แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เหนือความทุกข์ทรมานและความตาย

Do You Love Jesus - 101คริสตชนเชื่อในพระเยซูเจ้าเพราะ พระเยซูทรงกลับเป็นขึ้นมาหลังจากที่ได้ทรงสิ้นพระชนม์ไปแล้วสามวันตามที่ได้ทรงสัญญาไว้
คริสตชนเชื่อในพระเยซูเจ้าเพราะ : พระองค์ทรงรับความตาย

  • เพื่อยืนยันว่าพระองค์เป็นบุตรของพระบิดาเท่าเสมอกันกับพระเจ้า
  • เพื่อเป็นองค์พยานยืนยันถึงสิ่งที่ได้ทรงเผยแสดงแก่เราเกี่ยวกับพระเจ้า มนุษย์และโลก
  • เพื่อทรงไถ่กู้เราจากบาป จากความทุกข์ทรมาน และความตาย
  • เพื่อทรงมอบถวายมนุษยชาติ ผู้เป็นบุตรสุดที่รักของพระบิดาแด่พระองค์
  • ทั้งนี้เพราะทรงรักเรายิ่งกว่าชีวิตของพระองค์เอง

 

ข้อความจากพระคัมภีร์ : ภายใน 40 วันหลังจากพระทรมาน  พระเยซูเจ้าทรงแสดงพระองค์แก่พี่น้อง มากกว่า 500 คนในคราวเดียว (เทียบ 1คร 15:6)
    ทูตสวรรค์กล่าวแก่สตรีทั้งสองคนว่า “อย่ากลัวเลย ข้าพเจ้ารู้ว่าท่านกำลังมองหาพระเยซูผู้ถูกตรึงบนไม้กางเขน พระองค์มิได้ประทับอยู่ที่นี่ เพราะทรงกลับคืนพระชนมชีพแล้วตามที่ตรัสไว้” (มธ 28:5-6)

บทภาวนา : พระเยซูเจ้าผู้สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน ทรงกลับคืนพระชนมชีพ และจะเสด็จมาประทับอยู่ท่ามกลางเราอีกครั้งหนึ่ง

ชวนคิด
เหตุใดเราจึงเชื่อในพระเยซูเจ้า?

  • เราเชื่อในพระเยซูเจ้า เพราะพระองค์ทรงกลับคืนพระชนมชีพตามที่ได้ทรงสัญญาไว้