แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ความหวัง คืออะไร
ความหวังคือ อนุภาพซึ่งเรามีความปรารถนาอย่างมั่นคงและแน่วแน่ว่าสิ่งที่เรากระทำในโลกนี้  คือการสารรเสริญพระเจ้าและการรับใช้พระองค์  และเพื่อความสุขแท้จริงของเราซึ่งพบความสำเร็จใจพระเจ้า  บ้านที่ถาวรของเราในพระเจ้า (1817-1821, 1843)

ความหวังคือความไว้ว่างใจว่าสิ่งที่พระเจ้าทรงสัญญากับเราในการสร้าง ในบรรดาประกาศก  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพระเยซูคริสตเจ้า  ถึงแม้เรายังมองไม่เห็น  พระจิตของพระเจ้าจะทรงประทานให้เรา  ดังนั้นเราจึงสามารถอดทนในความหวังเพื่อความจริง 1-3

สิริรุ่งโรจน์ตลอดนิรันดรหมายความว่า ประตูที่เราเคาะในช่วงชีวิตของเรานั้นในที่สุดก็เปิดออกให้เรา
ซีเอ็ส  เลวิซ
(1898-1963)