แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

รำพึงพระวาจาประจำวัน

วันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา พระวรสาตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกา (ลก 10:1-12) เวลานั้น องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงแต่งตั้งศิษย์อีกเจ็ดสิบสองคน และทรงส่งเขาล่วงหน้าพระองค์เป็นคู่ๆ ไปทุกตำบลทุกเมืองที่พระองค์จะเสด็จ พระองค์ตรัสกับเขาว่า “ข้าวที่จะเกี่ยวมีมาก แต่คนงานมีน้อย จงวอนขอเจ้าของนาให้ส่งคนงานมาเก็บเกี่ยวข้าวของพระองค์เถิด...
วันพุธ สัปดาห์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา พระวรสาตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิว (มธ 11:25-30) เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสว่า “ข้าแต่พระบิดา เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน ข้าพเจ้าสรรเสริญพระองค์ที่ทรงปิดบังเรื่องเหล่านี้จากบรรดาผู้มีปรีชาและรอบรู้ แต่ทรงเปิดเผยแก่บรรดาผู้ต่ำต้อย ถูกแล้ว พระบิดาเจ้าข้า...
วันอังคาร สัปดาห์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกา (ลก 9:51-56) เวลาที่พระเยซูเจ้าจะต้องทรงจากโลกนี้ไปใกล้เข้ามาแล้ว พระองค์ทรงตั้งพระทัยแน่วแน่จะเสด็จไปกรุงเยรูซาเล็ม และทรงส่งผู้นำสารไปล่วงหน้า คนเหล่านี้ออกเดินทางและเข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่งของชาวสะมาเรียเพื่อเตรียมรับเสด็จพระองค์ แต่ประชาชนที่นั่นไม่ยอมรับเสด็จเพราะพระองค์กำลังเสด็จไปกรุงเยรูซาเล็ม เมื่อยากอบและยอห์นศิษย์ของพระองค์เห็นดังนี้ก็ทูลพระองค์ว่า “พระเจ้าข้า พระองค์ทรงพระประสงค์ให้เราเรียกไฟจากฟ้าลงมาเผาผลาญคนเหล่านี้หรือไม่”...

Don't be afraid

E-Book แผนกคริสตศาสนธรรม อัคสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

สื่อการสอน เกมคำสอน เกมพระคัมภีร์ ออนไลน์

สื่อคำสอน วิธีสวดสายประคำและข้อรำพึง
สื่อคำสอน วิธีสวดสายประคำและข้อรำพึง
สื่อคำสอน วิธีการสวดสายประคำ และข้อรำพึงสายประคำ สำหรับวันจันทร์และวันเสาร์…..ธรรมล้ำลึกแห่งความปีติยินดี ข้อรำพึงที่ 1 ทูตสวรรค์แจ้งข่าวแก่พระนางมารีย์ ข้อรำพึงที่ 2 พระนางมารีย์เสด็จเยี่ยมนางเอลีซาเบธ...
สื่อคำสอน เรื่อง สิ่งคล้ายศีล
สื่อคำสอน เรื่อง สิ่งคล้ายศีล
สิ่งคล้ายศีล คือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือกิจการที่พระศาสนจักรกระทำผ่านทางบทภาวนาเฉพาะ เพื่อให้เราได้รับพระพรทั้งสำหรับฝ่ายกายและวิญญาณจากพระเจ้า สิ่งคล้ายศีลมีความคล้ายกับศีลศักดิ์สิทธิ์ ต่างกันตรงที่ว่า ศีลศักดิ์สิทธิ์ เป็นเครื่องหมายแลเห็นได้ สถาปนาขึ้นโดยพระคริสตเจ้าเพื่อประทานพระหรรษทาน รับอำนาจแจกจ่ายพระหรรษทานจากพระเจ้า...
สื่อการเรียนการสอน เรื่อง อุปมาของพระเยซูเจ้า
สื่อการเรียนการสอน เรื่อง อุปมาของพระเยซูเจ้า
อุปมาเป็นเรื่องราวสั้นๆ ชวนคิด ที่พระเยซูเจ้าทรงเล่าให้ประชาชนฟัง เพื่อสอนพวกเขาเกี่ยวกับพระเจ้าและหนทางไปสวรรค์
สื่อการเรียนการสอน เรื่อง "คำสอนของพระเยซูเจ้า"
สื่อการเรียนการสอน เรื่อง
แผนภูมิความรู้ ความสอนของพระเยซูเจ้า ความเชื่อและการรับศีลล้างบาป ความสุขแท้จริง การเป็นแบบอย่างที่ดี การรักศัตรู การภาวนา ความไว้วางใจในพระเจ้า การทำตามพระประสงค์ของพระเจ้า ศีลมหาสนิท...

คำสอนสำหรับเยาวชน YOUCAT

141. ความรับผิดชอบของพระสันตะปาปาคืออะไร ในฐานะผู้สืบตำแหน่งต่อจากนักบุญเปโตร และเป็นหัวหน้าคณะพระสังฆราช สมเด็จพระสันตะปาปาทรงเป็นบ่อเกิด และผู้รับรองเอกภาพของพระศาสนจักร ท่านมีอำนาจสูงสุดในการอภิบาล...
140. ทำไมพระศาสนจักร จึงไม่ใช่องค์กรประชาธิปไตย ประชาธิปไตยทำงานบนหลักการที่ว่าอำนาจทั้งปวงมาจากประชาชน ในพระศาสนจักร อำนาจทุกประการมาจากพระคริสตเจ้า ด้วยเหตุนี้พระศาสนจักรจึงมีโครงสร้างในลักษณะฐานานุกรม...
139. กระแสเรียกฆราวาสคืออะไร ฆราวาสถูกส่งไปเพื่อให้มีส่วนร่วมในสังคม เพื่อพระอาณาจักรของพระเจ้าจะได้เติบโตท่ามกลางมนุษย์ (987- 913, 940-943)...

