พระเยซูเจ้าทรงสำแดงพระองค์อย่างรุ่งเรือง

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

พระเยซูเจ้าทรงสำแดงพระองค์อย่างรุ่งเรือง (มธ 17:1-8)
- พระเยซูเจ้าทรงรู้ล่วงหน้าว่า ความทุกข์ทรมาน การตัดสินประหารชีวิต และความตายบนไม้กางเขนจะเป็นที่สะดุดสำหรับบรรดาศิษย์ของพระองค์ พระองค์ทรงอยากที่จะเตรียมจิตใจของพวกท่านโดยทรงสำแดงว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นหลังจากความตายของพระองค์

- พระเยซูทรงพาเปโตร ยากอบและยอห์นไปบนภูเขาสูงที่ปราศจากผู้คน แล้วพระกายของพระองค์เปลี่ยนไปต่อหน้าเขา พระพักตร์เปล่งรัศมีดุจดวงอาทิตย์ ฉลองพระองค์มีสีขาวดุจแสงสว่าง โมเสสและประกาศกเอลียาห์สำแดงตนสนทนาอยู่กับพระองค์ สองคนนั้นสนทนากับพระองค์ กล่าวถึงการจากไปของพระองค์ที่กำลังจะสำเร็จในกรุงเยรูซาเล็ม มีเมฆสว่างจ้าก้อนหนึ่งปกคลุมพวกเขาไว้ มีเสียงดังจากเมฆนั้นว่า
“ท่านผู้นี้เป็นบุตรสุดที่รักของเรา เราพึงพอใจมาก จงฟังท่านเถิด”
- พระเยซูเจ้าสำแดงพระสิริมงคลที่เป็นของพระองค์ เมื่อจะได้ชัยชนะความตายและเจริญชีวิตอมตะ
- พยานสองคน แสดงให้เห็นว่าคนที่ตายไปแล้วมาแต่หลายร้อยพันปีก็มีชีวิตใหม่ในพระเจ้า ดังนี้เราทราบว่าความตายไม่เป็นจุดหมายปลายทางของชีวิตชั่วคราวในโลกปัจจุบัน
- พระเยซูเจ้าและพยานทั้งสองทำนายว่า ความตายและการกลับคืนพระชนมชีพของพระองค์จะสำเร็จที่กรุงเยรูซาเล็มตามแผนการของพระเจ้า
- พระสุรเสียงของพระบิดารับรองว่า พระเยซูเจ้าเป็นพระบุตรจริงของพระเจ้า และแผนการของพระเยซูเจ้าก็เป็นแผนการของพระบิดา ดังนั้นความตายและการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้าเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระบิดาเพื่อไถ่กู้มนุษย์ ทั้งเป็นการยืนยันว่าพระเจ้าทรงรักมนุษย์มากกว่าชีวิตของตน
- เนื่องจากพระเยซูเจ้าได้ชนะความตาย เราต้องเชื่อใจพระองค์ และไว้ใจว่าเราจะได้ชีวิตนิรันดรแห่งความสุขพร้อมกับพระองค์ หากว่าเราทำตามน้ำพระทัยของพระเยซูเจ้าดังที่พระองค์ทำตามน้ำพระทัยของพระบิดา
พระเยซูเจ้าทรงกำชับว่า “อย่าเล่านิมิตที่ได้เห็นนี้ให้ผู้ใดฟัง จนกว่าบุตรแห่งมนุษย์จะกลับคืนชีพจากบรรดาผู้ตาย” (มธ 17:9)
ข้าแต่พระเจ้า ขอพระองค์โปรดประทานความเชื่อในการกลับคืนพระชนมชีพของพระองค์ และประทานความไว้วางใจว่าเราจะได้กลับคืนชีพพร้อมกับพระองค์

เหตุใดพระเยซูเจ้าได้ทรงสำแดงพระสิริมงคลของพระองค์แก่อัครสาวกทั้งสาม?
เพื่อเตรียมจิตใจของท่านให้เชื่อในพระองค์ต่อไป โดยทรงสำแดงว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นหลังจากความตายบนไม้กางเขนของพระองค์
พยานสองคนที่อยู่กับพระเยซูเจ้าคือผู้ใด?
โมเสสและประกาศกเอลียาห์
พระสุรเสียงของพระบิดา สอนเราว่าอย่างไร?
พระสุรเสียงของพระบิดา สอนเราว่า เยซูชาวนาซาเร็ธเป็นพระบุตรของพระเจ้า ความตายและการกลับคืนพระชนมชีพของพระองค์เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้า