แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

รำพึงพระวาจาประจำวัน

วันจันทร์ สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิว (มธ 8:5-11) เวลานั้น เมื่อพระเยซูเจ้าเสด็จเข้าเมืองคาเปอรนาอุม นายร้อยคนหนึ่งเข้ามาเฝ้าพระองค์ ทูลอ้อนวอนว่า “พระองค์เจ้าข้า ผู้รับใช้ของข้าพเจ้าเป็นอัมพาตนอนอยู่ที่บ้าน ต้องทรมานอย่างสาหัส” พระเยซูเจ้าจึงตรัสกับเขาว่า...
“ประตูสู่ความเชื่อ” (Doorway to Faith) วันที่ 332 การอธิษฐานภาวนาในฐานะพันธสัญญาแห่งความเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้า (CCC ข้อ 2562-2565) ‘ชีวิตการอธิษฐานภาวนาจึงเป็นการอยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้า ผู้ทรงศักดิ์สิทธิ์ยิ่ง และมีความสัมพันธ์กับพระองค์จนเป็นนิสัย’ (CCC 2565,...
วันอาทิตย์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิว (มธ 24:37-44) เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสว่า “สมัยของโนอาห์เป็นเช่นไร เมื่อบุตรแห่งมนุษย์เสด็จมาก็จะเป็นเช่นนั้น ในสมัยก่อนน้ำวินาศนั้น ผู้คนกิน ดื่ม แต่งงานกันจนถึงวันที่โนอาห์เข้าไปในเรือ ไม่มีใครนึกระแวงว่าอะไรจะเกิดขึ้นจนกระทั่งน้ำวินาศมากวาดพวกเขาไปหมดสิ้น...
“ประตูสู่ความเชื่อ” (Doorway to Faith) วันที่ 331 การอธิษฐานภาวนาในชีวิตคริสตชน (CCC ข้อ 2558-2561) ‘การอธิษฐานภาวนาเป็นการที่ความกระหายของพระเจ้าและของเรามาพบกัน พระเจ้าทรงกระหายอยากให้เรากระหายหาพระองค์’ (CCC 2560, นักบุญออกัสติน)...

E-Book แผนกคริสตศาสนธรรม อัคสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

สื่อการสอน เกมคำสอน เกมพระคัมภีร์ ออนไลน์

สื่อคำสอน ปีพิธีกรรม
ปีพิธีกรรม
แผนภูมิความรู้ ปีพิธีกรรม 1. เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า 2. เทศกาลพระคริสตสมภพ 3. เทศกาลธรรมดา (ช่วงแรก) 4. เทศกาลมหาพรต 5. เทศกาลปัสกา 6. เทศกาลธรรมดา (ช่วงสอง)
สื่อคำสอน เรื่องเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า
เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า re
สื่อการเรียนการสอน เรื่อง เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า แผนภูมิความรู้ เรื่องเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า ประกอบด้วย บทเพลง เชิญเสด็จพระมหาไถ่ วีดีทัศน์ เทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ (คพ.เชษฐา ไชยเดช) E-book การเตรียมฉลองคริสต์มาสของชาวคริสต์ ประวัติ พิธีกรรม พระวาจา บุคคลสามคน ท่าทีที่เหมาะสม คุณธรรม เทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ นพวารเตรียมสมโภชพระคริสตสมภพ วันที่ 16-24 ธันวาคม
สื่อคำสอน บาปต้น (พยศชั่ว) 7 ประการ
บาปต้น 7 ประการ
สื่อการเรียนการสอน เรื่อง บาปต้น (พยศชั่ว) 7 ประการ แผนภูมิความรู้ ประกอบด้วย 1. ความหมายของบาปต้นหรือพยศชั่ว 7 ประการ 2. เพลง บาปต้น 7 ประการ 3. เกม ตีตัวตุ่น บาปต้น 7 ประการ
แผนภูมิความรู้ หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก
คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก
แผนภูมิความรู้ หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก 1. คำนำ อารัมภบท เนื้อหาภาคที่ 1- 4 หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก 2. วีดิทัศน์ การอบรมความรู้เกี่ยวกับหนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก ภาคที่ 1 และเอกสารประกอบการอบรม 3. ก้าวไปกับหนังสือคำสอน ตอนที่ 1 - 3 พร้อมกับ คู่มือการศึกษา YouCat 4. หนังสือเสียง 365 วัน จากคำสอน สู่ความเชื่อ...

