foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

ทำไมพระสงฆ์จึงสวมอาภรณ์ศักดิ์สิทธิ์ในพิธีบูชาขอบพระคุณ

mass_kidronในช่วงแรกเริ่มพระศาสนจักรนั้น ไม่มีการสวมอาภรณ์พิเศษอะไรใน “พิธีบิขนมปัง” แต่พอไม่นาน บรรดาคริสตชนรุ่นแรกก็ตระหนักว่าผู้ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์อย่างเช่นเฉลิมฉลองธรรมล้ำลึกปัสกานั้นควรจะสวมชุดต่างหาก โดยเฉพาะยิ่งตามประเพณีของชาวยิวที่ให้บรรดาพระสงฆ์สวมอาภรณ์พิเศษ

ในบทที่ 28 ของหนังสืออพยพ เราอ่านพบวิธีการที่พระเจ้าทรงมอบคำสั่งพิเศษโดยทางโมเสสเรื่องพระสงฆ์ควรสวมอาภรณ์ชนิดใด อาภรณ์นั้นต้องตัดเย็บแบบใด และต้องใช้อย่างไร จุดประสงค์ที่ให้พระสงฆ์สวมอาภรณ์พิเศษนั้น “เพื่อแสดงศักดิ์ศรีและเกียรติของตำแหน่งสมณะ” (อพย 28:2) การสวมอาภรณ์พิเศษนั้นเป็นวิธีการของมนุษย์ในการถวายเกียรติแด่พระเจ้า

ถ้านี่คือวิธีการของพันธสัญญาเดิมให้พระสงฆ์สวมอาภรณ์ ก็คงมีเหตุผลสำคัญมากขึ้นในการที่ให้พระสงฆ์สวมอาภรณ์พิเศษในพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณตามบัญญัติใหม่ การใช้อาภรณ์ต่างๆ นั้นค่อยเป็นค่อยไป และมีความรัดกุมทางพิธีกรรมมากขึ้น รูปแบบพื้นฐานของอาภรณ์นั้นมีการใช้ตั้งแต่ศตวรรษที่ 3 คือเสื้อคลุมสีขาว ท่านออริเจน (ค.ศ.185-254) กล่าวว่า พระสงฆ์ควรสวมเสื้อคลุมผ้าฝ้ายสีขาวในพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ
อาภรณ์ต่างๆ ถูกนำมาใช้เป็นเวลาหลายศตวรรษในพระศาสนจักรตะวันตกและตะวันออก อาภรณ์ยุคหลังๆ นั้น มีความปราณีตให้สีสันมากกว่าในพิธีกรรมลาติน
มีเหตุผลหลายประการในการใช้อาภรณ์ศักดิ์สิทธิ์ คือ
1. เป็นธรรมเนียมให้ผู้ประกอบพิธีพิเศษสวมอาภรณ์พิเศษต่างๆ เช่น ผู้พิพากษาสวมเสื้อคลุมเวลาขึ้นบัลลังก์พิพากษา ฉะนั้นจึงจำเป็นที่พระสงฆ์จะต้องสวมอาภรณ์พิเศษขณะพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ การปฏิบัติหน้าที่สงฆ์ อาภรณ์ที่พระสงฆ์สวมใส่นั้นจะช่วยดึงดูดความสนใจของคริสตชน อันดับแรกก็คือการประกอบพิธีพิเศษของสงฆ์
2. อาภรณ์พิเศษ (เสื้อคลุม เครื่องแบบ) ให้ความโดดเด่นกับงานพิธี ในกรณีของการใช้ในทางศาสนา อาภรณ์ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ นั้นให้การเน้นย้ำถึงธรรมชาติอันเจาะจงของการเฉลิมฉลอง ซึ่งในกรณีของการถวายบูชามิสซานั้น มิเพียงให้ความแตกต่างจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์เท่านั้น แต่ยังแตกต่างจากกิจการคารวกิจอื่นๆ ด้วย อาภรณ์ศักดิ์สิทธิ์เป็นเครื่องหมายของความไม่เหมือนใคร และคุณลักษณะอันสูงส่งของพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ
3. พิธีบูชาขอบพระคุณมิใช่เป็นแค่การสวดภาวนาแบบทั่วไปที่เรากระทำเป็นการส่วนตัว หรือส่วนรวม แต่มีธรรมล้ำลึกในพิธีเอง พิธีบูชาขอบพระคุณเป็นการเฉลิมฉลองธรรมล้ำลึกปัสกา การเปลี่ยนปังและเหล้าองุ่นให้เป็นพระกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้าเป็นธรรมล้ำลึกสำหรับเรา พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณก่อให้เกิดธรรมล้ำลึกของการประทับอยู่ของพระคริสตเจ้า และค้ำจุนเราด้วยธรรมล้ำลึกแห่งความเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ อาภรณ์ศักดิ์สิทธิ์แสดงแก่เราว่าพระสงฆ์กำลังปฏิบัติบางสิ่งที่เป็นธรรมล้ำลึกซึ่งศักดิ์สิทธิ์ และเป็นธรรมล้ำลึกที่สูงกว่าความรู้สึกของเรา
4. เมื่อเราไปพบบุคคลที่มีชื่อเสียง   เป็นปกติวิสัยว่าเราจะแต่งกายอย่างดีในการเข้าพบพระมหากษัตริย์ พระราชินี พระสันตะปาปา หรือผู้นำประเทศ มีกฎระเบียบเกี่ยวกับการแต่งกาย การแต่งกายที่ดีเหมาะสมนั้นเป็นการให้เกียรติแก่บุคคลผู้สูงศักดิ์นั้น ในพิธีบูชาขอบพระคุณ เราพบกับพระเยซูเจ้าเองผู้ทรงประทับอยู่ในศีลมหาสนิท ประธานผู้ประกอบพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณนั้นชิดสนิทกับพระคริสตเจ้า ผู้ทรงประทับอยู่บนพระแท่น ในพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณนั้น พระสงฆ์ในฐานะผู้เข้าพบพระคริสตเจ้า จึงมีหน้าที่สำคัญกว่าสัตบุรุษ ในพิธีการเข้าพบดังกล่าวนี้ พระสงฆ์สวมอาภรณ์พิเศษ เพื่อเป็นการถวายเกียรติ ต่อพระคริสตเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้า

ด้วยเหตุนี้ พระสงฆ์จึงต้องแต่งกายให้เหมาะสมสำหรับทำพิธีบูชาขอบพระคุณตามกฎระเบียบของจารีตพิธีกรรม และต้องดูแลอาภรณ์นั้นให้สะอาดเรียบร้อยและเหมาะสม มิใช่แค่ให้ดูสง่าเท่านั้น แต่เป็นวิธีการเพิ่ม “ความสูงศักดิ์และความดีเลิศ” แด่พระเจ้าผู้สูงสุดและลี้ลับในการถวายนมัสการพระองค์ที่ในการจัดการของเรา