foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

พี่น้องที่รัก บรรดาศิษย์ที่อยู่กับพระเยซูเจ้า ดูเหมือนว่า พวกเขาเข้มแข็ง แต่ว่า จริงๆ แล้ว พวกเขาดูเข้มแข็ง ไม่ใช่เพราะพลังและความสามารถของพวกเขา แต่เพราะเขามีพระเยซูเจ้าอยู่กับเขานั่นเอง หลายครั้งที่เราพบในพระวรสารว่า พวกเขาจริงๆ แล้ว ช่างอ่อนแอ และไม่มีความสามารถอะไรเลย แต่เมื่อพวกเขาอยู่กับพระองค์ ก็ไม่มีอะไรหรือใครที่ทำอะไรพวกเขาได้ แม้ลมพายุใหญ่ก็ไม่ทำร้ายพวกเขา เพียงเพราะพวกเขามีพระเยซูอยู่กับพวกเขานั่นเอง พระองค์ทรงเป็นพละกำลังของพวกเขาจริงๆ

พระวาจาของพระเจ้าวันนี้ (ยน 16:5-11) พระเยซูเจ้าจำเป็นต้องกลับไปหาพระบิดา นั่นหมายความว่า พระองค์จำเป็นต้องกลับไปยังที่ที่พระองค์ทรงเสด็จมา เพื่อแสดงให้โลกเห็นว่า พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า และทรงเสด็จกลับไปยังที่ที่พระองค์ทรงเสด็จมานั่นเอง

แต่การจากไปของพระเยซูเจ้า มองดีๆ เป็นการจากไปที่แฝงไปด้วยความอ่อนหวานของพระเจ้าจริงๆ พระเจ้าที่มีหัวใจเป็นบิดาที่ห่วงใยลูกๆ ของพระองค์มากๆ ลูกจะอยู่อย่างไรโดยปราศจากพระองค์ ไม่นานนี้ พระวาจาของพระเจ้าบอกเราว่า “ปราศจากเรา ท่านทำอะไรไม่ได้เลย” นั่นแสดงว่า พระเจ้าทรงเป็นพละกำลังและความสามารถของเราจริงๆ และพระองค์ วันนี้สัญญาจะประทานพระจิตเจ้าสถิตท่ามกลางเรา พระจิตเจ้า คือจิตของพระเจ้า ความคิดอ่าน ความเข้าใจ ที่นำให้เราเจริญชีวิตและปฏิบัติตนเยี่ยงบุตรของพระเจ้า บนวิถีชีวิตของบุตรของพระเจ้านั่นเอง พระองค์ทรงสัญญาว่า จะไม่ทิ้งพวกเขาไว้ตามลำพัง แต่จะทรงช่วยให้พวกเขามีความสามารถ ในการเจริญชีวิตท่ามกลางโลก

พี่น้องที่รัก เราทราบแล้วว่า หนทางและวิถีชีวิตของพระเยซู เป็นสิ่งที่สวนทางกับโลกเราเสมอ และบางครั้ง ประสบการณ์และของเรา ร่วมกับความอ่อนแอของเรา มันก็ทำให้เราไม่มั่นใจว่า อะไรถูกอะไรผิด อะไรคือสิ่งที่พระเจ้าทรงมีพระประสงค์ให้เราทำจริงๆ บางครั้งมองยากเหมือนกัน... พระจิตเจ้าองค์นี้แหละครับ พระพรนี้แหละที่พระบิดาเจ้าจะทรงประทานให้เรา เพื่อเราจะได้ฟังพระองค์ เราจะเข้าใจว่าอะไรควรอะไรไม่ควร อะไรบาป อะไรไม่บาป นั่นเอง...

พี่น้องที่รัก เป็นพระจิตเจ้าเอง ที่ทำงานในหัวใจของเรา ที่เปิดเผยให้เราเข้าใจพระประสงค์ของพระเจ้าท่ามกลางโลกที่เราต้องเดินสวนกระแสอยู่ตลอดเวลา พระจิตเจ้าจะทรงทำให้เราเข้าใจความจริง เข้าใจสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงสอน เข้าใจพระเจ้า องค์แห่งความจริง และการยอมรับความจริง คือการเจริญชีวิตในความจริงและตามความจริง ดังนั้น วันนี้ พระเยซูเจ้าจึงตรัสว่า บาป คือการที่โลกไม่เชื่อในพระองค์ คือการที่โลกเดินสวนทางกับพระองค์

พี่น้องที่รัก อีกไม่นาน เราจะสมโภชพระจิตเจ้า พระจิตเจ้า องค์พระผู้บรรเทา หมายความว่า ตามลำพังของเรามนุษย์ คำสอนของพระเยซูเจ้า วิถีชีวิตของพระเยซูเจ้า ที่สวนกระแสของโลกอยู่เสมอนั้น เราอาจจะไม่สามารถเข้าใจได้เลย แต่โดยอาศัยพระจิตเจ้า และพละกำลังของพระองค์นี้เอง เราจะสามารถเข้าใจว่า อะไรที่พระเจ้าทรงมีพระประสงค์ต่อเราในแต่ละสถานการณ์ของชีวิต ขอให้เราได้สุภาพ วอนขอพระพรจากพระเจ้า ขอพระจิตเจ้าส่องสว่างในชีวิตของเรา เพื่อให้เราเรียนรู้ คิด เข้าใจ และ ปฏิบัติเหมือนพระเยซู ผู้ที่มีพระเจ้าอยู่ในพระองค์ ให้เรามีชีวิตของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเรา และเจริญชีวิตเยี่ยงลูกของพระท่ามกลางกระแสของโลก ด้วยความมั่นใจ ไม่กลัว เพราะพลังของพระเจ้าที่วันนี้ทำให้บรรดาศิษย์ที่ถูกโลกกักขังนั้น ได้รับอิสระได้ (เทียบ กจ 16:22-34)

พี่น้องที่รัก พระจิตของพระเจ้าทรงอยู่เหนือเราแต่ละคน ให้เราได้เรียนรู้พระประสงค์ของพระเจ้าในเวลาที่แตกต่างกัน แต่ละคนที่มีประสบการณ์กับพระเจ้ามากน้อยต่างกัน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องประคับประคอง เตือนความเชื่อ เตือนมโนธรรมของกันและกัน... ขอฝากนิดหนึ่งก่อนจบนะครับ สำหรับพ่อแม่ ปูย่าตายาย ผู้ใหญ่ทั้งหลาย จงเตือนสอนมโนธรรมของเด็กๆ อย่างดี อย่าให้เขาเห็นผิดเป็นถูก จงอบรมสั่งสอนเขา ให้เขาเติบโตขึ้นในมโนธรรมของคริสตชน นั่น คือสอนให้เขารู้จักผิดชอบชั่วดี ฟังเสียงของมโนธรรมที่ถูกต้อง ที่ได้รับการหล่อหลอมมาอย่างถูกต้องด้วย และเราเองด้วยที่พระจิตเจ้าทรงประทับอยู่ในชีวิตของเรา เราด้วยที่ต้องเป็นมโนธรรมของโลกและสังคม ขอให้เราเข้มแข้ง กล้าหาญ ที่จะเจริญชีวิตบนหนทางแห่งความรัก ความจริง ของพระเจ้า ให้เราได้วอนขอพระพรจากพระจิตเจ้าในวันนี้นะครับ ขอพระองค์ทรงสถิตกับเราเสมอ และขอพระองค์เปิดหัวใจของเราให้ฟังพระองค์เสมอด้วย

ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรและประทานสันติสุข

(ขอขอบคุณ : Francis Xavier, ofm.)