แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

พจนานุกรมพิธีกรรมคาทอลิก (Dictionary of the Liturgy) เรียบเรียงโดยคุณพ่อ Jovian P. Lang, OFM ให้คำอธิบายพระธาตุ ( Relics ) โดยให้คำจำกัดความง่ายๆ สั้นๆ ว่า พระธาตุคือ ร่างกายหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายของนักบุญองค์หนึ่ง หรือของบุญราศีองค์หนึ่ง นอกจากนี้พระศาสนจักรยังอนุญาตให้คริสตชนทั้งหลายมีความศรัทธาเป็นพิเศษคือ ไม้กางเขนแท้ของพระเยซูเจ้า รวมไปถึงเครื่องมือต่างๆ ที่มีส่วนในมหาทรมานของพระเยซูเจ้า อาทิเช่น ตะปู มงกุฎหนาม  ซึ่งปัจจุบันเก็บรักษาไว้   ที่มหาวิหารกางเขนศักดิ์สิทธิ์แห่งเยรูซาแลม ที่กรุงโรม (Basilica di Santa Croce di Gerusalemme,Roma) ในปีแห่งความเชื่อนี้ เราคริสตชนจึงควรมีความเข้าใจที่ถูกต้องต่อพระธาตุที่มีอยู่มากมายในพระศาสนจักรของเรา พ่อขอแบ่งออกเป็นข้อๆ ดังนี้นะครับ

 อ่านเนื้อหาทั้งหมด