foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

ความสุขแท้จริง    
14.    1ผู้ไม่ทำบาปaด้วยคำพูดย่อมเป็นสุข
    เขาไม่ต้องเป็นทุกข์ใจเพราะบาป
    2ผู้ที่มโนธรรมไม่ติเตียนย่อมเป็นสุข
    ผู้ไม่สิ้นหวังก็ย่อมเป็นสุขเช่นเดียวกัน