แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เพลงสดุดีบทที่ 110
พระเมสสิยาห์ทรงเป็นสมณะ

เนื้อหาของ สดด บทนี้เป็นพระดำรัสของพระเจ้าสามเรื่องที่สมณะหรือประกาศกกล่าวในพระราชพิธีราชาภิเษกกษัตริย์พระองค์ใหม่ พระเจ้าทรงสัญญาจะประทานให้กษัตริย์มีชัยชนะต่อบรรดาศัตรู ทรงรื้อฟื้นการรับกษัตริย์เป็นบุตรบุญธรรมและทรงตั้งให้กษัตริย์ทำหน้าที่สมณะเหมือนกับเมลคีเซเด็ก พระองค์ยังทรงสัญญาจะช่วยเหลือกษัตริย์เมื่อจะทำสงครามในอนาคตด้วย ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเพลงสดุดีนี้บทนี้ใช้ขับร้องในพิธีราชาภิเษก หรือวันครบรอบปีเช่นเดียวกับ สดด 2 – ธรรมประเพณีทั้งของชาวอิสราเอลและคริสตชน จัดว่าเพลงสดุดีบทนี้เป็นยอดของบรรดา “เพลงสดุดีเกี่ยวกับกษัตริย์” คริสตชนเข้าใจว่าข้อความต่างๆ ในเพลงสดุดีบทนี้ สำเร็จเป็นจริงอย่างสมบูรณ์ในองค์พระเยซูคริสตเจ้า “พระเมสสิยาห์” (ผู้รับเจิม) และพระบุตรของพระเจ้า (มธ 22:44-45; 26:63-64) พันธสัญญาใหม่ใช้ข้อความจาก สดด บทนี้บ่อยๆ เพื่อประกาศพระสิริรุ่งโรจน์ของพระคริสตเจ้าผู้ทรงกลับคืนพระชนมชีพในฐานะเจ้าผู้ปกครองสกลจักรวาล (เทียบ มก 16:19; กจ 2:33-35; รม 8:34; อฟ 1:20; คส 3:1; 1 ปต 3:22; 1 คร 15:25-28; ฮบ 10:12-13)
เพลงสดุดี ของกษัตริย์ดาวิด1    พระดำรัสของพระยาห์เวห์แก่องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า
        "จงประทับทางขวาของเรา
        จนกว่าเราจะทำให้ศัตรูของท่านเป็นดังแท่นวางเท้าของท่าน"
2    จากศิโยนพระยาห์เวห์จะทรงแผ่ขยายอำนาจกษัตริย์ปกครองแก่ท่าน ตรัสว่า
        "จงปกครองเหนือบรรดาศัตรู
3    อำนาจปกครองเป็นของท่านตั้งแต่วันกำเนิดในความรุ่งโรจน์ศักดิ์สิทธิ์
        ตั้งแต่รุ่งอรุณเราให้กำเนิดท่านเหมือนน้ำค้าง"
4    พระยาห์เวห์ทรงปฏิญาณไว้แล้ว และจะไม่เปลี่ยนพระทัย
        "ท่านเป็นสมณะตลอดไปตามแบบของเมลคีเซเดค"
5    พระยาห์เวห์ประทับ ณ เบื้องขวาของท่าน
        พระองค์จะทรงทำลายล้างกษัตริย์ทั้งหลายในวันแห่งพระพิโรธ
6    จะทรงพิพากษานานาชาติ ให้ซากศพกองเป็นภูเขา
        และจะทรงบดขยี้ศีรษะทั่วแผ่นดิน
7    พระราชาจะทรงดื่มน้ำจากลำธารริมทาง
        ดังนั้นจึงทรงเชิดพระเศียรขึ้นสูง