมายหนึ่งที่แท้จริง ศีลศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายก็คือสิ่งที่เป็นตัวแทนข่าวดีเรื่องความรักของพระเจ้านั่นเอง
ศีลศักดิ์สิทธิ์คืออะไร? (CCC 1115-1116; 1131)
    ศีลศักดิ์สิทธิ์ “เป็นเครื่องหมายที่ทรงประสิทธิภาพ”(efficacious sign) นั่นคือเป็นเครื่องหมาย (หรือสัญลักษณ์) ที่ก่อให้เกิดสิ่งที่มันมุ่งหวังและสิ่งที่มันเป็นตัวแทน  ดังที่เราพบในบทที่ 7  คำจำกัดความนี้เหมาะสมทั้งกับพระคริสตเจ้าและพระศาสนจักรของพระองค์  ศีลศักดิ์สิทธิ์ 7 ประการเป็นการทำงานแบบพิเศษของพระคริสต์ภายในพระศาสนจักร  และเป็นการกระทำอันเป็นสัญลักษณ์ที่มีประสิทธิภาพ คือไม่ใช่เพียงมุ่งไปที่ชีวิตของพระเจ้า  แต่ยังถ่ายทอดชีวิตของพระเจ้าให้กับสมาชิกทุกคนของพระศาสนจักรอย่างแท้จริง  ศีลศักดิ์สิทธิ์ก่อให้เกิดสิ่งที่มุ่งหวัง นั่นคือ การประทับอยู่ของพระคริสตเจ้า
อะไรคือเครื่องหมายที่แสดงถึงความรักของพระเจ้าสำหรับเรา? (CCC 1113; 1119-1121; 1132)
    พระศาสนจักรคาทอลิกยอมรับศีลศักดิ์สิทธิ์ 7 ประการ เราเชื่อว่าพระคริสตเจ้าทรงมอบเครื่องหมายแห่งความรัก 7 ประการซึ่งจะเกี่ยวข้องกับเราในช่วงเวลาที่สำคัญๆ ของชีวิตไว้กับชุมชนคริสตชน  เมื่อเราเริ่มต้นชีวิต ศีลล้างบาปรวมเราเข้ากับพระคริสตเจ้าผู้กลับคืนพระชนมชีพและกับบรรดาคริสตชนที่เป็นกลุ่มเดียวกับเรา เมื่อเราเจริญเติบโตเต็มที่และเริ่มยอมรับและดำเนินชีวิตคริสตชนอย่างสมบูรณ์ขึ้น   ศีลกำลังก็โปรยปรายพลังของพระจิตเจ้าให้เรา เพื่อจะได้ดำเนินชีวิตอย่างซื่อสัตย์ต่อพระเจ้า ศีลมหาสนิทอันเป็นดั่งมื้ออาหารศักดิ์สิทธิ์เพื่อระลึกถึงและทำซ้ำการถวายบูชาของพระคริสตเจ้าบนไม้กางเขน เป็นสัญลักษณ์และทำให้เราเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้า
    เมื่อเรารู้สึกละอายต่อบาป และต้องการคืนดีกับพระเจ้าและรับการอภัย  เรารับรู้ความรักซึ่งยอมให้อภัยของพระคริสตเจ้าในศีลอภัยบาป  และในยามที่เจ็บป่วยอย่างหนัก ศีลเจิมคนไข้มอบความเมตตา, การอภัยความผิด, ความกล้าหาญ และความหวังของพระเจ้าให้เรา
    พระเยซูเจ้าประทับอยู่กับเราขณะที่เราตัดสินใจทำตามกระแสเรียกของเรา  บุคคลเหล่านี้ที่ได้ถูกเรียกให้มารับใช้พระศาสนจักรในฐานะสังฆานุกร พระสงฆ์ หรือพระสังฆราชได้รับการสนับสนุนผ่านทางศีลบวช  พวกคนที่ถูกเรียกให้มารับศีลสมรสก็ได้รับมอบหมายให้เป็นสัญลักษณ์ที่มองเห็นได้อันแสดงความรักของพระเจ้า โดยอาศัยความซื่อสัตย์ของพวกเขาที่มีให้กัน

