แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เอเซีย หมายถึงเขตปกครองของจักรวรรดิโรมันในภาคตะวันตกของเอเซียน้อยหรือประเทศตุรกีในปัจจุบันมีเมืองหลวงอยู่ที่เมืองเอเฟซัสพระศาสนจักรทั้งเจ็ดที่หนังสือวิวรณ์กล่าวถึงล้วนอยู่ในเขตปกครองนี้ (ดูวว 1:11)