แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ตรัสว่า “สำเร็จบริบูรณ์แล้ว”พระองค์ทรงเอนพระเศียร สิ้นพระชนม์  (ยอห์น 19:30)

6_4