แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

พระหรรษทาน

    ในภาคที่3 ของคำสอนคาทอลิก เป็นภาคของ “อุปกรณ์” อันหมายถึง ภาคที่พูดถึงเครื่องมือที่ช่วยให้บรรดาคริสตชนคาทอลิกดำเนินชีวิตตามข้อปฏิบัติ (ภาคที่ 2) ได้ดียิ่งขึ้น
    จุดเด่นของคำสอนในภาคนี้ คือ เรื่องเกี่ยวกับ “ศีลศักดิ์สิทธิ์ 7 ประการ” เป็นหลัก    แต่ก่อนจะกล่าวถึงศีลศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 7 ประการ เราต้องมาทำความเข้าใจกันเกี่ยวกับ “พระหรรษทาน” เสียก่อน
    คำว่า “พระหรรษทาน” ถ้าแปลกันตามตัวอักษรน่าจะมีความหมายดังนี้ หรรษา หมายถึง ความสุขความชื่นชมยินดี ทาน หมายถึงสิ่งที่ได้รับมาหรือได้ให้กันเปล่าๆ โดยไม่มีสิ่งตอบแทน    เมื่อนำมารวมกัน พระหรรษทาน จึงหมายถึง พระพรที่พระเป็นเจ้าทรงประทานให้กับมนุษย์เปล่าๆ ด้วยน้ำพระทัยดีของพระองค์ ทำให้มนุษย์มีความสุข และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นพระพรที่เราได้รับมาโดยอาศัยพระบารมีขององค์พระเยซูคริสตเจ้า  เพื่อช่วยเราให้ดำรงชีวิตคริสตชนที่ดีเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์

พระหรรษทานมี 2 ประเภท คือ
    ก. พระหรรษทานศักดิ์สิทธิกร    หมายถึง พระพรที่พระเป็นเจ้าทรงเสด็จมาประทับอยู่กับชีวิตของเรา หรือ ที่เราเรียกกันว่า ชีวิตแห่งการเป็นหนึ่งเดียวกับพระเป็นเจ้า หรือ “ชีวิตพระ” นั่นเอง สภาพเช่นนี้ทำให้เรามีฐานะเป็น..
    1. บุตรบุญธรรมของพระบิดาเจ้า
    2. น้องของพระเยซูคริสตเจ้า
    3. เป็นพระวิหารที่ประทับของพระจิตเจ้า
    ผู้ที่มีพระหรรษทานศักดิ์สิทธิกรในตนเอง จึงได้ชื่อว่า “อยู่ในศีลในพรของพระเป็นเจ้า หรือ อยู่ในสถานพระหรรษทาน” คือ ชีวิตที่ปราศจากบาป เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้า
    อันว่าชีวิตพระหรรษทาน หรือ ชีวิตเหนือธรรมชาตินี้เราได้รับมาโดยทาง ศีลล้างบาปเป็นเบื้องต้น    และเมื่อเราทำผิดทำบาปอีก เราก็จะสูญเสียชีวิตนี้ไป ส่วนการที่จะได้ชีวิตนี้กลับคืนมาอีก ก็โดยการสำนึกในบาปและความผิด และได้รับการยกบาปและความผิดนั้นโดยทาง “ศีลอภัยบาป” นั่นเอง
    ข. พระหรรษทานปัจจุบัน    หมายถึงพระพรที่พระเป็นเจ้าทรงประทานให้เป็นครั้งๆ ไป ทำให้สติปัญญาของเรารู้จักวิธีการที่จะดำเนินชีวิตที่ดี เพื่อเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ พร้อมทั้งมีความเข้มแข็งที่จะทำดีหนีชั่ว เอาชนะการประจญล่อลวง พระหรรษทานปัจจุบันหรือ พระพรที่เราได้รับเป็นครั้งๆ ในเหตุการณ์ต่างๆ ของชีวิตนั้น เราจะได้รับโดยการสวดภาวนา และรับศีลศักดิ์สิทธิ์ เช่น การสวดภาวนาขอพรแห่งสติปัญญาในการตัดสินใจเรื่องสำคัญๆ การภาวนาเพื่อพ้นจากปัญหาต่างๆ ของชีวิต ฯลฯ
    พระหรรษทานปัจจุบันจึงมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของเราในแต่ละวันให้ผ่านพ้นไปอย่างดี ทำให้เราสามารถกระทำตามน้ำพระทัยของพระเป็นเจ้า และเอาชนะการประจญล่อลวงดังได้กล่าวไปแล้ว

ที่มา : หนังสือ หลักธรรมคำสอนคาทอลิก (คุณพ่อวุฒิเลิศ แห่ล้อม)