แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

“ชายคนนี้เป็นพระบุตรของพระเจ้าแน่ทีเดียว” (มาระโก 15:39 )

1_4