แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

แผนภูมิความรู้ ปีพิธีกรรม

1. เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

2. เทศกาลพระคริสตสมภพ

3. เทศกาลธรรมดา (ช่วงแรก)

4. เทศกาลมหาพรต

5. เทศกาลปัสกา

6. เทศกาลธรรมดา (ช่วงสอง)

ปีพิธีกรรม