แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เพลงสดุดีที่ 29
พระยาห์เวห์ทรงสำแดงพระอานุภาพในพายุ


สดด บทนี้เป็นเพลงสรรเสริญพระเจ้า ผู้ทรงอำนาจเหนือสายฟ้าและพายุ อาจได้เค้าความมาจากบทเพลงของชาวคานาอันที่ใช้สรรเสริญพระบาอัลฮาดัด เทพเจ้าแห่งพายุ ผู้นิพนธ์คิดว่าเสียงฟ้าร้องคือพระสุรเสียงของพระเจ้า ซึ่งแสดงอานุภาพทำลายล้างในธรรมชาติ แต่เขามิได้มีความกลัวเลย พระเจ้าผู้ทรงอานุภาพซึ่งประทับอยู่เหนือห้วงน้ำแห่งพายุนี้ ยังทรงเป็นพระเจ้าที่ประทานพระพรและสันติอีกด้วย เมื่อพระเยซูเจ้าทรงสมภพที่เมืองเบธเลเฮม บทเพลงของบรรดาทูตสวรรค์ก็สะท้อน สดด บทนี้ด้วย "พระสิริรุ่งโรจน์ในสวรรค์และสันติบนแผ่นดิน" (เทียบ ลก 2:14)
เพลงสดุดี ของกษัตริย์ดาวิด1    บุตรทั้งหลายของพระเจ้า จงสรรเสริญพระยาห์เวห์เถิด
    จงสรรเสริญพระสิริรุ่งโรจน์และพระอานุภาพของพระยาห์เวห์
2    จงสรรเสริญพระสิริรุ่งโรจน์แห่งพระนามของพระยาห์เวห์
    จงกราบนมัสการพระยาห์เวห์เมื่อทรงสำแดงความศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์
3    พระสุรเสียงของพระยาห์เวห์ก้องอยู่เหนือน่านน้ำ พระเจ้าผู้ทรงสิริแผดพระสุรเสียงกึกก้อง
    พระยาห์เวห์ประทับอยู่เหนือห้วงน้ำกว้างใหญ่
4    พระสุรเสียงของพระยาห์เวห์ทรงอานุภาพ
    พระสุรเสียงของพระยาห์เวห์กึกก้องกัมปนาท
5    พระสุรเสียงของพระยาห์เวห์โค่นต้นสนสีดาร์
    พระยาห์เวห์ทรงโค่นต้นสนสีดาร์แห่งภูเขาเลบานอน
6    ทรงทำให้ภูเขาเลบานอนลุกขึ้นมาโลดเต้นดังเช่นลูกวัว
    และทรงทำให้ภูเขาซีรีออนโลดเต้นเหมือนกระทิงหนุ่ม
7    พระสุรเสียงของพระยาห์เวห์จุดประกายไฟให้แลบแปลบปลาบ
8    พระสุรเสียงของพระยาห์เวห์ทำให้ถิ่นทุรกันดารสั่นสะเทือน
    พระยาห์เวห์ทรงทำให้ถิ่นทุรกันดารกาเดชหวั่นไหว
9    พระสุรเสียงของพระยาห์เวห์ทำให้ต้นโอ๊กfสะท้านสะเทือน
    ทรงปลิดใบต้นไม้ในป่าจนหมดต้น
    ในพระวิหารของพระองค์ทุกคนร้องขานพร้อมกันว่า
    "พระสิริรุ่งโรจน์จงมีแด่พระองค์"
10    พระยาห์เวห์ประทับเหนือห้วงมหรรณพh
    พระยาห์เวห์ประทับเป็นกษัตริย์ตลอดไป
11    พระยาห์เวห์ประทานพละกำลังแก่ประชากรของพระองค์
    และทรงอวยพรให้ประชากรของพระองค์ประสบสันติสุข