foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

clergy

พระสงฆ์

พระสงฆ์คือผู้ที่ได้รับการเจิมด้วยศีลบวช ทำหน้าที่เป็นศาสนบริกรของพระเจ้า เช่น บิชอป พระสงฆ์ หรือสังฆานุกร