ศีลศักดิ์สิทธิ์ทำอะไร? (CCC 1123-1124; 1130; 1133-1134)
    ศีลศักดิ์สิทธิ์ทำให้ธรรมล้ำลึกของพระเจ้า เป็นสิ่งที่เราสามารถมองเห็นได้
(จุดประสงค์ของศีลศักดิ์สิทธิ์) คือทำให้ศักดิ์สิทธิ์ สร้างพระกายของพระคริสตเจ้า และในท้ายที่สุด ถวายคารวะกิจแด่พระเจ้า  ด้วยเหตุที่ศีลศักดิ์สิทธิ์เป็นเครื่องหมาย มันจึงสอนเราด้วย  ศีลศักดิ์สิทธิ์นี้ไม่ใช่แค่เกิดขึ้นเพราะความเชื่อ แต่อาศัยคำพูดและสิ่งของทั้งหลายในศีลศักดิ์สิทธิ์ทำให้มันช่วยบำรุงเลี้ยง และเพิ่มพลังความเชื่อ  อีกทั้งแสดงออกถึงความเชื่อด้วย
                                                      ธรรมนูญเรื่อง พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์, ข้อ 59

อะไรคือคำจำกัดความของศีลศักดิ์สิทธิ์ตามที่ได้สืบทอดกันมา? (CCC 1131; 1084)
    หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก (ข้อ 1131) ยืนยันคำจำกัดความดั้งเดิมของคำว่า ศีลศักดิ์สิทธิ์ ดังนี้ “เป็นเครื่องหมายทรงประสิทธิภาพของพระหรรษทานที่พระคริสตเจ้าทรงตั้งขึ้น และมอบหมายให้พระศาสนจักรปฏิบัติ เพื่อเป็นวิถีทางสำหรับการแจกจ่ายชีวิตพระแก่เรา”
•    เครื่องหมายที่ทรงประสิทธิภาพ
นักบุญออกัสตินให้คำอธิบายถึงศีลศักดิ์สิทธิ์ว่าเป็น “เครื่องหมายที่มองเห็นได้แห่งพระหรรษทานที่ไม่สามารถเห็นได้”  ผ่านคำพูดและการกระทำ เราจึงสามารถรับรู้ และรู้สึกเชื่อความจริงเกี่ยวกับจิตวิญญาณที่อยู่เหนือประสาทสัมผัสของเรา  เรารู้ว่ามีบางอย่างที่สำคัญกำลังเกิดขึ้นเบื้องหลังเครื่องหมายภายนอกเหล่านี้ ซึ่งทำให้เกิดสิ่งที่เครื่องหมายทั้งหลายบ่งบอก  เรากำลังเฉลิมฉลองการประทับอยู่ของพระคริสตเจ้า และมิตรภาพของพระเจ้ากับประชากรของพระองค์ที่กำลังผ่านเข้าสู่ชีวิตของเรา
•    โดยพระคริสตเจ้าเป็นผู้จัดตั้งและมอบให้พระศาสนจักร 
พระคริสตเจ้าทรงมาสั่งสอนข่าวดี และก่อตั้งพระอาณาจักรของพระบิดาโดยอาศัยการนำและพละกำลังของพระจิตเจ้า  พระศาสนจักรได้ทำให้ศีลศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 7 ประการเป็นดั่งเครื่องหมายพิเศษที่มีลักษณะเฉพาะต่างๆกัน  แต่มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างพระอาณาจักรของพระเจ้าเหมือนกัน  ด้วยการกระทำของพระเจ้า ไม่ใช่การกระทำของมนุษย์นี่เอง ศีลศักดิ์สิทธิ์จึงเป็นดังที่กล่าวมา
•    เพื่อมอบพระหรรษทานซึ่งก็คือชีวิตพระแก่เรา
