foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

Body of Christ

พระกายพระคริสตเจ้า

ในฐานะที่เป็นสมาชิกของพระศาสนจักร เราจึงเป็นส่วนหนึ่งแห่งพระกายของพระคริสตเจ้าด้วย

เราจึงมักเรียกปังที่ได้รับการอวยพรเป็นศีลมหาสนิทแล้วว่าเป็น พระกายของพระคริสตเจ้า