แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

สื่อการเรียนการสอน เรื่อง บาปต้น (พยศชั่ว) 7 ประการ

แผนภูมิความรู้ ประกอบด้วย

1. ความหมายของบาปต้นหรือพยศชั่ว 7 ประการ

2. เพลง บาปต้น 7 ประการ

3. เกม ตีตัวตุ่น บาปต้น 7 ประการ

บาปต้น 7 ประการ