แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako
เพลงสดุดีที่ 5
บทภาวนาเวลาเช้า

ชนเลวีผู้นี้ถูกใส่ความกล่าวหา จึงลุกขึ้นตั้งแต่เช้าตรู่เพื่อขอความยุติธรรมจากพระเจ้าในพระวิหาร เขารู้ว่าพระเจ้าทรงเกลียดชังความชั่วทั้งหลาย แต่ทรงอวยพรผู้ที่ดำเนินชีวิตอย่างดี ในฐานะคริสตชน เราไม่อาจมีความเคียดแค้นอย่างที่กล่าวไว้ใน สดด บทนี้ได้ แต่เราเรียนรู้ได้ว่าเราต้องไม่ยอมประนีประนอมเลยกับสิ่งที่เรารู้ว่าเป็นสิ่งไม่ดีไม่ว่าในกรณีใดๆ พระศาสนจักร หรือ คริสตชนแต่ละคนอาจใช้เพลงสดุดีที่ "กล่าวถึงการแก้แค้น" เพื่อแสดงถึงความปรารถนาของเราที่จะเห็นความถูกต้อง และความยุติธรรมเกิดขึ้นในสังคมมนุษย์

สำหรับหัวหน้านักขับร้อง ใช้ขลุ่ยประกอบ เพลงสดุดีของกษัตริย์ดาวิด1    ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดทรงฟังถ้อยคำของข้าพเจ้า
โปรดทรงรับฟังเสียงคร่ำครวญของข้าพเจ้า
2    ข้าแต่พระราชาและพระเจ้าของข้าพเจ้า
โปรดทรงฟังเสียงขอร้องของข้าพเจ้า

ข้าแต่พระยาห์เวห์ ข้าพเจ้าอธิษฐานภาวนาต่อพระองค์
3    ในเวลาเช้า พระองค์ทรงฟังเสียงของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าทูลเสนอคดีของข้าพเจ้าต่อพระองค์ตั้งแต่เช้าตรู่
และคอยพระดำรัสตอบ

4    พระองค์มิใช่พระเจ้าซึ่งพอพระทัยในความชั่ว
คนชั่วจะอยู่กับพระองค์ไม่ได้
5    คนโอ้อวดจะเข้าเฝ้าเฉพาะพระพักตร์ไม่ได้
พระองค์ทรงเกลียดผู้กระทำความชั่ว
6    พระองค์ทรงทำลายคนพูดเท็จ
พระยาห์เวห์ทรงรังเกียจผู้กระหายเลือดและคนหลอกลวง
7    แต่ความรักมั่นคงของพระองค์นั้นยิ่งใหญ่
ข้าพเจ้าจึงเข้าไปในบ้านของพระองค์
ข้าพเจ้าจะกราบนมัสการในพระวิหารศักดิ์สิทธิ์ด้วยความยำเกรง

8    ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขอให้ความเที่ยงธรรมของพระองค์นำข้าพเจ้า
เพราะศัตรูกำลังจ้องทำร้ายข้าพเจ้า
โปรดดลให้ทางของพระองค์ราบเรียบต่อหน้าข้าพเจ้าเถิด

9    คำพูดจากปากของเขาไม่มีความจริงใจเลย
ใจของเขาคิดแต่จะทำลายล้าง
ลำคอของเขาประดุจหลุมศพที่เปิดกว้าง
ลิ้นของเขามีแต่พูดประจบสอพลอ

10    ข้าแต่พระเจ้า โปรดทรงลงโทษเขาเถิด
ให้เขาล้มลงด้วยกลอุบายของตน
โปรดทรงผลักไสเขาออกไปเพราะความผิดมากมาย
ที่เขากบฏต่อพระองค์

11    แต่ขอให้ผู้ที่ลี้ภัยมาพึ่งพระองค์มีความยินดี
เขาจะร้องเพลงด้วยความเบิกบานตลอดไป
พระองค์ทรงปกป้องคุ้มครองเขา
ผู้ที่รักพระนามของพระองค์จะมีความสุขเดชะพระองค์

12    ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระองค์ทรงอวยพรผู้ชอบธรรม
ความโปรดปรานของพระองค์เป็นเสมือนโล่คุ้มครองเขา