จุดประสงค์ของศีลศักดิ์สิทธิ์คือการนำมาซึ่งพระหรรษทาน คำว่า“พระหรรษทาน”เป็นคำศัพท์ที่คาทอลิกใช้สืบต่อกันมา เพื่อหมายถึงการมีส่วนร่วมของเราในชีวิตของพระเจ้า  พระหรรษทานเป็นของขวัญที่แสดงมิตรภาพของพระเจ้า ซึ่งมอบให้เราเปล่าๆ เพื่อเราจะสามารถมีชีวิตในฐานะบุตรบุญธรรมของพระองค์
    ศีลศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้เป็นการใช้เวทมนตร์  ศีลศักดิ์สิทธิ์จะเกิดผลได้ เพราะเรามีความซื่อสัตย์, ความศรัทธา และความร่วมมือ  เราต้องตอบสนองต่อศีลศักดิ์สิทธิ์และดำเนินชีวิตอยู่ในพระหรรษทาน คือการใช้ชีวิตแบบพระเจ้า
ศีลศักดิ์สิทธิ์เป็นเครื่องหมายที่มนุษย์เข้าใจได้(ถ้อยคำและการกระทำ) และธรรมชาติของมนุษย์เรารับมาใช้ได้ง่าย  โดยอาศัยการทำงานของพระคริสตเจ้าและอำนาจของพระจิตเจ้า ศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ทำให้พระหรรษทานซึ่งศีลศักดิ์สิทธิ์นั้นระบุถึงปรากฏอย่างมีประสิทธิภาพ
                           -หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก, ข้อ 1084

พิธีกรรมคืออะไร?(CCC 1069; 1074-1075)
    การนมัสการพระเจ้าแบบส่วนรวมเป็นที่รู้จักในชื่อว่า “พิธีกรรม” (Liturgy) มาจากคำในภาษากรีกหมายถึง “งานเพื่อชุมชน”  พิธีกรรมประกอบด้วยพิธีมิสซาและพิธีศีลศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ, การทำวัตร, และแบบแผนหรือพิธีทางศาสนาที่จัดขึ้นในโอกาสพิเศษเช่น การอภิเษกพระสังฆราชหรือการเสกวัดใหม่  พิธีกรรมของคริสตชนจะใช้ถ้อยคำ การกระทำและสัญลักษณ์ต่างๆ สำหรับฉลองการประทับอยู่ของพระเจ้าท่ามกลางเรา อีกทั้งยังเป็นเครื่องเตือนให้เรารู้ว่าเราเป็นใครและจะต้องดำเนินชีวิตอย่างไรเพื่อให้สัมพันธ์กับพระเจ้าผู้เป็นที่รักของเรา  โดยทางพิธีกรรม เราสรรเสริญและบูชาพระเจ้าในฐานะผู้เป็นที่มาของพรทั้งมวล
พระศาสนจักรประกาศและฉลองธรรมล้ำลึกของพระคริสตเจ้าในพิธีกรรม เพื่อให้ผู้ที่มีความเชื่อสามารถดำเนินชีวิตแบบพระคริสต์ จนเป็นพยานยืนยันถึงธรรมล้ำลึกนี้ได้
                         -หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก, ข้อ 1068
    พิธีกรรมคือ กิจกรรมอันเป็นพิธีซึ่งถูกจัดไว้อย่างมีระเบียบ  ทุกพิธีก่อให้เกิดการรวบรวมถ้อยคำ, การกระทำ, และสัญลักษณ์ทั้งหลายขึ้นเป็นลำดับที่สามารถจดจำได้ เพื่อสร้างสรรค์งานฉลองอันมีความหมายสำหรับกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ  ศีลศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 7 ประการเป็นพิธีที่สำคัญของพระศาสนจักร