foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

ciborium

ผอบศีล

ผอบศีล คือภาชนะที่ใช้เก็บรักษาแผ่นศีลมหาสนิทหลังจากพิธีบูชาขอบพระคุณ