แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

พระศาสนจักรของพระเยซูเจ้ามีพลังเหนือมนุษย์

religiouslove    พระศาสนจักรของพระเยซูเจ้าซึ่งเป็นภาพลักษณ์ของพระองค์ มีพลังเหนือความทุกข์ทรมานและความตาย เมื่อพระเยซูเจ้าสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน สานุศิษย์ของพระองค์ต่างพากันเตลิดหนีทอดทิ้งพระองค์ไป  แล้วพระองค์ทรงกลับคืนพระชนมชีพมาใหม่ แต่สานุศิษย์ก็ยังไม่เข้าใจถึงความตายและการกลับคืนพระชนมชีพของพระองค์

    ห้าสิบวันให้หลัง พระจิตเจ้าเสด็จลงมา ดังที่พระเยซูเจ้าได้ทรงสัญญาไว้ ประชาชนนับพันเชื่อในพระองค์ สองพันปีต่อมา มนุษย์ไม่เข้าใจพระองค์ และประหัตประหารพระศาสนจักรของพระองค์ ดังที่ได้ทำในยุคแรก และถึงแม้คริสตชนจะได้ทำบาปตลอดเวลา พระจิตเจ้าทรงประทับอยู่กับพระศาสนจักรของพระองค์ พระศาสนจักรจึงเต็มไปด้วยชีวิตเลือดเนื้อ เติบใหญ่และแผ่ขยายไปสุดหล้าทั่วทุกดินแดน ทั้งนี้เพื่อความสุขของมนุษยชาติ พระศาสนจักรของพระองค์เป็นหนึ่งเดียวกันตราบจนสิ้นพิภพ

ข้อความจากพระคัมภีร์ : “ในโลกนี้ท่านจะมีความทุกข์ยาก แต่อย่าท้อแท้ เราชนะโลกแล้ว”  (ยน 16:33)

บทภาวนา : ข้าพเจ้าเชื่อในพระองค์ พระเยซูเจ้าข้า

ชวนคิด

เหตุใดพระศาสนจักรของพระเยซูเจ้าจึงมีชัยเหนือการถูกประหัตประหาร?

  • พระศาสนจักรของพระเยซูเจ้ามีชัยเหนือการถูกประหัตประหาร เพราะพระองค์ทรงเป็นผู้มีชัยเหนือความทุกข์ทรมาน และความตาย โดยได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