แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เพลงสดุดีที่ 30
บทขอบพระคุณที่ได้พ้นจากโรคร้ายถึงชีวิต


สดด บทนี้เป็นบทเพลงแสดงความยินดีและขอบพระคุณพระเจ้าที่ผู้ขับร้องได้รับการรักษาให้หายจากโรคร้าย เขาเข้าไปสัมผัสกับความตายอยู่แล้ว จึงรู้สึกว่าชีวิตเป็นของประทานล้ำค่าจากพระเจ้า เราพบว่าผู้นิพนธ์ใช้ข้อความที่ตรงข้ามกันอย่างแรงเพื่อแสดงการผ่านจากความเจ็บป่วยมารับสุขภาพคืนมา เช่น ผ่านจากความตายมาสู่ชีวิต ผ่านจากพระพิโรธของพระเจ้ามารับพระพรของพระองค์ ผ่านจากการร้องไห้มาสู่ความยินดี ผ่านจากความกลัวมาสู่ความมีใจสงบ ผ่านจากการไว้ทุกข์มาเริงระบำ ทิ้งเสื้อผ้าไว้ทุกข์มาชื่นชมยินดี คริสตชนอาจใช้ สดด บทนี้เพื่อขอบพระคุณสำหรับการสิ้นพระชนม์ และการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า ซึ่งรักษาเราให้หายจากบาป และเป็นประกันว่าสักวันหนึ่งเราก็จะกลับคืนชีพมารับชีวิตนิรันดรอย่างแน่นอน
เพลงสดุดีของกษัตริย์ดาวิด บทเพลงสำหรับพิธีถวายพระวิหาร1    ข้าแต่พระยาห์เวห์ ข้าพเจ้ายกย่องสรรเสริญพระองค์ เพราะพระองค์ทรงเชิดชูข้าพเจ้า
    พระองค์ไม่ทรงปล่อยให้เหล่าศัตรูชื่นชมที่เห็นข้าพเจ้าประสบเคราะห์ร้าย
2    ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าร้องขอความช่วยเหลือจากพระองค์
    พระองค์ก็ทรงรักษาข้าพเจ้า
3    ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระองค์ทรงดึงข้าพเจ้าขึ้นมาจากแดนมรณะ
    พระองค์ประทานชีวิต มิให้ข้าพเจ้าต้องลงไปในขุมลึก

4    ท่านทั้งหลายผู้จงรักภักดีต่อพระยาห์เวห์ จงขับร้องสดุดีถวายพระองค์เถิด
    จงสรรเสริญพระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์
5    พระพิโรธคงอยู่เพียงชั่วขณะหนึ่ง แต่ความโปรดปรานของพระองค์ดำรงอยู่ตลอดชีวิต
    น้ำตาอาจมาถึงในเวลาเย็นa แต่ความยินดีจะมาในเวลาเช้า

6    เมื่อสบายดี ข้าพเจ้าคิดว่า
    "ไม่มีสิ่งใดจะมาทำให้ข้าพเจ้าหวั่นไหวได้"
7    ข้าแต่พระยาห์เวห์ เมื่อพระองค์โปรดปราน
    ข้าพเจ้าก็รู้สึกว่าพระองค์ทรงทำให้ข้าพเจ้ามั่นคงดุจภูผาสูงใหญ่
    แต่เมื่อทรงซ่อนพระพักตร์ ข้าพเจ้าก็รู้สึกหวาดกลัว

8    ข้าแต่พระยาห์เวห์ ข้าพเจ้าเรียกหาพระองค์
    ข้าพเจ้าวอนขอความเมตตาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า
9    จะมีประโยชน์ใดถ้าข้าพเจ้าจะต้องตาย และต้องลงไปในขุมลึก
    ผงคลีจะสรรเสริญพระองค์ได้หรือ?
    จะประกาศความซื่อสัตย์ของพระองค์ได้หรือ?

10    ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดทรงฟังเถิด โปรดทรงเมตตาข้าพเจ้าด้วย
    ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดทรงช่วยข้าพเจ้าเถิด
11    พระองค์ทรงเปลี่ยนการร่ำไห้ของข้าพเจ้าให้เป็นการเริงระบำ
    ทรงเปลื้องเสื้อผ้ากระสอบของข้าพเจ้าและประทานอาภรณ์งดงามให้ข้าพเจ้ายินดี
12    เพราะฉะนั้น ดวงใจข้าพเจ้าจะขับร้องถวายพระองค์มิหยุดหย่อน
    ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระองค์ตลอดไป