แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เพลงสดุดีที่ 111
คำสรรเสริญพระราชกิจของพระยาห์เวห์

    เพลงสดุดีกลบทอักษรบทนี้ เป็นเพลงสรรเสริญพระทัยดีของพระเจ้าที่ทรงแสดงให้ปรากฏในการอพยพออกจากอียิปต์และการกระทำพันธสัญญากับประชากรอิสราเอล ผู้ที่คิดคำนึงถึงพระราชกิจอันน่าพิศวงที่พระเจ้าทรงกระทำ ย่อมได้รับความรู้ถึงพระฤทธานุภาพและพระทัยดีของพระองค์ ความยำเกรงพระเจ้าซึ่งหมายถึงการดำเนินชีวิตตามเงื่อนไขของพันธสัญญานับเป็นการได้รับปรีชาญาณที่แท้จริง    
    อัลเลลูยาอาเลฟ    1    ข้าพเจ้าจะขอบพระคุณพระยาห์เวห์ด้วยสุดจิตใจ
เบท        พร้อมกับผู้ชอบธรรมในที่ชุมนุม
กีเมล    2    พระราชกิจของพระยาห์เวห์ยิ่งใหญ่
ดาเลท        ควรแก่การพิจารณาจากทุกคนที่ชื่นชอบพระราชกิจนั้น
เฮ    3    พระราชกิจของพระองค์เปี่ยมด้วยความสง่างามและความรุ่งเรือง
วาว        ความเที่ยงธรรมของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิตย์
ซาอิน    4    พระองค์ทรงทำให้พระราชกิจน่าพิศวงของพระองค์เป็นที่จดจำ
เคท        พระยาห์เวห์โปรดปรานและทรงเมตตากรุณา
เตด    5    พระองค์ประทานอาหารแก่ผู้ที่ยำเกรงพระองค์
โยด        ทรงระลึกถึงพันธสัญญาของพระองค์อยู่เสมอ
คัฟ    6    พระองค์ทรงสำแดงพระอานุภาพแห่งพระราชกิจแก่ประชากรของพระองค์
ลาเมด        ประทานนานาชาติให้เป็นมรดกแก่เขา
เมม    7    พระราชกิจจากพระหัตถ์ของพระองค์เป็นความสัตย์จริงและความยุติธรรม
นูน        ข้อบังคับของพระองค์ทุกข้อน่าเชื่อถือ
ซาเมค    8    ตั้งมั่นอยู่ตลอดไปเป็นนิตย์
อายิน        สมควรปฏิบัติตามอย่างซื่อสัตย์และเที่ยงธรรม
เป    9    พระองค์ทรงปลดปล่อยประชากรของพระองค์
ซาเด        ทรงสถาปนาพันธสัญญาของพระองค์ไว้ตลอดไป
โฆฟ        พระนามของพระองค์นั้นศักดิ์สิทธิ์และน่าสะพรึงกลัว
เรช   10      ความยำเกรงพระยาห์เวห์เป็นจุดเริ่มต้นของปรีชาญาณ
ชิน        ผู้ปฏิบัติตามบทบัญญัติย่อมมีปัญญา
เตา        การสรรเสริญพระยาห์เวห์ดำรงอยู่ตลอดไป