กิจกรรมพระคัมภีร์

สู้กับตาสีเขียวของสัตว์ประหลาด
สู้กับตาสีเขียวของสัตว์ประหลาด
สู้กับตาสีเขียวของสัตว์ประหลาด เรื่อง ความอิจฉา พระคัมภีร์ มัทธิว 20:20-28 ภาพรวม เด็กๆ ได้รับประสบการณ์ของความอิจฉา และเรียนรู้ที่จะพอใจในสิ่งที่ตนมี อุปกรณ์ ทอฟฟี่ 1 ถุง ถั่วลิสง...
คุณค่าภายใน
คุณค่าภายใน
คุณค่าภายใน เรื่อง การตัดสินผู้อื่น พระคัมภีร์ 1 พงษ์กษัตริย์ 8:39 และ 1 ซามูเอล 16:7 ภาพรวม เด็กๆ ตรวจสอบปากกา 2...

ประมวลภาพกิจกรรม

อบรมวิธีการสอนคำสอน เณรกลาง ปี 2023
อบรมวิธีการสอนคำสอน เณรกลาง ปี 2023
วันพุธที่ 20 กันยายน 2023 ทีมคำสอนสัญจร ได้มีโอกาสแบ่งปัน ให้กับบราเดอร์ที่บ้านเณรกลาง รังสิต จำนวน 11 คน ในหัวข้อ...
ปิดคอร์สพระคัมภีร์วันเสาร์ ปีที่ 33
ปิดคอร์สพระคัมภีร์วันเสาร์ ปีที่ 33
วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2023 เป็นการเรียนครั้งสุดท้ายของการอบรมพระคัมภีร์วันเสาร์ หนังสือประกาศกดาเนียลและประกาศกโฮเชยา ที่ได้เริ่มอบรมตั้งแต่วันที่ 8 ก.ค. - 16 ก.ย....

สวดสายประคำ

สายประคำทำให้ความเชื่อเข้มแข็งขึ้น
สายประคำทำให้ความเชื่อเข้มแข็งขึ้น ตลอดประวัติศาสตร์ของพระศาสนจักรคาทอลิก พระสันตะปาปาและนักบุญจํานวนมากสนับสนุนให้สวดสายประคํา เมื่อเราเริ่มเข้าใจและซาบซึ้งในสายประคําและสวดบ่อยขึ้น เราจะเห็นความหมายที่แท้จริงของการรําพึงภาวนา เราเริ่มเห็นคุณค่าว่าคําภาวนานั้นไม่เพียงแต่ถึงพระนางมารีย์ พระมารดาของพระเจ้าเท่านั้น...
ประวัติความศรัทธาต่อพระนางมารีย์ ผู้แก้ปม
เดือนตุลาคม เดือนแห่งแม่พระลูกประคำ แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เชิญชวนพี่น้องทุกครอบครัว สวดสายประคำในครอบครัว และบทภาวนาแม่พระแก้ปม...

ช่วงเวลาสั้นๆ กับพระเจ้า

วงล้อ พระสัญญาของพระเจ้า
ถ้าครุ่นคิดถึงความวุ่นวายก็จะพบแต่ความสิ้นหวัง จงมอบความวุ่นวายไว้กับพระเจ้า แล้วท่านจะพบชัยชนะ "จงวางใจในพระยาห์เวห์สุดจิตใจ อย่าเชื่อมั่นเพียงความรอบรู้ของตน จงระลึกถึงพระองค์ในทุกทางของลูก...

บทภาวนา (กิจกรรม)

การภาวนาคืออะไร
การภาวนาคืออะไร เป็นการยกจิตใจและดวงใจขึ้นหาพระเจ้า หรือเป็นการร้องขอสิ่งที่ดีจากพระเจ้า บ่งบอกถึงความสัมพันธ์ที่แสดงความรักของลูกๆของพระเจ้ากับพระบิดา พระบุตรและพระจิต...

คำถามที่เด็กๆ อยากรู้เกี่ยวกับพระเจ้า

Yahweh
พระยาห์เวห์ คือพระนามของพระเจ้า...
X (symbol)
สัญลักษณ์ X...
worship
การนมัสการ คือการกระทำเพื่อการสรรเสริญและถวายเกียรติแด่พระเจ้า...

ประวัตินักบุญ

4 ตุลาคม ระลึกถึงนักบุญฟรังซิส แห่งอัสซีซี
4 ตุลาคม ระลึกถึงนักบุญฟรังซิส แห่งอัสซีซี
4 ตุลาคม ระลึกถึงนักบุญฟรังซิส แห่งอัสซีซี [St. Francis of Assisi (C. 1181...
1 ตุลาคม ระลึกถึงนักบุญเทเรซา แห่งพระกุมารเยซู พรหมจารี และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร
1 ตุลาคม  ระลึกถึงนักบุญเทเรซา แห่งพระกุมารเยซู   พรหมจารี และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร
1 ตุลาคม ระลึกถึงนักบุญเทเรซา แห่งพระกุมารเยซู พรหมจารี และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร (St Thérèse of the...

CCBKK Channel

youtube1

Kamson TikTok

tiktok

Facebook CCBKK

วันละหนึ่งนาทีกับนักบุญโยเซฟ

St.Joseph 2021

คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก

ccc thai web

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พระคัมภีร์คาทอลิก

WOPTMR80W7YC0H90QTK7LZC1E1L2WM

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

สถิติเยี่ยมชม (22-2-2012)

วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
2078
8610
41533
41533
441572
33324733
Your IP: 44.197.111.121
2023-10-05 06:01

สถานะการเยี่ยมชม

มี 119 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์