แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako
เพลงสดุดีที่ 4
บทภาวนาเวลาเย็น


ในบทภาวนาเวลาค่ำบทนี้ ผู้ชอบธรรมแสดงความทุกข์ที่เห็นคนอันธพาลผู้มีอำนาจกล่าวมุสาและใส่ความ น่าอนาถที่คนอันธพาลเหล่านี้มุ่งหาค่านิยมจอมปลอมของชีวิต เขาจึงพยายามชี้ให้เห็นความถูกต้อง สำหรับผู้ชอบธรรมนี้ มิตรภาพกับพระเจ้าคือบ่อเกิดแห่งความยินดีที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่ความร่ำรวยทางวัตถุใดๆจะนำมาให้ได้ สดด บทนี้เป็นคำภาวนาที่เปี่ยมด้วยความไว้วางใจว่าพระเจ้าจะทรงคุ้มครองป้องกันเขาให้พ้นจากศัตรูและภยันตรายต่างๆที่แฝงเข้ามาในยามค่ำมืดเวลากลางคืน

สำหรับหัวหน้านักขับร้อง   ใช้เครื่องสายประกอบ เพลงสดุดีของกษัตริย์ดาวิด1    ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงพิทักษ์สิทธิของข้าพเจ้า
โปรดตรัสตอบข้าพเจ้าเถิด เมื่อข้าพเจ้าร้องหาพระองค์
ยามข้าพเจ้าตกอยู่ในอันตราย
พระองค์ทรงช่วยข้าพเจ้าให้ปลอดภัย
โปรดทรงเมตตาสงสารข้าพเจ้า
และทรงฟังคำอธิษฐานภาวนาของข้าพเจ้าเถิด

2  บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย ท่านจะมีใจแข็งกระด้างอยู่นานสักเท่าใด?
ทำไมท่านจึงรักสิ่งไร้ค่า และแสวงหาสิ่งหลอกลวง?

3    จงรู้เถิดว่าพระยาห์เวห์ทรงกระทำปาฏิหาริย์สำหรับผู้จงรักภักดีต่อพระองค์
พระยาห์เวห์ทรงฟังเมื่อข้าพเจ้าร้องหาพระองค์
4    แม้จะวุ่นวายใจ ก็จงอย่าทำบาป
จงคิดคำนึงขณะที่นอนบนเตียงอย่างเงียบๆ

5    จงถวายเครื่องบูชาแสดงความจงรักภักดี
และจงวางใจในพระยาห์เวห์เถิด
6    หลายคนกล่าวว่า “ใครจะทำให้เราประสบความสุขได้?”
ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขอให้แสงแห่งพระพักตร์ส่องสว่างเหนือข้าพเจ้าทั้งหลายเถิด

7    พระองค์ประทานความชื่นชมแก่ดวงใจของข้าพเจ้า
ยิ่งกว่าเมื่อข้าพเจ้าได้ข้าวสาลีและเหล้าองุ่นมากมาย

8    เมื่อข้าพเจ้านอน ก็จะหลับทันทีอย่างสงบ
เพราะมิใช่ใครอื่น ข้าแต่พระยาห์เวห์
มีเพียงพระองค์ที่ทรงทำให้ข้าพเจ้าอยู่อย่างปลอดภัย