แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เพลงสดุดีที่ 132
สัญลักษณ์การประทับอยู่ของพระเจ้า

เพลงสดุดีเกี่ยวกับกษัตริย์บทนี้ เป็นเพลงสดุดีเกี่ยวกับพระเมสสิยาห์บทหนึ่งที่สำคัญที่สุด ทั้งในธรรมประเพณีของชาวยิวและของคริสตชน แต่เดิม สดด บทนี้ใช้ในพิธีกรรมระลึกถึงการที่กษัตริย์ดาวิดทรงอัญเชิญหีบพันธสัญญา เข้ามาประดิษฐานที่กรุงเยรูซาเล็ม ตามที่มีเล่าอยู่ใน 2 ซมอ 6 เพลงสดุดีบทนี้เน้นความคิดสองประการที่มีความสำคัญพิเศษ ในเทววิทยาของพันธสัญญาเดิม คือ การที่กษัตริย์ดาวิดทรงสาบานว่าจะทรงสร้างที่ประทับถวายพระเจ้า และการที่พระเจ้าทรงสัญญาจะสถาปนาพระราชวงศ์ของกษัตริย์ดาวิด และทรงเลือกเนินศิโยนเป็นที่ประทับของพระองค์ตลอดไป (ดู 2 ซมอ 7) สำหรับชาวยิว พระสัญญาของพระเจ้ากับกษัตริย์ดาวิดยังไม่เป็นความจริง เขายังรอคอยอยู่จนบัดนี้ ส่วนสำหรับคริสตชน พระสัญญานี้เป็นความจริงแล้วอย่างสมบูรณ์ในองค์พระเยซูเจ้า (ลก 1:31-33)
บทเพลงของผู้แสวงบุญ1    ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดทรงระลึกถึงดาวิดเถิด
        โปรดทรงระลึกถึงความยากลำบากของเขา
2    เขาสาบานแด่พระยาห์เวห์
        ปฏิญาณต่อพระผู้ทรงฤทธานุภาพของยาโคบว่า
3    "ข้าพเจ้าจะไม่เข้าไปใต้หลังคาบ้านข้าพเจ้า
        จะไม่ขึ้นไปนอนบนเตียง
4    จะไม่ยอมให้ตาข้าพเจ้าหลับ
        จะไม่ยอมปิดเปลือกตา
5    จนกว่าข้าพเจ้าจะหาสถานที่สำหรับพระยาห์เวห์
    ให้เป็นที่ประทับสำหรับพระผู้ทรงฤทธานุภาพของยาโคบได้"
6    ฟังเถิด พวกเราได้ยินว่าหีบพันธสัญญาอยู่ที่เอฟราธาห์
        เราพบหีบนี้ในทุ่งนาแห่งยาอาร์
7    จงเข้าไปยังที่ประทับของพระองค์
        และกราบนมัสการ ณ ที่วางพระบาทของพระองค์เถิด
8    ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดทรงลุกขึ้นเสด็จไปยังที่พำนักถาวรของพระองค์เถิด
        พระองค์และหีบพันธสัญญา เครื่องหมายแห่งพระอานุภาพของพระองค์
9   บรรดาสมณะของพระองค์จงสวมความชอบธรรมเป็นอาภรณ์
        ผู้จงรักภักดีต่อพระองค์จงโห่ร้องด้วยความยินดีเถิด
10    เพราะดาวิดผู้รับใช้ของพระองค์
        ขออย่าได้ทรงผลักไสผู้รับเจิมของพระองค์เลย
11    พระยาห์เวห์ทรงสาบานต่อดาวิด
        และจะทรงรักษาสัจวาจาของพระองค์ไว้เสมอว่า
    "เราจะแต่งตั้งบุตรคนหนึ่งของท่าน
        ไว้บนบัลลังก์ของท่าน
12    ถ้าบุตรหลานของท่านปฏิบัติตามพันธสัญญาของเรา
        และปฏิบัติตามกฤษฎีกาที่เราจะมอบไว้
    บุตรหลานของเขาก็เช่นเดียวกัน
        จะได้ครองบัลลังก์ของท่านสืบต่อไปเป็นนิตย์"
13    ถูกต้องแล้ว พระยาห์เวห์ทรงเลือกศิโยน
        ทรงปรารถนาให้เป็นที่พำนักของพระองค์
14    "สถานที่นี้จะเป็นที่พำนักถาวรของเราตลอดไป
        เราจะพำนักอยู่ที่นี่ดังที่เราปรารถนา
15    เราจะอวยพรให้นครนี้มีเสบียงอาหารบริบูรณ์
        ให้คนยากจนมีอาหารกินจนอิ่ม
16    เราจะให้บรรดาสมณะสวมความรอดพ้นเป็นอาภรณ์
        ผู้จงรักภักดีในนครนี้จะโห่ร้องด้วยความยินดี
17    ณ ที่แห่งนี้ เราจะให้เชื้อสายของดาวิดขึ้นมามีอำนาจอีก
        เป็นดังประทีปที่ส่องแสงในบ้านผู้รับเจิมของเรา
18    เราจะให้ศัตรูทั้งหลายของเขาได้อับอาย
        ในขณะที่มงกุฎhของเขาจะส่องแสงรุ่งเรือง"