foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

เอเซีย หมายถึงเขตปกครองของจักรวรรดิโรมันในภาคตะวันตกของเอเซียน้อยหรือประเทศตุรกีในปัจจุบันมีเมืองหลวงอยู่ที่เมืองเอเฟซัสพระศาสนจักรทั้งเจ็ดที่หนังสือวิวรณ์กล่าวถึงล้วนอยู่ในเขตปกครองนี้ (ดูวว 1:11)