แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เพลงสดุดีที่ 131
ความวางใจดุจเด็กน้อย

อาจไม่มีเพลงสดุดีบทใด ที่แสดงความสุภาพถ่อมตนเท่ากับเนื้อหาของ สดด บทนี้ ภาพของทารกน้อยในอ้อมกอดของมารดาสะท้อนความเชื่อและความวางใจอย่างสมบูรณ์ ที่อิสราเอลมีต่อพระเจ้าให้เห็นได้อย่างชัดเจน พระเยซูเจ้าทรงสอนว่าถ้าเราไม่กลับเป็นเหมือนเด็กเล็กๆ เราจะเข้าอาณาจักรสวรรค์ไม่ได้ (มธ 18:3)
บทเพลงของผู้แสวงบุญ ของกษัตริย์ดาวิด1    ข้าแต่พระยาห์เวห์ ใจข้าพเจ้ามิได้หยิ่งผยอง
        ตาข้าพเจ้ามิได้มองข้ามผู้อื่น
    ข้าพเจ้าไม่ฝักใฝ่สิ่งใหญ่โต
        หรือสิ่งประหลาดอัศจรรย์เกินกว่าข้าพเจ้า
2    มิใช่เช่นนั้น ข้าพเจ้ามีใจสงบเสงี่ยม
        เหมือนเด็กน้อยในอ้อมแขนของมารดา
        วิญญาณข้าพเจ้าเหมือนเด็กน้อย
3    อิสราเอลจงหวังในพระยาห์เวห์เถิด
        บัดนี้และตลอดไป