แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako
เพลงสดุดีที่ 2
อำนาจปกครองของพระเมสสิยาห์

สดด บทนี้กล่าวถึงกษัตริย์ แต่เดิมใช้ในพระราชพิธีราชาภิเษกของกษัตริย์ราชวงศ์ดาวิดที่กรุงเยรูซาเล็ม หลังสมัยเนรเทศเมื่อชาวอิสราเอลไม่มีกษัตริย์อีกแล้ว เขายังใช้ สดด บทนี้แสดงความหวังว่าสักวันหนึ่ง กษัตริย์อีกองค์หนึ่งจากราชวงศ์ดาวิดจะเสด็จมาเริ่มศักราชแห่งสันติภาพ และความรุ่งเรืองอย่างสมบูรณ์ ประกาศกหลายท่านกล่าวถึงความหวังนี้บ่อยๆ เนื่องจากว่าความหวังเช่นนี้ มิได้เป็นความจริงในสมัยพันธสัญญาเดิม คริสตชนในสมัยแรก จึงเห็นว่าพระเยซูเจ้าทรงทำให้ความหวังดังกล่าวเป็นความจริง (กจ 4:25-28;  13:32-33) เราคริสตชนจึงอาจใช้ สดด บทนี้ได้ด้วยความมั่นใจว่าพระคริสตเจ้าจอมกษัตริย์จะทรงมีชัยชนะเหนืออำนาจของโลก ที่ต่อต้านคำสั่งสอนของพระองค์ และจะทรงสถาปนาพระอาณาจักรที่มีพระเจ้าทรงเป็นผู้ปกครองขึ้นในโลกนี้อย่างแน่นอน


1    เหตุใดบรรดาประชาชาติจึงคิดกบฏ?
เหตุใดชนชาติทั้งหลายจึงวางแผนโดยไร้ประโยชน์?
2    บรรดากษัตริย์ของแผ่นดินทรงพากันแข็งข้อ
บรรดาเจ้านายร่วมกันต่อสู้กับพระยาห์เวห์
และผู้รับเจิมของพระองค์
3    “พวกเราจงหักโซ่ตรวนเสีย
พวกเราจงโยนพันธนาการทิ้งไป”
4    พระองค์ผู้ประทับบนพระบัลลังก์ในสวรรค์ทรงพระสรวล
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเยาะเย้ยเขาเหล่านั้น
5    พระองค์ทรงตำหนิเขาทั้งหลายด้วยพระพิโรธ
ความกริ้วของพระองค์บันดาลให้เขาหวาดกลัว
6    “เราเองเป็นผู้เจิมตั้งกษัตริย์ของเรา
ไว้บนเนินศิโยน ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของเรา”
7    ข้าพเจ้าจะประกาศพระราชกฤษฎีกาของพระยาห์เวห์
พระองค์ตรัสแก่ข้าพเจ้าว่า “ท่านเป็นบุตรของเรา
วันนี้เราให้กำเนิดท่านแล้ว
8    จงขอจากเราเถิด และเราจะมอบบรรดาประชาชาติให้เป็นมรดกของท่าน
จะให้ท่านมีกรรมสิทธิ์จนสุดปลายแผ่นดิน
9        ท่านจะปกครองเขาเหล่านั้นด้วยคทาเหล็ก
จะตีเขาให้แตกแหลกลาญดังทุบหม้อดิน
10     ดังนั้น กษัตริย์ทั้งหลายเอ๋ย จงมีความฉลาดเถิด
บรรดาเจ้านายของแผ่นดินเอ๋ย จงเรียนรู้เถิด
11     จงรับใช้พระยาห์เวห์ด้วยความยำเกรง
จงชื่นชมยินดีเฉพาะพระพักตร์
12    จงกราบนมัสการพระองค์ด้วยอาการสั่นกลัว
มิฉะนั้นพระองค์จะกริ้ว
แล้วแผนการของท่านจะล้มเหลว
เพราะพระพิโรธของพระองค์ย่อมพลุ่งขึ้นโดยฉับพลัน
ทุกคนที่ลี้ภัยมาพึ่งพระองค์ย่อมเป็นสุข