foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

อาณาจักรของพระเจ้า / อาณาจักรสวรรค์ หมายถึงการที่พระเจ้าทรงปกครองมนุษยชาติซึ่งเชื่อฟังพระองค์ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต  “อาณาจักร” นี้เริ่มขึ้นเมื่อพระคริสตเจ้าเสด็จมาในโลกและจะสมบูรณ์เมื่อพระคริสตเจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อสิ้นพิภพ