แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ทำไมความเชื่อต้องมีคำจำกัดความและรูปแบบ
153762

ความเชื่อไม่ใช่คำที่ว่างเปล่า แต่เป็นความจริง ตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมา ได้มีการเขียนบทยืนยันความเชื่อรูปแบบต่างๆ ในพระศาสนจักร โดยอาศัยบทยืนยันความเชื่อเหล่านี้ เราจึงได้พิจารณาไตร่ตรอง แสดงความคิดเห็น เรียนรู้ แบ่งปัน เฉลิมฉลอง และดำเนินชีวิตความจริงเช่นนี้ได้ (170-174)

หากไม่มีบทยืนยันความเชื่อที่กำหนดไว้ เนื้อหาสาระของความเชื่ออาจจะเลือนหายไป ด้วยเหตุนี้ พระศาสนจักรจึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับประโยคที่ชัดเจน ถ้อยคำที่ถูกต้อง ซึ่งกว่าจะสำเร็จได้ก็เป็นไปด้วยความยากลำบาก ทั้งนี้เพื่อป้องกันมิให้สารของพระคริสตเจ้าถูกเข้าใจผิด หรือถูกบิดเบือน ยิ่งกว่านั้น บทยืนยันความเชื่อนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง เมื่อต้องถ่ายทอดความเชื่อของพระศาสนจักรไปสู่วัฒนธรรมต่างๆ โดยที่ต้องรักษาสาระสำคัญไว้ เพราะความเชื่อที่มีร่วมกันเป็นพื้นฐานของเอกภาพในพระศาสนจักร

 

pi7พระศาสนจักรดูแลรักษา (ความเชื่อและคำเทศน์สอนของบรรดาอัครสาวก) ด้วยความเอาใจใส่ เสมือนดูแลบ้านที่มีอยู่เพียงหลังเดียว และเชื่อด้วยว่าเป็นดังจิตวิญญาณและหัวใจดวงเดียวกัน พระศาสนจักรเทศน์สอน และถ่ายทอดความเชื่อนี้ด้วยเสียงเดียวกัน ประหนึ่งว่ามีเพียงปากเดียว” (นักบุญอิเรเนอุส แห่งลีออง 135-202 ปิตาจารย์ของพระศาสนจักร)

 

sta02005ขอให้บทข้าพเจ้าเชื่อเป็นดังกระจกเงา จงมองดูตัวเองในนั้น เพื่อดูว่าท่านเชื่อในสิ่งที่ท่านยืนยันจริงๆ หรือไม่ และจงชื่นชมยินดีในความเชื่อของท่านทุกๆ วัน” (นักบุญออกัสติน 354-430)

 

 

 

 

stbasilไม่มีมนุษย์คนใดมีชีวิตอยู่คนเดียว ไม่มีมนุษย์คนใดมีความเชื่อเพียงลำพัง พระเจ้าตรัสพระวาจาของพระองค์แก่เรา และพระองค์ทรงเรียกเรามาร่วมกันสร้างชุมชนประชากรของพระองค์ และพระศาสนจักรของพระองค์ หลังจากที่พระเยซูเจ้าเสด็จกลับไปเฝ้าพระบิดาของพระองค์ พระศาสนจักรจึงเป็นเครื่องหมายถึงการประทับอยู่ของพระองค์ในโลก” (นักบุญบาซิล องค์ใหญ่ พระสังฆราชในศตวรรษที่ 5)