แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

กิจกรรมในปีแห่งความเชื่อ

1.    อ่านชีวประวัติของบรรดานักบุญ

2.    ไปจาริกแสวงบุญ

3.    ศึกษาเนื้อหาคำสอนบางส่วนเป็นพิเศษ

4.    รับศีลอภัยบาปเป็นประจำ

5.    ศึกษาเอกสารสังคายนาวาติกันที่ 2

6.    เข้าร่วมกลุ่มภาวนาในวัดของท่าน

7.    ศึกษา “บทข้าพเจ้าเชื่อ” ด้วยหัวใจ

8.    สวดสายประคำทุกวัน

9.    มีความตั้งใจมากขึ้นในการร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณและศึกษาพระคัมภีร์

10.    เข้าร่วมงานแพร่ธรรมของวัด