คำสอนสำหรับเยาวชน YOUCAT

38. พระจิตเจ้าคือใคร พระจิตเจ้าคือพระบุคคลที่สามในพระตรีเอกภาพ มีความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าเท่าเสมอพระบิดา และพระบุตร (243-248,263-264) เมื่อเราค้นพบความจริงของพระเจ้าในตัวเรา...
37. ทำไมพระเจ้า จึงเป็น “พระบิดา” เราเคารพนับถือพระเจ้าในฐานะพระบิดา ประการแรกเพราะพระองค์ทรงเป็นพระผู้สร้าง และทรงเอาใจใส่ดูแลสิ่งสร้างของพระองค์ด้วยความรัก...
36. การใช้เหตุผลทางตรรกะสามารถสรุปได้หรือไม่ว่า พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าเดียว สามพระบุคคล ไม่ได้ ความจริงที่ว่า มีสามพระบุคคล...

คริสต์มาสและประเพณี

พิธีเสกหรือการขอพรพระเจ้า เพื่ออวยพรมาลัยเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้าในบ้าน
พิธีเสกหรือการขอพรพระเจ้า เพื่ออวยพรมาลัยเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้าในบ้าน มาลัยเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้าประกอบด้วยเทียนสี่เล่มและกิ่งไม้สีเขียวที่สานกันเป็นวงกลม...
สิ่งน่ารู้เกี่ยวกับเรื่องมาลัยเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า
สิ่งน่ารู้เกี่ยวกับเรื่องมาลัยเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า โดย Francesca...

ประมวลภาพกิจกรรม

เยี่ยมครูคำสอน ครูและนักเรียนคาทอลิกที่ประสบภัยน้ำท่วม ปี 2022
เยี่ยมครูคำสอน ครูและนักเรียนคาทอลิกที่ประสบภัยน้ำท่วม ปี 2022
วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2022 แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้ออกเยี่ยมและมอบถุงยังชีพแก่ครูคำสอน ครูและนักเรียนคาทอลิก ที่ประสบภัยน้ำท่วม ในเขต 6 ได้แก่โรงเรียนแม่พระประจักษ์สุพรรณบุรี...
ฝึกปฏิบัติ หัวข้อ "การสอนคริสตศาสนธรรม" แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1-2 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา วิทยาลัยแสงธรรม ปี 2022
ฝึกปฏิบัติ หัวข้อ
ระหว่างวันที่ 6-11 ตุลาคม 2022 แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ให้การอบรมฝึกปฏิบัติ หัวข้อ "การสอนคริสตศาสนธรรม" แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1-2 คณะมนุษยศาสตร์...

สวดสายประคำ

สายประคํานําชีวา ความศรัทธาจากบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์
สายประคํานําชีวา ความศรัทธาจากบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ สายประคํา นั้นเป็นดั่งอาวุธครบมือ ภาวนาด้วยความเชื่อมั่น และคุณจะได้เห็นผลลัพธ์ที่น่าทึ่ง - นักบุญโฆเซ่มารีอา เอสกริบา เด บาลาเกร์ - บางคนโง่เขลามาก...
พระแม่มารีย์ แห่งกวาดาลูเป
ชาวคาทอลิกกว่า 400 คน ในเดนเวอร์ (Denver) ได้แห่ศีลมหาสนิทไปรอบๆ คลินิกทำแท้งที่ใหญ่ที่สุดของรัฐในวันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม งานนี้จัดขึ้นโดยอัครสังฆมณฑลเดนเวอร์ (Archdiocese of Denver)...
ประวัติความศรัทธาต่อพระนางมารีย์ ผู้แก้ปม
เดือนตุลาคม เดือนแห่งแม่พระลูกประคำ แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เชิญชวนพี่น้องทุกครอบครัว สวดสายประคำในครอบครัว และบทภาวนาแม่พระแก้ปม เพื่อวอนขอพระนางให้เสนอวิงวอนสำหรับทุกๆ ปัญหา (ปม) ของเรา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านชีวิตสมรส สุขภาพ...

