แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เพลงสดุดีที่ 150
เพลงสรรเสริญส่งท้าย

    เป็นการเหมาะสมแล้ว ที่เพลงบทสุดท้ายในหนังสือเพลงสดุดีจะเป็นการเชิญชวนสรรพสิ่งในโลก และบนสวรรค์ให้บรรเลงดนตรีสรรเสริญพระเจ้า พร้อมกับนักดนตรีและนักเต้นรำของพระวิหาร สดด บทนี้เป็นบทเพลงสรรเสริญเพื่อปิดหนังสือเพลงสดุดีทั้ง 150 บท จึงรื้อฟื้นเจตนาของเพลงสดุดีแต่ละบทอีกครั้งหนึ่ง เพลงเหล่านี้มีไว้เพื่อ “สรรเสริญพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้า” (เทียบ อฟ 1:12,14) แต่เจตนานี้จะสำเร็จบริบูรณ์ได้ในอนาคตเท่านั้น “เมื่อนั้นข้าพเจ้าได้ยินเสียงสิ่งสร้างทั้งมวล ทั้งที่อยู่ในสวรรค์และบนแผ่นดิน ทั้งใต้พิภพและในทะเล และทุกสิ่งที่อยู่ในที่เหล่านั้น ร้องสรรเสริญว่า “พระองค์ผู้ประทับบนพระบัลลังก์และลูกแกะจงได้รับคำถวายพระพร พระเกียรติยศ พระสิริรุ่งโรจน์และอำนาจปกครอง ตลอดนิรันดรเทอญ” (วว 5:13)1    อัลเลลูยา
    จงสรรเสริญพระเจ้าในสถานศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์
        จงสรรเสริญพระองค์บนท้องฟ้าที่ประทับแห่งพระอานุภาพของพระองค์
2    จงสรรเสริญพระองค์ที่ทรงกระทำกิจการทรงพลัง
          จงสรรเสริญพระองค์เพราะความยิ่งใหญ่ไร้ขอบเขตของพระองค์
3    จงสรรเสริญพระองค์ด้วยเสียงแตร
        จงสรรเสริญพระองค์ด้วยพิณใหญ่และพิณเล็ก
4    จงสรรเสริญพระองค์ด้วยรำมะนาและการฟ้อนรำ
        จงสรรเสริญพระองค์ด้วยเครื่องสายและขลุ่ย
5    จงสรรเสริญพระองค์ด้วยเสียงกึกก้องของฉาบ
        จงสรรเสริญพระองค์ด้วยเสียงฉาบฉลองชัย
6    ทุกสิ่งที่มีลมหายใจ จงสรรเสริญพระยาห์เวห์เถิด
        อัลเลลูยา