แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ศีลเจิมผู้ป่วยมีเจตนาเพื่อผู้ใด
    ศีลศักดิ์สิทธิ์ของการเจิมผู้ป่วย คาทอลิกทุกคนที่สุขภาพอยู่ในสถานะที่อยู่ในวิกฤตอันตรายสามารถรับศีลศักดิ์สิทธิ์ประการนี้ได้ (1514-1515, 1528-1529)
 
    บุคคลหนึ่งสามารถรับศีลเจิมผู้ป่วยได้หลายครั้งในชีวิตของเขา ด้วยเหตุนี้จึงให้ความหมายกับเยาวชนที่ร้องขอศีลศักดิ์สิทธิ์ประการนี้ด้วย ตัวอย่างเช่น ถ้าพวกเขาต้องเข้ารับการผ่าตัดที่ร้ายแรง ในบางโอกาสคริสตชนจำนวนมากรวมกันเพื่อรับศีลเจิมผู้ป่วยพร้อมกับการสารภาพบาป ในกรณีที่การผ่าตัดล้มเหลว พวกเขาไปพบกับพระเจ้าด้วยมโนธรรมที่ใสสะอาด