ช่วงเวลาสั้นๆ กับพระเจ้า

วงล้อ
ทุกๆ คนล้วนแสวงหาความสุข และอยากจะพบความสุข จะมีสักกี่คนที่พบความสุขแท้ วงล้อ ความสุขแท้จากพระคัมภีร์...
วงล้อ
ช่วงเวลาที่มีความหมายสำหรับชีวิตของท่าน คือช่วงใดบ้างในแต่ละวัน... จงสละเวลาวันละนิด เพื่อใกล้ชิดกับองค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงเป็นพละกำลังของท่าน แล้วท่านจะพบพลังนั้นจากถ้อยคำที่เสริมกำลังใจ...

ประมวลคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก

ทำไมจึงว่าพระศาสนจักรคาทอลิกมีสากลภาพหรือคาทอลิก
830 คำว่า “คาทอลิก” มีความหมายว่า “สากล”...
ทำไมจึงว่าพระศาสนจักรคาทอลิกมีศักดิ์สิทธิภาพ
823 “เรามีความเชื่อว่าพระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์โดยไม่เสื่อมคลาย ทั้งนี้เพราะพระคริสตเจ้าพระบุตรของพระเจ้า ซึ่งเราขับร้องประกาศว่า ‘พระองค์ผู้เดียวศักดิ์สิทธิ์’...

คำถามที่เด็กๆ อยากรู้เกี่ยวกับพระเจ้า

Rosary
สายประคำ คือชุดของบทภาวนาที่ช่วยเราให้จดจำเหตุการณ์ต่างๆ...
Rome
กรุงโรม คือเมืองหลวงของประเทศอิตาลี...
ritual
จารีตพิธีกรรม ประกอบด้วยวาจา...

ประวัตินักบุญ

24 พฤศจิกายน นักบุญอันดรูว์ ดุง-ลัก
24 พฤศจิกายน นักบุญอันดรูว์ ดุง-ลัก
24 พฤศจิกายน ระลึกถึง นักบุญอันดรูว์ ดุง-ลัก พระสงฆ์และเพื่อนๆมรณสักขีชาวเวียดนาม (SS. Andrew Dung-Lac, Priest, and Companions, Martyrs, memorial) เวียดนาม (ในอดีตขณะนั้นแบ่งอาณาจักรเป็น 3 ส่วน) ได้รับความเชื่อเป็นคริสตชนโดยผ่านทางชาวโปรตุเกส สำนักแพร่ธรรมแรกได้ถูกเปิดขึ้นที่เมืองดานัง...
22 พฤศจิกายน นักบุญเซซีลีอา
22 พฤศจิกายน นักบุญเซซีลีอา
22 พฤศจิกายน ระลึกถึง นักบุญเซซีลีอา พรหมจารีและมรณสักขี (C.250-) ( St. Cecilia, Virgin...

CCBKK Channel

youtube1

Kamson TikTok

tiktok

Facebook CCBKK

วันละหนึ่งนาทีกับ น.โยเซฟ

St.Joseph 2021

คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก

ccc thai web

คู่มือการศึกษา YOUCAT

youcatstudy

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

สถิติเยี่ยมชม (22-2-2012)

วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
2215
11583
13798
457040
470342
28722120
Your IP: 3.236.65.63
2022-11-28 01:36

สถานะการเยี่ยมชม

มี 324 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์