แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako
เพลงสดุดีที่ 1
ทางสองแพร่ง


สดด บทนี้อยู่ในประเภท "ปรีชาญาณ" เป็นบทนำของหนังสือเพลงสดุดีทั้งเล่ม แสดงให้เห็นว่าเรามีทางเลือกได้ 2 ทาง ทางหนึ่งคือการปฏิบัติตามธรรมบัญญัติของพระเจ้า ซึ่งนำไปสู่ชีวิตและความสุข อีกทางหนึ่งก็คือทางของความอธรรมที่นำไปสู่หายนะ พันธสัญญาเดิมมักกล่าวถึงทางเลือกทั้งสองนี้ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องเผชิญและตัดสินใจ (ฉธบ 30:15; ยรม 21:8-9; สภษ 4:18) ในภาษาของพันธสัญญาใหม่ พระเยซูเจ้าจะตรัสถึง "การเข้าประตูแคบหรือเข้าประตูกว้าง" (มธ 7:13-14) ซึ่งหมายความว่าเราจะเลือกอยู่ข้างพระคริสตเจ้าหรืออยู่ตรงข้ามกับพระองค์ (มธ 12:30)


1    ผู้ชอบธรรมย่อมเป็นสุข
เขาไม่เดินตามคำแนะนำของคนชั่ว
ไม่ยืนในทางของคนบาป
ไม่นั่งร่วมกับคนชอบเยาะเย้ยผู้อื่น
2    แต่ชื่นชมในธรรมบัญญัติของพระยาห์เวห์
ท่องบ่น ธรรมบัญญัติของพระองค์ทั้งวันทั้งคืน
3    เขาเป็นเหมือนต้นไม้ปลูกไว้ริมลำธาร
ออกผลตามฤดูกาล ใบเขียวสด ไม่เหี่ยวแห้ง
เขาคิดจะทำการใดก็สำเร็จทุกประการ
4    ส่วนคนชั่วไม่เป็นเช่นนั้นเลย
เขาเป็นเหมือนแกลบซึ่งลมพัดกระจัดกระจายไป
5    คนชั่วจะถูกตัดสินลงโทษในการพิพากษา 
คนบาปจะถูกขจัดไปจากที่ชุมนุมของผู้ชอบธรรม
6    พระยาห์เวห์ทรงคุ้มครองทางของผู้ชอบธรรม
แต่ทางของคนชั่วจะพินาศ